افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از حرکت سراسری و مطالبات معلمان

!و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی

شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و ...                                                                   چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ٧ اکنبر ۲۰۱۵

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست

در حمایت از حرکت سراسری و مطالبات معلمان

و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی!

درپی بی اعتنائی جمهوری اسلامی به خواست و اعتراضات معلمان کشور یکبار دیگر آموزگاران در شکلی سراسری به میدان می آیند. ۱٦ مهرماه یکبار دیگر در سراسر کشور شاهد فریاد دادخواهی آنها خواهیم بود. اعتراضاتی که سالها به اشکال مختلف در جریان بوده وبیش از یک سال است که ابعادی سراسری بخود گرفته است . تعرض دولت سرمایه داری اسلامی به معیشت کارگران و زحمتکشان ایران بی وقفه ادامه دارد واین گروه اجتماعی کار وزحمت را به زیر خط فقر وفلاکت اقتصادی کشانده است . تعرض به حقوق اجتماعی وحق اعتراض واعتصاب منجر به پر شدن زندانها از کسانیست که کمترین اعتراض را به بی حقوقی خود وهم سرنوشتانشان کرده باشند . ده ها آموزگار و کارگربه جرم تلاش برای ایجاد تشکل واعتراض علیه ستم های حکومتی در زندانهای مخوف ونا امن جمهوری اسلامی بسر میبرند. جائیکه زندانیان امنیت جانی ندارند وبطرق مختلف و مرموز تا کنون ده ها نفراز آنها به قتل رسیده اند . این سوای قتل عام ها واعدامهای بیشمار روزمره است. آموزگاران زن همچون همه زنان ایران به مراتب در تنگناهاو محدودیت و تبعیض بیشتر قرار دارند.بازنشستگان دست در گریبان فقر رها شده اند . نظاره سطح پایین آموزش وفقر دامنگیردانش آموزان ، خصوصی سازی آموزش وشرایط غیر قابل تحمل مدارس ومحیط آموزشی نا مناسب ، نمک برزخم این انسانهای زحمتکش و شریف است . در مقابل دلسوزی و احساس مسولیت آموزگاران برای نسل های آینده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ومسولین فریبکارش با امنیتی کردن فضا ودستگیری فعالین وسازمانگران اعتراضات هرگونه اعتراضی را سرکوب میکنند.

کارگران وزحمتکشان
در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی ودگرگونی در شرایط ظالمانه اجتماعی ،آموزگاران نقش ویژه ای داشته ودارند . کمک وپشتیبانی وشرکت در مبارزات آنها برای تحقق مطالباتشان اقدامی ضروری وعاجل است.
شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست با اعلام حمایت از مبارزات ومطالبات معلمان سراسر کشور بمثابه نیروی کاروزحمت،ازهمه بخش های طبقه کارگر و همه مردم آزادی خواه ایران می خواهد که به هر طریق ممکن و موثر از حرکات اعتراضی معلمان و مطالبات برحق آن ها پشتیبانی نمایند. ونگذارند جناحهای مختلف رژیم و طبقه حاکم آنرا مصادره وبه بیراهه بکشند.ما همچنین خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط معلمان زندانی، رسول بداقی،علیرضا قنبری، سید محمود باقری،علیرضا هاشمی ، محمود بهشتی لنگرودی و نیز کلیه فعالان جنبش کارگری در بند که اخیراً دستگیر شده اند و لغو حکم زندان برای محمود صالحی ، بهنام ابراهیم زاده و رسول بداقی و همه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی هستیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

   اسامی امضاء کنندگان:

١ - اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
٢ - اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
٣ - حزب کمونیست ایران
۴ - سازمان اتحاد فداییان کمونیست
۵ - سازمان راه کارگر
٦ - سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
٧ - شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم
٨ - شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه - هامبورگ
٩ - کانون اندیشه کپنهاگ - دانمارک
١٠ - کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ
١١ - کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - دانمارک
١٢ - کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند
١٣ - کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)
١۴ - کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ٦٠ در ایران - مونترال،کانادا
١۵ - نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران - غرب آلمان
١٦ - هسته اقلیت