افق روشن
www.ofros.com

ازاعتصاب هزاران کارگر مجتمع های پتروشیمی ماهشهر حمایت کنیم


شورای همبستگی                                                                                             دوشنبه ۲٩ فروردین ١٣٩٠

بنا بر آخرین خبرهای اعلام شده از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر همچنان ادامه دارد. این اعتصاب که از روز ٢٠ فروردین ماه جاری با اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام آغاز شده طی روز های گذشته بسرعت سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه از قبیل امیرکبیر، خوزستان، شیمائی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند را نیز دربرگرفته است. بنا بر این گزارش در پنجمین روز اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاریهای مراکز پتروشیمی منطقه، هزاران کارگر این مراکز هر روز صبح در محل کار خود حاضر میشوند و تا پایان وقت اداری در اعتصاب بسر میبرند و سپس بصورت راهپیمائی و با دادن شعار حول خواستهای خود به منازل شان میروند .
در ادامه این اعتصابات و اعتراضات گسترده، در٢٣ فروردین ماه کارگران مجتمع های امیرکبیر، تندگویان وبوعلی در یک حرکت هماهنگ و به هم پیوسته در محوطه پتروشیمی با سر دادن شعار به راهپیمائی پرداختند.
خواستهای محوری کارگران حذف پیمانکاران متعدد واسطه ای، لغوقراردادهای موقت و تدوین قراردادهای مستقیم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی میباشد.
مدیریت با در پیش گرفتن سکوت هیچ پاسخی به خواسته های بر حق کارگران نداده است تا هم کارگران را خسته و فرسوده کند و هم با خریدن زمان فرصتی داشته باشد که چگونگی بر خورد با این اعتصاب گسترده که کل منطقه و فعالیتهای روزمره در آن را تحت الشعاع قرار داده است را بررسی کند.
ما ضمن دفاع از کلیه خواست های برحق کارگران پتروشیمی مبنی بر حذف پیمانکاران متعدد واسطه ای، لغوقراردادهای موقت، تدوین قراردادهای مستقیم ودسته جمعی، از کلیه نیروهای مدافع جنبش کارگری میخواهیم که از این حرکت کارگران مبارز به هر شکل ممکن پشتیبانی کنند.
در حالی که کارگران و زحمتکشان ایران در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارند و هر حرکت حق طلبانه ای با خطر سرکوب شدید مواجه است دفاع از این اقدام شجاعانۀ کارگران وظیفه تمامی نیروهای مبارز و آزادیخواه است.

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران

١٦/۴/٢٠١١