افق روشن
www.ofros.com

بیست و پنجم تیر روز تجمع سراسری بازنشستگان

!ازمطالبات و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه وسیعاًحمایت کنیم

شورای بازنشستگان                                                                                         چهارشنبه ٢۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵ ژولای ۲۰٢٠


تهران، چهارشنبه ٢۵ تیرماه تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

برای مشاهدۀ تجمعات و اعترضات امروز به کانال تلگرام شورای بازنشستگان اینجا مراجعه کنید.
علیرغم ممانعت شدید نیروهای امنیتی برای شکل گیری تجمعی که طبق فراخوان قبلی تشکل‌ها، صورت گرفته بود، تجمع کنندگان معترض با مطالبات ذیل که بارها عنوان، ولی مسئولین پاسخ عملی نداده اند در مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران حضور یافتند:
۱ - افزایش مستمریها مطابق هزینه های کارشناسی خانوار(سبدمعیشت)
٢ - تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان
۳ - پرداخت کلیه دیونِ به روز محاسبه شده دولت به صندوق ها . قبل ازپایان عمر دولت فعلی
۴ - نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب
۵ - تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسانسازی
۶ - انحلال کانون های بازنشستگی فعلی و ایجاد تشکلات نوین و مستقل بازنشستگان
۷- پرداخت عادلانه حق تامین مسکن مناسب

*************

فراخوان حمایت

در تجمع بازنشستگان از اعتصاب کارگران هفت تپه وسیعا" حمایت میکنیم!

یکماه است که جامعه ملتهب ومردم جان به لب رسیده، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برحقشان را پیگیری میکنند. این اعتراض متحدانه که خیابانهای شهر و کارخانه را به لرزه انداخته افکار عمومی را در حمایت از خود تحت تاثیر قرار داده است. پیروزی آنان، پیشروی طبقه مزدبگیر اعم از شاغل، بازنشسته، بیکاران و همه آسیب دیدگان از وضعیت کنونی برای دستیابی به یک زندگی مرفه و آزادست.
این مقاومت ها و اعتراضات بخشی از پیکره تحول خواهی بنیادین یک طبقه بزرگ اجتماعی است که دیگر حاضر نیست مانند گذشته تن به ادامه فقر و گرسنگی و تحمل چنین زندگی دردآوری در دنیای پر از پیشرفت وامکانات کنونی دهد.
در تجمع روز ٢۵ تیر ۹۹ در مقابل سازمان تامین اجتماعی، در کنار مطالبات و خواسته های بازنشستگان، پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مبارزات برحق کارگران نیشکر هفت تپه اعلام خواهیم کرد.
تشکلهای امضاء کننده، به همه بخشهای کارگری و مردم محروم جامعه فراخوان می دهند تا همگام با بازنشستگان با برگزاری تجمعات حمایتی از کارگران هفت تپه در روز بیست و پنجم تیر حمایت کنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران و همه مردم محروم.


٢۴ تیر ۱۳۹۹

۱- اتحاد بازنشستگان ایران

٢- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار

۳- سندیکای نقاشان البرز

۴- شورای بازنشستگان ایران

۵- گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند

۶- گروهی از فعالین کارگری سقز

۷- گروهی از فعالین لغو کار کودکان

*************

تجمع جمعی از فرهنگیان مازندران مقابل مجلس

یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جمعی از فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی استان مازندران با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. محرومیت از استخدام رسمی در آموزش و پرورش ؛ نداشتن امنیت و آینده روشن شغلی ، حقوق چند برابر زیر فقر که زندگی را تا حد مرگ سخت و طاقت فرسا نموده و همچنین بی توجهی مداوم مسئولین به مطالبات ابن مزد بگیران باعث شو که علیرغم پاندمیک کرونا، به تجمع اعتراضی در تهران دست بزنند. معلمان تا رسیدن به خواسته های خود پایداری خواهند نمود.

