افق روشن
www.ofros.com

چرا فعالان کارگری ایران باید در زندان باشند؟


شورای دفاع ـ گوتنبرگ                                                                                       دوشنبه ۱٨ آذر ۱۳۹٢

رمز موفقیت و به نتیجه رسـیدن مبارزات کارگری در به هم پیوسـتن آنان در محیط های کارگریسـت.
برای تلاش در این راستا، مبارزه ای گسترده و جدی باید در دستور کار رهبران و پیشروان کارگری و فعالان این عرصه قرار گیرد . مبارزان کارگری به عناوین گوناگون در زیر فشار ،آزار ، بازداشت و زندان و تهـدیـد قرار دارند و کارفرمایان و رژیم سـرمایه داری جمهوری اسـلامی از هیـچ ترفــندی در سرکوب کارگران دریغ نورزیده انــد.
از مشکلات جدی و نگران کننده ای که فعالان کارگری در بند را تهدید میکند، مرگ های خامـوشـــی است که در پی بیماریها و عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان دیده شده است؛ به مانند زنـده یــاد افشین اسانلو. رژیـم از فعـالانی که همـواره حتی در زنــدان در پـی افشاگــری و اعتـراض می باشنــد وحشـت دارد، خصوصـاَ در این برهــه از زمان که شاهــد سرکـوب بیشـتر و اعـدام هـا در پی نرمــش قهـرمانـانـه رژیم هستیــم.
سیاســـت های ضد کارگــری رژیـم همــواره به طبقه کارگـرتحمـیل می شــود . خطـــر روزافــزون بیکارسازیها و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و پائین بودن سطح دستمـزدها و پراکنــدگی و سرکوب مبارزاتشان ، نا امنی در محیط کار وفضای رعب و وحشت ، همه و همه شرایط نا مساعد و نابسامان کارگران در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی ایران را رقم میزند . پیشروان و فعالین این عرصه به عناوین گوناگون بازداشت وبه احکام طولانی مـدت گرفـتار می آیـنــــد.
وضعیت فعال کارگری شناخته شــده رضا شهابی عضـو هیــئت رئیســه سندیــکای شــرکت واحـــــد اتوبوسرانی تهران با وجود تاکید پزشکان معالجش مبنی بر پیگیری مداوا در شرایطی مناسب، همچنان در زندان است و دست اندرکاران رژیم سرمایه از مُــدوا سرباز میزننــد. کـمیته دفــاع از رضا شهابـی و سخنـگوی ایـن کمیته بارها در ایـن خصـوص اطلاع رسانی و اعتـــراض کرده کـه در رسـانـه هــای بین المللی انعکاس یافته است.
شاهرخ زمانی فعال کارگری در بـنــد ، عضـو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران تـزئینات ساختمـان و عضو شواری نمایندگان کمیتهٔ پیگیری برای ایــجاد تشکل‌های کارگـری، از وضعیـت جسمــانی خوبـی برخوردار نیست و بارها از داخـل زنــدان به شــرایط وحشتنـاک بهـداشتـی و نامناسـب بـودن وضعیت زندان گوهر دشت اعتراض داشته و مسئــولیــن در پی این اعتراضات علیـه وی پــرونده سـازی کــرده واحکام جـدیـدی برایش صادر گردیده است.
محمد جراحی فعال کارگری در بند ، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری. هنوز به این فعال کارگری زندانی پس از تشخیص قطعی بیماری سرطان بدخیم تیروئید اجازه بستری و مداوا داده نشده است.
بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، و از فعالین دفاع از حقــوق کودک و از رهبران کارگری محبوب در ایران است ، وی از ناحیه گوش و گردن آسیب دیده اسـت و پسرش نیمــا مبتلا به سرطان خون است و نیـاز مبــرم دارد که پدرش در کنارش باشـــد.
پدرام نصرالهی (نه به ز) فعـال کارگری، عضو کمیتـه هماهنــگی برای کمک به ایجـاد تشــکل های کارگری . وی به حکم خود بارها اعتراض داشته ولی ترتیب اثری به اعتراضش داده نـشـده اسـت .
وفا قادری فعال کارگری که به تازگی حکم حبس تعزیری در موردش به اجرا در آمـد و به زنــدان فــراخوانده شــده اســـت.
مدتی پیش هم گزارش رسید که دو فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشـکل هـای کارگری به نام های افشین ندیمی و مهرداد صبوری بازداشت و زندانی شده انــد .
ما فعالین متشکل در "شورای دفاع از جنبش کارگری درایران/ گوتنبرگ (سوئد) خود را در کنــار مبـارزات رادیـکال و بر حـق کارگــــران در ایران قرار داده و ضمـن محکوم نمـــودن سیاستــــهای ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران ، خواستار آزادی بی قید و شــرط فعــالان کارگـــری در بنـــد میباشیــــم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

پیش به سوی تشکل سراسری کارگران در ایران!

بر قرار باد سوسیالیسم!

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران ـ گوتنبرگ (سوئد)

نوامبر ٢٠١٣ میلادی