افق روشن
www.ofros.com

!علی نجاتی نیز زندانی شد، برای حمایت اقدام کنیم

شورای همکاری و ...                                                                                شنبه ٢٣ آبان ۱٣٨٨

بنا بر آخرین گزارش دریافتی از هفت تپه که مستقیما با تماس تلفنی با خانواده ی علی نجاتی حاصل شده است،بالاخره دستگاه قضایی در ساعت ١٣:٣٠ ظهر امروز ٢٣ آبانماه ٨٨ علی نجاتی را روانه ی زندان دزفول کرد.
علی نجاتی و ۴ تن دیگر از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، به نامهای فریدون نیکوفرد، قربان علیپور ، جلیل احمدی و محمد حیری مهر محکوم به حبس شده اند.
۴ نفر انان برای شش ماه و محمد حیدری مهر برای مدت ۴ ماه دوران حبس تعزیری خود را در حالی آغاز میکنند که تنها جرم انان دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه و قبول مسوولیت نمایندگی از سوی کارگران در تشکل مستقل کارگری در هفت تپه بوده است.
شورای همکاری تشکل ها و فعالین ِ کارگری ،ضمن محکومیت این اقدام حکومتی برای زندانی کردن این پنج تن ، قویا خواستار آزادی بی قید و شرط این کارگران و دیگر کارگران زندانی در سراسر ایران میباشد و در غیر اینصورت از هیچ کوششی برای ترتیب دادن اقدامات داخلی و بین المللی در جهت دفاع از این کارگران و مطالبات برحق کارگران هفت تپه فروگذار نخواهد کرد.
ما خواستار آن هستیم که تمامی کارگران در ایران و جهان در صورت ملغی نشدن حکم زندان این ۵ نفر ، با حمایت های مادی و معنوی خود از این پنج کارگر زندانی و خانواده های انان و ترتیب دادن انواع اعتراضات به هر شیوه ی ممکن در جهت فشار به دولت ایران ، وظیفه ی همبستگی خویش را به هر نحو ممکن انجام دهند.
همچنین ما نیز بنا به نامه های سه گانه ای که علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیش از دوران حبس منتشر کرده ، خواستار آن هستیم که کارگران در ایران و جهان کمک های مالی خود را از طریق شماره حساب ، به شماره ٠٣٠٢٨٩۵١٨٠٠٠٨ سیبا- بانک ملی ایران شعبه هفت تپه کد ٦۵٧٩ به نام علی نجاتی ، واریز نمایند تا به خانواده های هر 5 کارگر عزیز زندانی تعلق گیرد.
همچنین بند پایانی آخرین نامه ی علی نجاتی که با عنوان " حمایت از کارگران زندانی حمایت از همه ی کارگران است " منتشر شده است را مستقیما از زبان وی نقل می کنیم که گفته است :
" امیدوارم در این مدت شش ماهه ،علاوه بر کمک های مادی ، و از آن مهم تر برای حمایت های معنوی از نمایندگان کارگران هفت تپه، تمام کارگران و فعالان دلسوز با دوری کردن از هرگونه مباحث حاشیه ای ،با اتحاد هر چه بیشتربا تمام نیروی خود برای دفاع از حقوق کارگران هفت تپه و نمایندگان محبوس انان تلاش کنند.نباید گذاشت که این دوره ی حبس ، بدون ِ اعتراضات ِ کارگران در هر کجا به زندانی شدن این چند نفر و دیگر کارگران زندانی از جمله اقایان اصانلو و مددی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ، بگذرد.ما در زندان ، اخبار ِ اقدامات شما را خواهیم شنید و از آن دلگرمی خواهیم گرفت "
شورای همکاری تشکل ها و فعالین ِ کارگری ، بار دیگر خواستار اقدامات همه جانبه ی تمامی کارگران و نهادهای کارگری برای ایجاد یک کارزار سراسری در جهت آزادی این عزیزان و حمایت از خانواده های آنان میباشد.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

شورای همکاری تشکل ها و فعالین ِ کارگری

٢٣ آبانماه ١٣٨٨

- کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
- کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های ازاد کارگری
- جمعی از فعالین کارگری
و جمعی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر