افق روشن
www.ofros.com

!کارگران ایران و صدوهفتمین اجلاس جهانی کار


شورای همبستگی ـ پاریس                                                                                      پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹٧ - ۲۴ مه ۲۰۱٨

امسال نیز چون سال های قبل، سازمان جهانی کار (ILO)، جلسات سالانه خود را برگزار می نماید که فاقد نمایندگان واقعی کارگران ابران است. برعکس، افرادی به نام کارگر در این اجلاس شرکت مینمایند که در وابستگی به حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی و کارفرمایان آن قرار دارند و در نتیجه با رویکردی بورژوایی با منافع عمومی طبقه کارگر بیگانه اند.
از طرف دیگر سازمان جهانی کار به همه ی فریب کاری های حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی و نمایندگان قلابی کارگری شان آگاهی دارد ولی باز مسئولیت های بالایی به آنها محول میسازد و یکی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی را تا معاونت "فدراسیون اتحادیه های کارگری جهانی" (WFTU) ارتقا می دهد!
حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی همراه شرکای باصطلاح کارگری خود عضو "سازمان جهانی کار" است ولی موازین و مقاوله نامه های آنرا زیر پا می گذارد، اتحادیه های صنفی و نهادهای کارگری مستقل از خود را به رسمیت نمی شناسد، آنهم سندیکاهایی که دارای چند هزار عضو کارگری می باشند و فعالین آنرا با تهدید و ارعاب بازداشت و در زندان به اسیری گرفته و از کار اخراج می کند و به روشنی موازین و مقاوله نامه های ٨٧ و ۹٨ در رابطه با آزادی حق تشکل مستقل و مصونیت شغلی و سایر موازین را با خشونت نادیده می گیرد و "سازمان جهانی کار" از طریق گزارش سالانه فعالین کارگری مستقل و نیز از طریق سندیکاهای آنان به همه ی حقایق، آگاهی کامل دارد. در کشوری که بیمه های اجتماعی در رابطه با بیکاری، بهداشت و درمان وجود ندارد و یا در بهترین حالت به حداقل بسیار ناچیزی تعلق می گیرد و حقوق های معوقه زندگی کارگران و خانواده آنان را به فقر اجتماعی رهسپار می سازد، در کشوری که خواست ها و مطالبات ابتدایی طبقه کارگر را با خشونت، زندان و شکنجه پاسخ می دهند و اسناد آن به "سازمان جهانی کار" ارسال می شود، چگونه شکنجه گران و حامیان آنها را بعنوان نماینده کارگری می پذیرد و اینگونه اعمال ضد انسانی را مشروعیت می بخشد. واقعیت اینست که "سازمان جهانی کار" در نهایت و با پیشبرد "سه جانبه گرایی" به نظام سرمایه داری تعلق دارد و در نتیجه نمی تواند از منافع طبقه کارگر دفاع کند.
بر چنبن مبنایی است که ما از برگزاری آکسیون اعتراضی در ژنو که از طرف سندیکاهای فرانسه سازماندهی می شود، حمایت می نماییم و بدین ترتیب از مطالبات طبقه کارگر ایران پشتیبانی نموده و چون همیشه به دلیل نقض حقوق بین المللی کار، خواهان اخراج نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی همراه با نمایندگان قلابی شان از "سازمان جهانی کار" میباشیم.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

conseil.solid21@gmail.com