افق روشن
www.ofros.com

... در محکومیت جمهوری اسلامی سرمایه برای تحمیل زندان


شورای همبستگی ... ـ پاریس                                                                                  دوشنبه ۲٦ مهر ۱۳۹۵ - ۱٧ اکتبر ۲۰۱٦

اطلاعیه شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس!

در محکومیت جمهوری اسلامی سرمایه برای تحمیل زندان به فعالین کارگری و فرهنگی

دادگاه انقلاب ساوه روز ۲۴ مهر، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، دونفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به خاطر تلاش و شرکت در "تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران" به یازده سال زندان محکوم کرده است. جعفرعظیم زاده علاوه بر این حکم دادگاه انقلاب ساوه، قبلا" توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به شش سال زندان محکوم شده بود. اسمعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران نیز بدلیل فعالیت در دفاع از حقوق معلمان و به جرم "تبانی برای اخلال در امنیت کشور" به شش سال زندان محکوم شده بود که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شد.
حکومت جمهوری اسلامی سرمایه که بیش از سه دهه و با استفاده از شیوه های قرون وسطایی سرکوب و شلاق کارگران، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین، فقر و فلاکت را به جامعه تحمیل کرده است، بیش از هرزمانی از سازماندهی طبقه کارگر وحشت دارد و بهمین دلیل با زندانی کردن فعالین و سازماندهندگان تشکلات کارگری و فرهنگی به بهانه های واهی وتحمیل ایجاد فضای "کارگر خاموش،" میخواهد بیحقوقی مطلق را به کارگران و مردم زحمتکش ایران تحمیل نماید. اما کارگران در طول عمر ننگین حاکمیت ضد انسانی جمهوری اسلامی، با اعتراضات و اعتصابات وسیع و روزمره خود در کلیه رشته های تولیدی و صنعتی نه تنها ترفندهای سرکوب جمهوری اسلامی سرمایه در زندانی کردن فعالین کارگری و فرهنگی را برای خاموش کردن کارگران و مردم زحمتکش ایران خنثی کرده اند، بلکه خود جمهوری اسلامی در افکارعمومی ایران و جهان بیش از پیش منفور و رسواتر شده و بر کوهی از "باروت" نفرت و انزجار عمومی نشسته است.
کارگران و فرهنگیان و مردم زحمتکش ایران با حمایت از رهبران و سازماندهندگان و فعالین خود و تلاش برای آزادی آنها، توطئه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه را در هم می شکنند و با اتحاد و همبستگی سراسری خود، به حاکمیت نظام جنایتکار جمهوری اسلامی پایان خواهند داد تا با تلاش انقلابی برای ایجاد حکومت سوسیالیستی، هرنوع انقیاد، بردگی و کارمزدی را همراه سرمایه داران انگلی به موزه تاریخ بسپارند.
شورای همبستگی با جنبش کارگری - پاریس، ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی برای تحمیل زندان به فعالین و مبارزین کارگری و فرهنگی و آزادیخواهان، از تمامی نهادهای کارگری در سراسر جهان میخواهد که جهموری اسلامی ایران را بخاطر بیش از سه دهه جنایت، سرکوب و تحمیل فقر و بردگی و تحمیل اعمال زندان و سرکوب فعالین کارگری و فرهنگی، محکوم کنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران ایران و جهان

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ - ۱۶ اُکتبر ۲۰۱۶