*************

بیانیه شورای بازنشستگان ایران:

کارگران نیشکر هفت تپه پرچمدار مطالبات معیشتی مزدبگیران!

خواست ها، اعتراضات و اعتصابات، پیروزی یا شکست مبارزات کارگران هفت تپه به همه شاغلین ، بیکاران و بازنشستگان مربوط است و باید به دفاع از آن برخیزیم !
همه آن سیاست ها، قوانین و اقداماتی که هزاران کارگر هفت تپه و خانوار هایشان را به فقر، حقارت، تنگدستی، عصیان و اعتراض سوق داده است ، همان وضعیت هائی ست که علیه کار و معاش میلیونها مزدبگیر و خانوارهایشان حاکم است. پیروزی کارگران هفت تپه ، منافع و موقعیت ۹۹ درصدی های جامعه را ارتقاء میدهد.
نازلترین مزدهای تعیین شده و گروکشی چندین ماهه همین مزدهای حقارت آمیز که دیگر به یک بدعت و قانون نانوشته رسمیت یافته، یکی از خواست های دائما" پابرجای همه نیروی کارمزدی ست که هر روز باید برایش بجنگند، باطوم بخورند یا با پرونده سازیهای امنیتی ، کلیشه ای و تکراری، روانه زندانشان کنند.
خصوصی سازی های رانتی و مافیائی تنها اسم رمز تقسیم ثروت و منابع عمومی و غارت دسترنج طبقه مزدبگیر جامعه ، در دایره لایه های قدرت شده است.
همه بهشت و برینی که در قیامت و در آسمانها به مردم وعده اش را میدادند، خود بر روی زمین ، در فرایندهای اقتصادی سود سرمایه ، در زمینهای حاصلخیز هفت تپه، در فولاد، در هپکو و آذرآب، در معادن و بخش های خدمات و بهداشت و آموزش و صندوق های بازنشستگی به تملک غنائم گرفته اند و جهنم را یکسان و با یک قانون استثمار و بربریت به کارگران ،معلمان، پرستاران، کولبران، بازنشستگان و همه مردم فروخته اند.
با یک هدف ، اعتراض کارگر و معلم و پرستار را به باطوم تمکین میکوبند ودر یک دادگاه و با یک قضاوت و برای منفعت یک اقلیت ، بخشی و میثم و سپیده و حبیبی و نسرین جوادی و آتنا و دیگران را به اتهام بمخاطره انداختن منفعت سرمایه و سودهایشان به بند میکشند تا مزدبگیران را خاموش و دستمزد را ارزان نگهدارند!
فرمان اخراج حبیبی و خنیفر و معترضان هپکو و شرکت واحد از یکجا صادر شده و نان خانوارها یشان را همان کسانی از سفره هاشان برداشته اند که صندوق بازنشستگان را به تاراج برده اند.
حق بهداشت و درمان را با یک رویکرد یعنی سود و منفعت بازار از مردم سلب کرده اند همانطور که هزینه تحصیل و آموزش را بر دوش خودمان گذاشته اند.
فلاکت بر زندگی ما بازنشستگان آواری شده ، داستان امروز و فردای زندگی کارگر هفت تپه ، فولاد ،معلم و پرستاری ست که اینک با زندگی ما روایت میشود ! و برای اینکه جلوی مقاومت و تعرض طبقه مزدبگیر را به منافع سرمایه بگیرند باید از سیاست کارگر ارزان و خاموش بیش از هر زمان دیگر پاسداری کنند و در نتیجه کارگر هفت تپه و فولاد و هپکو را که در شرایط کنونی پرچمدار منافع طبقاتی مزدبگیران جامعه هستند با هر ترفند و هر ابزاری مهار کرده و با سرکوب به عقب برانند.
میزان و شرایط معاش و زیست کارگران ، آئینه تمام نمای منزلت و حرمت و ترجمه آزادی مردمان ، برای ما بازنشستگان است
برای حکومت سرمایه و همه متولیان نظم موجود ، کارگر هفت تپه، فولاد ، کارگران معترض شهرداریها، معلمان، پرستاران و همه اردوی مزدی کاربرایشان یک صف واحد است، هر بخشی از آن سر بلند کند ،از آنجا که منافع عمومی این طبقه را نمایندگی میکند، باید سرکوب شود. بدین جهت مقاومت و مبارزه کارگران هفت تپه با منافع سراسری طبقه مزدبگیر مستقیما" گره میخورد.
دفاع و حمایت ما بازنشستگان از اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه ؛ دفاع از منفعت ها و خواست های همه نیروی مزدی کار و منافع خود است!

