افق روشن
www.ofros.com

حمایت از حق خواهی کارگران هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز


شورای موقت کارگران (محور غرب تهران)                                                                   دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱٨

همکاران نیشکرهفت تپه، کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز و سایر کارخانجات اعتصابی، دیگربخش های کارگری (فرهنگیان، پرستاران، کارمندان و کارگران یدی و فکری، دانشجویان امروز و مزد بگیران فردا)؛ خاستگاه ما رفع مشکلاتی است که از اعماق این جامعه برمی خیزد. ما خسته جانهای تاریخیم، خسته از تبعیض ها، نابرابری ها، از تحمل های طولانی، از وعده ها وتعویق ها، از دروغها ، از کار ارزان و بی ثبات.
مبارزه ما و شما برای احقاق بنیادین حقوقی است که خاستگاه طبقاتی داشته و ازاعماق اجتماع سرچشمه می گیرد .اینک شما ، همکاران نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز و سایر مزد بگیران در کف خیابان مانده ، بغض فروخورده ی ما انبوه فرودستان بی آواز هستید. به راستی ما صاحب چه هستیم؟ جز تنی رنجور، آینده ای مبهم و زمانی رو به زوال؟
بیشک تشکیل شوراهای کارگری درجای جای نظام سرمایه، می تواند در روند خود، این نظم ضد انسانی را درهم شکند و مستقل از دولت سرمایه و جریانات فرقه ای بدون آنکه سرباز پیاده نظام هرکدام از آنها گردیم و بدون آنکه بخواهیم رهبر و آقابالاسرهای جدید بر فراز سر خود بپرورانیم، دراین مسیر روشن خود ، با تشکیل شوراها در هرکجا (مدارس، کارخانجات، بیمارستانها و مراکز درمانی، دانشگاهها و محلات و) ...که امکان و شرایطش باشد به پیش برویم.
همکاران نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز، بایستی بدانیم که سگ زرد برادر شغال است، سرمایه ها و کارخانجات چه دولتی باشند و چه خصوصی، چه در سطح ایران و یا جهان، چه در گذشته و یا حال، نتیجه یکی است و هدف نهایی آنها استثمار و بیرون کشیدن ثروت از تن و روح و مغز استخوان ماست. شوراها بایستی هم تاکتیک ما کارگران باشند و هم استراتژی ما، تا بتوانیم این نظم ضد بشری را در هم، شکنیم.

با امید و آرزوی آن روز، دستانتان را به گرمی می فشاریم

شورای موقت کارگران (محور غرب تهران )

تهران - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