شورای بازنشستگان ایران

٢٠ تیرماه ۱۳۹۹

*************

ما بازنشستگان باید دیده شویم،

چون خستگی ناپذیر ایستاده ایم تا دستیابی به تمامی مطالبات بحق خود

۱ - افزایش مستمریها مطابق هزینه های کارشناسی خانوار(سبدمعیشت)
٢ - تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان
۳ - پرداخت کلیه دیونِ به روز محاسبه شده دولت به صندوق ها . قبل ازپایان عمر دولت فعلی
۴ - نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب
۵ - تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسانسازی
٦ - انحلال کانون های بازنشستگی فعلی و ایجاد تشکلات نوین و مستقل بازنشستگان
۷- پرداخت عادلانه حق تامین مسکن مناسب.

چهارشنبه ٢۵ تیرماه      ساعت ۹ صبح

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

تهران: مقابل سازمان تامین اجتماعی      شهرستانها: اداره کل تامین اجتماعی


*************

پنج سال دروغ، پنج سال ستم، هدیه بخش خصوصی به کارگران هفت تپه!!

بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور پرشور تعداد زیادی از کارگران در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی تاکید کردند. در ادامه کارگران شعار گویان به سمت بازار شوش راهپیمایی کردند.
مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:
✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
✅ پایان کار مدیران بازنشسته

امروز پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

*************

٢۵ تیر روز تامین اجتماعی و‍ مطالبات پایه ای و عمومی بازنشستگان ایران

۱ - افزایش مستمریها مطابق هزینه های کارشناسی خانوار(سبدمعیشت)
٢ - تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان
۳ - پرداخت کلیه دیونِ به روز محاسبه شده دولت به صندوق ها . قبل ازپایان عمر دولت فعلی
۴ - نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب
۵ - تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسانسازی
٦ - انحلال کانون های بازنشستگی فعلی و ایجاد تشکلات نوین و مستقل بازنشستگان
۷- پرداخت عادلانه حق تامین مسکن مناسب.

٢۵ تیرماه ساعت ۹ صبح تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

تهران: مقابل سازمان تامین اجتماعی

شهرستانها: اداره کل تامین اجتماعی


*************

بیست و سومین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز سه شنبه ۱۷تیرماه ۱۳۹۹،کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و سومین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل فرمانداری شوش و راهپیمایی در سطح شهر خواستار حمایت ساکنان این منطقه از این اعتراضات تا زمان رسیدگی به مطالباتشان شدند.
معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.
کشت و صنعت هفت تپه که قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است از اواخر سال۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت طی سالهای اخیر مبارزات گسترده ای را برای احقاق حقوقشان سازمان داده اند که علیرغم تحت تاثیر قرار دادن فضای جامعه و حمایت افکار عمومی از خواسته های برحقشان، با شدیدترین سرکوب های حکومتی روبرو شده اما همچنان مصمم و استوار پیگیر مطالباتشان هستند.
حدود چهارهزار نفر به صورت رسمی،قراردادی و پیمانکاری دربخشهای مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

#کارگران_متحد_همه_چیز

#کارگران_متفرق_هیچ_چیز


*************

یوسف بهمنی فعال کارگری نیشکر هفت تپه و جمعی از کارگران، در قرنطینه خانگی

یوسف بهمنی کارگر مبارز و پیشرو نیشکر هفت تپه متاسفانه به کرونا مبتلا شده و حال مساعدی ندارد. جمعی دیگر از کارگران هفت تپه نیز مبتلا به کرونا شده اند و در قرنطینه خانگی هستند. درد بی پولی و غم نان کارگران کم بود که کرونا هم به آن افزوده شد. طبقه کارگر، طبقه آسیب پذیر و محروم جامعه بیشترین خسارت ها را میبیند. کارگران علاوه بر آنکه امنیت شغلی ندارند، امنیت جانی هم ندارند. مسئول مستقیم ابتلای کارگران به کرونا،عدم بهداشت و ایمنی در محیط کار کارگران توسط کارفرمایان حمایت شده و فاسد است. طبقه استثمارشده کارگر در فقر و فلاکت روز افزون خود لحظه به لحظه بیشتر فرو میرود در حالی که نظام سرمایه و کارفرمایان سودجو بجز منفعت و سود اندوزی خود، به هیچ نمی اندیشند. آرزومند بهبودی هر چه سریعتر یوسف بهمنی و سایر کارگران زحمتکش هستیم.

شورای بازنشستگان ایران

*************

بیانیه: در باره حمله مامورین انتظامی به تجمع پرستاران در مشهد!

اتفاقی که نباید بسادگی از کنار آن گذشت!

دیروز چهارشنبه ۱۱تیرماه ۱۳۹۹، در شبکه های خبری و رسانه های اجتماعی اخبار مربوط به هجوم مأموران انتظامی با باتوم و شوک الکتریکی به پرستارانی که برای پیگیری مطالباتشان مقابل دادگستری مشهد تجمع کرده بودند، بار دیگر افکار عمومی را بهت زده کرد!
این اتفاق از ۴ منظر قابل تأمل ست:
۱-نارضایتی و مطالبات عمومی پرستاران کشور
٢-شرایط پرستاران و کادر درمانی در شرایط کرونائی.
۳- وضعیت هشدار دهنده و فوق قرمز شهر مشهد
۴ - انتخاب محل تجمع
سالهاست که پرستاران و کادر درمانی جهت پیگیری مطالبات خود مخصوصا تبعیضات شغلی، کمبودهای معیشتی و حذف مزایای مرتبط، فریادشان بلند است. جامعه ، تلاش هایشان را که بارها برای رساندن صدای خود به مسئولین سازمان داده اند، شنیده و جانبداری کرده است.
در شرایط بحرانی ناشی از گسترش و عروج مجدد بیماری همه گیر ویروس کرونا که حجم عظیم و سنگینی از فشارهای جسمی و روحی را به کارکنان سیستم درمانی وارد میکند، دولت و حکومت بجای قدردانی و تامین بالاترین امکانات مادی و رفاهی به آنان، چرا پرستاران باید تنگناهای شدید و مطالبات معیشتی داشته باشند؟؟!!
در شهر مشهد که وضعیت هشدار دهنده و نگران کننده ای اعلام شده، منطقاً باید ضمن اعمال وسیعترین محدودیتهای مراقبتی و بسیج امکانات بهداشتی و درمانی برای مردم ، طبیعتاً رویکرد ویژه ای به کادر درمانی، بعنوان سرمایه و ظرفیت و امکان اصلی در حفظ سلامت مردم اعمال شده و موجبات تقویت و افزایش راندمان آنان از طریق رضایتمندی شان فراهم گردد.
نکته باورنکردنی این حادثه علاوه بر سه ویژه گی فوق، محل تجمع پرستاران است، این مدافعان سلامت در بحرانی ترین شرایط هشدار دهنده یک شهر، دادخواهی خود را به دادگستری بردند اما با بیدادگری سرکوب شدند!
وقتی حکومت، با پرستارانی که در شرایط ذکر شده، بشکلی مسالمت آمیز در کنار «عمارت عدل و داد»! با طرح مطالبات قانونی شان چنین رفتاری کنند، دیگر چه حد و مرزی برای هر اقدامی در مقابل مطالبات مردمی باقی میماند؟!
رفتار سرکوبگرانه دیروز با تجمع پرستاران مرز وقاحت را پشت سرگذاشته و بشدت محکوم است.
جامعه و افکارعمومی نمیتواند نسبت به شرایط مدافعان سلامت و رفتار توهین آمیز با آنان بیتفاوت باشد.

شورای بازنشستگان

۱٢ تیرماه ۹۹

*************

تجمع اعتراضی واعتصاب کارگران شهرداری بهبهان

تجمع اعتراضی واعتصاب کارگران شهرداری بهبهان در اعتراض بە عدم دریافت ٤ ماە حقوق معوقە.
در حالیکه شرایط زندگی برای هر قشری در ایران بسیار سخت و رنج آور شده شاهد از سرگیری اعتصابات و اعتراضات اقشار کارگری در شهرهای کشور هستیم که بسیاری از آنان به عدم دریافت حقوق چند ماه خود اعتراض دارند چرا که بدیهی است در چنین شرایط سرسام آور گرانی اگر همان حداقل دستمزدها را هم به موقع دریافت نکنی زندگی دوزخ دردناکی برای خانواده های کارگری خواهد بود.

۱۱ تیر ۹۹

*************

روایت یک شاهد عینی از مرگ دلخراش کادر سینا اطهر!

امروز از نزدیک شاهد انفجارهای سینا بودم. برای اولین بار در عمرم انفجار را از نزدیک دیدم. گرچه آتش نشانی زود رسید اما صد تا ماشین آتش نشانی آمدن و عملا هیچ کاری نکردند.
با چشم خودم شاهد بودم در طبقه سوم چند خانم که لباس سفید شبیه پرستارها داشتند به مدت دو ساعت از پنجره میگفتند: داریم خفه میشیم" و آتش نشانها فقط نگاه میکردند. نردبان هشت متری داشتند که نمیرسید آنها را بیارن پایین. دو ساعت طول کشید اما هیچ خبری از نردبان بزرگتر یا آدمهایی که از پشت بام با طناب پایین بیان یا هر راه دیگه ای ندیدیم. حتی اینقدر طول کشید که براحتی میتوا نستند هلیکوپتر آورده و نجاتشان بدهند. یا تشک بذارند و آن خانمها خودشان را پایین پرت کنن.
ولی هیچکدا م انجام نشد. اکثرا در کمال ناباوری و در نهایت بیرحمی خفه شدند.
و باز هم فحش را نثار خودم کردم که هنوز در یک همچین شرایطی چگونه به زندگی ادامه میدهیم و زمین و زمان را بهم‌ نمیریزیم!!!

*************

ازمطالبات و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه وسیعاًحمایت کنیم!

کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به مطالبات معوقه، برای نهمین روز متوالی تجمع اعتراضی خود را ادامه دادند.
کارگران نیشکرهفت تپه که در سالهای اخیر با مطالبه محوری لغو خصوصی سازی، مبارزات پرشکوه خود را علیرغم سرکوب های گسترده سازمان داده اند، در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و عدم تمدید دفترچه های درمان نهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کارگران نیشکر هفت تپه سالهاست درگیر مطالباتی اند که از تحولات مدیریتی زیرپوشش رانت و رابطه و فسادهای گسترده ناشی از خصوصی سازی، گریبان آنان را گرفته است. اماعلیرغم همه اعتراضات این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و همچنان این وضعیت ادامه دارد.
رسوائی کارفرمای نیشکر هفت تپه و حمایت های پشت پرده مسئولین حکومتی از آنان به علت تخلفات و فساد مالی بازتاب گسترده ای در جامعه در اثبات حقانیت کارگران این شرکت داشته است.
علیرغم این حقانیت آشکاردر این شرایط سخت و فشارهای تورمی غیر قابل تحمل ، هیچ نهادی پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیشکر هفت تپه نیست.
این بخش از طبقه کارگر نه تنها درمقابل کارفرما ، بلکه در مقابل قدرت حکومتی حامی آن ایستاده است. درنتیجه مبارزات برحق و متحدانه این کارگران زحمتکش شایسته بیشترین حمایت هاست. هر درجه پیروزی آنان، پیشروی طبقه مزدبگیر در کل جامعه است.

شورای بازنشستگان ایران

۳ خرداد ۹۹

*************

پاسخی به نمایندگان" خود خوانده بازنشستگان"!

اخیرا متنی با امضای "مجمع فرهنگیان اسلامی ایران" منتشر شده که با استتاد به آن قرار است ۱۰ نفر که خود را نماینده بازنشستگان معرفی کرده اند به حضور آقای نوبخت شرفیاب شده و خواسته های بر حق بازنشستگان را به صورت جدی!!! پیگیری کنند.
اینان خود را اعضای "مدعو" معرفی کرده اند .جالب است که هم نماینده شده اند و هم از آنان " دعوت" به عمل آمده است.
مورد اول که کاملا دروغی آشکار است. بازنشستگان هیچگاه نماینده ای نداشته و ندارند(مگر در شرایطی دموکراتیک و از درون بدنه واقعی بازنشستگان ضرورت انتخاب نمایندگانی ضرورت داشته باشد.). اما مورد دوم البته کاملا امکان پذیر است. آقای نوبخت و هر مقام دیگری میتواند هرکسی را که "دوست" دارند دعوت کنند و گپ و گفت جانانه هم داشته باشند ولی از این نمد کلاهی برای بازنشستگان دوخته نخواهد شد.
اصولا هیچکدام از ما امیدی به این مذاکرات در جهت حل مشکل درمان و معیشت و خرابی اوضاع صندوقهایمان نبسته ایم و این حرکت را یک پروژه تبلیغاتی و فرصت سوزی و کسب نام و مقام برای این ۱۰ نفر و البته تطهیر چهره هایی مثل نوبخت میبینیم که دیگر حنایشان برای بازنشسته رنگی ندارد.
نوبخت به عنوان یک مهره از یک دستگاه عریض و طویل ، همواره تمام سعیش را در لگد مال کردن معیشت و زیست بازنشستگان انجام داده است.
لذا ما بار دیگر و به روشنی صف خود را از این عناصر جدا کرده و اعلام میکنیم که خواسته های بازنشستگان همه صندوقها کاملا شفاف، دست یافتنی و قانونی است.
ما در تجمعات خود به درستی و با دقت،تک تک خواسته هایمان را فریاد کرده ایم تا باشد که روزی که همه آنها را متحقق کنیم.
کارگزاران در قدرت که به هزاران بهانه غیر واقعی قصد فریب بازنشستگان را دارند باید پاسخگو باشند. تهدید و سرکوب جواب بازنشسته نیست.
بازنشستگان هشیار و بیدارند و هر گونه رانتخواری و سوء استفاده این "خود خوانده ها"! از مطالبه گریشان را افشا و محکوم میکنند.

#بازنشسته_بیدار_همبسته

اتحاد بازنشستگان ایران

شورای بازنشستگان ایران

*************

بازنشستگان تامین اجتماعی نگران و خشمگین از اجحافات!

خرداد ماه رو به پایان است و بازنشستگان تامین اجتماعی سه ماه است که با مستمری‌های زیر دو میلیون تومان سر می‌کنند و در انتظار تعیین تکلیف هستند.
در حالیکه از شروع سال جدید همه هزینه‌های زندگی بسرعت بالا رفته حتی نرخ تورم خوراکی‌ها به مرز ۵۰ یا ۶۰ درصد رسیده است، هنوز در افزایش مسستمری بازنشستگان کوتاهی میشود.
درغیاب تشکل های واقعی بازنشستگان و در شرایط محروم شدن آنان از ابزارهای اعمال اراده خود، سرنوشت میلیونها بازنشسته تامین اجتماعی بدست صاحبان قدرتی افتاده که وضعیت کنونی بازنشستگان نتیجه اقدامات و مدیریت چند دهه آنان است.
کمیته مزد شورای عالی کار با محاسبات خودشان در سال گذشته هزینه های زندگی ماهیانه یک خانوار(۳/۳ نفره) را نزدیک ۵ میلیون تومان برآورد کرده اند ، در حالیکه منابع مستقل سبد معیشت خانوار4 نفره را در پایان سال گذشته رقم ٩ میلیون تومان محاسبه کرده اند.
چنانچه مصوبه ناعادلانه شورایعالی کار یعنی افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد که براساس یک خوانش ناقص از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنای افزایش مستمری‌ها قراربگیرد، دست‌ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خالی خواهد ماند و نمی‌دانند چگونه قرار است فاصله ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان با هزینه ۵ میلیون تومانی که شورای عالی مزد محاسبه و قبول کرده چگونه پر میشود؟
رویکرد عملی به «سبد معیشت خانوار» با محاسبات واقعی و کارشناسی شده مطابق استانداردهای زندگی امروزی ، یک خواسته مشترک کارگران و بازنشستگان است؛ این عدد نباید فقط محاسبه شده و روی کاغذ باقی بماند.
افزایش دستمزد بر اساس درصد نرخ تورم ، بدون محاسبه و پرداخت سبد هزینه خانوار، فریب دادن کارگران شاغل و بازنشسته است.
وضعیت بازنشستگان به مراتب از شاغلان دشوارتر و نگران‌کننده‌تر است. بازنشستگان نه حق مسکن دارند و نه مزایای مزدی. کل اضافه دریافتی یا مزایای مزدی آنها به زحمت به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
ادامه تعلل در تعیین و پرداخت افزایش مستمری مطابق با نیازهای واقعی هزینه های زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی، همچنین خودداری عامدانه و بهانه جوئیهای مختلف در عدم همسانسازی حقوق آنان با شاغلین ، غیرقابل قبول و غیر قابل تحمل بوده و با واکنش متحدانه بازنشستگان روبرو خواهد شد!

شورای بازنشستگان ایران

٢۵ خرداد ٩٩

*************

بیــانیـــه:

پرونده سازیهای مجدد برای زندانیان بشدت محکوم است!

علاوه بر سیاست سرکوب فعالین با ابزار قضائی با صدوراحکام ظالمانه سیاسی، غیرحقوقی وغیر مرتبط با فعالیت معترضان عرصه های اجتماعی، حکومت به همین احکام هم قناعت نکرده و با دخالت نهادهای امنیتی و انواع پاپوش‌ها و اتهامات واهی و بی اساس، پروژه های پرونده سازی را برای بخشی از فعالین زندانی طراحی کرده تا بتواند آنان را که در حال گذران محکومیت خودهستند، برای مدت طولانی همچنان در حبس نگهدارد.
بعنوان نمونه در سال گذشته (فروردین ۹۸) محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، درحالیکه جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بسر میبرد بابت عناوین اتهامی مختلف تجدید محاکمه و به ۱٦ سال حبس دیگر محکوم شد.
پیش تر هم سعید شیرزاد فعال سیاسی چپگرا که میبایست فروردین ۹۸ از زندان آزاد میشد، مسئولان امنیتی زندان با پرونده سازی مجدد از آزادی وی جلوگیری کرده وبیش از یکسال دیگر تا ۱۳ اردیبهشت ٩٩ او را در زندان نگهداشتند.
برای آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان اوین نیز با شکایت سازمان اطلاعات سپاه، مجددا" پرونده جدیدی در اسفندماه سال گذشته علیه وی گشوده شد!
همچنین سهیل عربی در حالیکه دوران محکومیت ۷ ساله اش را در زندان تهران بزرگ سپری میکرد درمهرماه ۹۷ در یک پرونده جدید مجددا" به ۳ سال حبس دیگرو اقامت اجباری در برازجان محکوم شده است علیرغم این پرونده سازی، در آبان ۹۸ هم مورد بازجوئی مجدد قرار گرفت و تهدید به گشایش پرونده دیگرشد!!
به اسماعیل عبدی هم که در روز اول اردیبهشت برای تمدید مرخصی خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود اعلام شد که در پرونده ای جدید به ۱٠ سال زندان محکوم شده است. اما این پرونده که قبلا" مختومه اعلام شده بود با کینه توزی و عناد ورزی آشکار دوباره فعال شد!
در آخرین پروژه پرونده سازیهای سریالی برای زندانیان، برای جعفرعظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز که در زیر فشارها در حال گذران محکومیت ۵ ساله اش است پرونده امنیتی جدیدی تحت عنوان" تبلیغ علیه نظام " باز کرده و به همین اتهام درسیزدهم خرداد ماه دادگاهی شد تا با حکمی دیگر به تداوم حبس غیر قانونی اش وادار شود!
این شیوه عجیب در سیستم قضائی، یعنی استمرار و ادامه محبوس کردن زندانیان علیرغم پایان محکومیتشان، با ساختن سناریوهای تکراری، سرکوبی عریان علیه زندانیان است تا کارگران و جامعه به تنگ آمده را از مبارزه و ادامه اعتراضات گسترده نسبت به شرایط ضد انسانی تحمیل شده توسط دولت و حکومت باز دارند. اما این جامعه به ستوه آمده ، تا رسیدن به مطالبات خود و دستیابی به یک زندگی مناسب و بیدغدغه آرام نخواهد گرفت.

شورای بازنشستگان ایران

۱۷ خرداد ٩٩

*************

بیــانیـــه:

همبستگی جهانی در پاسداشت انسانیت!

قتل دلخراش جورج فلوید به یُمن شبکه های اجتماعی (این تریبون عمومی و در دسترس بشر امروز)، در معرض دید همگان قرار گرفت. انسانها با هر رنگ، جنسیت و نژاد و ملیتی در کنارهم به صف شده و از این همه تبعیض و شکاف طبقاتی آنچنان به تنگ آمده اند که عواملی همچون سرکوب شدید و فضای پر ریسک کرونا نیز، مانع ادامه ی تظاهرات و خشم معترضان نشده و دامنه اش هر روز فراگیرتر و به خارج از مرز کشورها کشیده میشود، زیرا اکثریت مردم دنیا با دردی مشترک زیر سیطره ی سود سرمایه، آینده تیره و نگران کننده ای را میبینند!
ناتوانی حکومت های سرمایه درتامین نیازهای اولیه مردم علی العموم و در جریان پاندومی کرونا علی الخصوص و گسترش بیسابقه فقرو فلاکت عمومی، تخریب محیط زیست، مخاطرات سلامت مردم و تعمیق شکاف طبقاتی بنفع صاحبان قدرت و ثروت، جهانی را که دیگر # نمیتواند_نفس_بکشد آماده طغیان و در کمین فرصت برای اعتراضی گسترده به شرایط موجود کرده ست.
واکنش گسترده و کم سابقه به قتل فجیع یک انسان، و موضعگیری جناح فاشیست سرمایه در آمریکا، مارش اتحاد و همبستگی مردم جهان متمدن در پاسداری از عدالت و آزادیخواهی در بسیاری از کشورها را به صدا درآورده است!
مردم جهان بارها در نقاط مختلف از شیلی گرفته تا ایران و از فرانسه گرفته تا عراق و لبنان و از هنگ کنگ تا ترکیه و اسرائیل ، شاهد سرکوب خونین حکومت های رنگارنگ سرمایه بوده اند. این بار مردم جهان گسترده تر از قبل علیه تبعیض، سرکوب و کشتار حکومت های سرمایه ساکت نمی نشیند. با این افق همبستگی، میتوان به جهانی بهتر و مرفه امیدوار بود که بازگشت اختیار به انسان را نوید میدهد.

شورای بازنشستگان ایران

١۴ خرداد ٩٩