افق روشن
www.ofros.com

(مبانی مشترک «شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس» (۱


شورای همبستگی ... ـ پاریس                                                                                       شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ - ۲٦ دسامبر ۲۰۱۵

طبقه کارگر ایران بدون تشکل و تحزب سراسری طبقاتی کارگران،وارد مبارزه طبقاتی و ضد استبدادی بر علیه رژیم پهلوی سال ١٣۵٧ گردید و با فداکاری های فراوان، چه با شرکت در اعتراضات و تظاهرات توده ای و خیابانی و چه در عرصه اقتصادی و سازماندهی اعتصابات سراسری، در سرنگونی رژیم مستبد پهلوی و به پیروزی رساندن قیام شکوهمند، سهم بسزایی داشت.اما در فقدان حزب طبقاتی کارگری (کمونیستی)، و در نبود یک فضا برای تبلیغ و ترویج طبقاتی ضد سرمایه داری وگرفتن قدرت سیاسی، طبقه کارگر هیچ نصیبی ازقیام بهمن نمی برد، رهبری قیام بدست طیف انگل و عقب مانده مذهبی میافتد و در نتیجه شکست بر چهره ی انقلاب می نشیند.
وضعیت کنونی در قرن بیست و یکم همراه با بحران ساختاری نظام سرمایه داری جهانی، تمرکز اصلی را فقط در محور تضاد کار و سرمایه قرار می دهد و تبلیغ آزادی های مدنی و اجتماعی از مسیر مبارزه ی کار علیه سرمایه و گرفتن قدرت سیاسی می گذرد و سازماندهی هر چه بیشتر نهادهای کارگری ـ انقلابی را در دستور کار قرار می دهد. بر چنین مبنایی ما بخشی از فعالین سیاسی ـ اجتماعی که از زاویه انقلابی به مبارزات جنبش کارگری متکی میباشیم، با ایجاد "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس"، اشکال فعالیت، وظایف و اهداف آنرا در چارچوب "مبانی مشترک" تدوین می نماییم.
اشکال، اهداف و وظایف "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس":
١ـ بربریتی که سیستم سرمایه در دوران حاضر در هر نقطه جهان بوجود آورده است، ما بخشی از فعالین انقلابی در پاریس برآن شدیم که تشکلی مستفل برای معرفی و یاری رساندن به سازمان یابی جنبش کارگری ایجاد کنیم و از این زاویه به سهم خود به جنبش های دموکراتیک اجتماعی یاری رسانیم.
٢ـ عضویت، فعالیت و همکاری ما در "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" بر اساس ضدیت با نظام سرمایه داری جهانی، به هر شکلی که خود را آراسته باشد (چه بصورت نئولیبرالی، نئوکینزی و کینزی و چه به شکل دیکتاتوری ـ فاشیستی)، پی ریزی می گردد و نظام سرمایه داری جهانی که جمهوری اسلامی ایران نیز حلقه ای از سلسله زنجیره ی آن محسوب می گردد، در هیچ شرایطی قادر به حفظ آزادی های مدنی و اجتماعی نیست. بنابراین دموکراسی بورژوایی در سراسر جهان جز لاشه ی متعفنی بیش نخواهد بود و فقط دموکراسی کارگری میتواند آزادی های اجتماعی را تحقق بخشد. از چنین زاویه ای است که مبارزه ی طبقاتی رکن اساسی اعتراضات و مطالبات سیاسی ـ اجتماعی ما علیه سرمایه و امپریالیسم را تشکیل خواهد داد.
٣ـ اعضای متشکل در "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" در مبارزه علیه نظام سرمایه داری، از گرایشات متفاوت انقلابی بوجود آمده است و مستقل از احزاب و سازمان های سیاسی، اهداف خود را پیش میبرد. روشن است که اعضای سازمان ها و احزاب و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی میتوانند از زاویه صفت فردی، عضو نهاد کارگری ما باشند ولی برعکس نمی توان در دو نهاد کارگری عضویت داشت.
۴ـ "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" از آنجا که مرزبندی قاطعی در برابر نظام جهانی سرمایه چه در سطح داخلی و چه بین المللی دارد، خواهان سرنگونی قدرت سیاسی ـ اجتماعی در ایران و جهان است و اطلاعیه، بیانیه و فعالیت های خود را در عرصه ی داخلی (ایران)، در شعارهای اساسی: ١ـ سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ٢ـ زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم، منعکس می سازد. بنابراین با نیروهای اصلاح طلب، عقب مانده ی سازشکار با نظام سرمایه داری، در هیچ شرایطی نه فقط سر نزدیکی ندارد، بلکه مواضع سازشکارانه و بورژوایی اینگونه نیروها را در مواقع ضروری افشا خواهد ساخت.
۵ـ همه افراد موافق "مبانی مشترک"، بدون توجه به ملیت، جنسیت، می توانند عضو "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" شوند.
٦ـ اعضا از حقوق کامل و برابر در تمامی سطوح کار و فعالیت "شورای همبستگی با جنبش..." برخوردارند و نیز در چنین راستایی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارا می باشند.
٧ـ "شورای همبستگی با جنبش..." در مواقع ضروری مجمع عمومی برگزار می نماید که در آن "اهداف و وظایف" مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد. فقط مجمع عمومی قادر است مسئولیت ها و نیز تغییر و تصویب "اشکال، اهداف و وظایف" را به عهده گیرد
٨ـ همه ی مسئولین و مسئولیت ها در مجمع عمومی توسط اکثریت اعضا انتخاب شده و نیز با خواست اکثریت اعضا قابل عزل و تغییر می باشند.
٩ـ مجمع عمومی با نصف + ١ اعضا رسمیت مییابد و همه ی وظایف و تصمیمات آن بر رای دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی، تصویب می شود و هم چنین مجمع عمومی می تواند با اراده ی نصف + ١ اعضا فراخوانده شود.
١٠ـ سازماندهی و فراخوان اعتراضات و آکسیون های عمومی در پاریس در راستای تحقق خواسته های بر حق کارگران، تشکیل سمینار، سخنرانی و انتشار بولتن به زبان های فارسی و فرانسه، شرکت و سازماندهی جلسات کارگری، تماس با فعالین، نهادها و سازمان های کارگری، سازماندهی کلاس های آموزشی، شرکت در مراسم اول ماه مه و هشت مارس، تشکیل گروهای کاری برای پیشبرد طرح ها و پروژه ها، جلب پشتیبانی از مبارزات کارگری و شرکت فعال در مراسم و مبارزات کارگری، رساندن اخبار و مبارزات جنبش کارگری به سازمان ها و نهادها و سندیکاهای کارگری (داخلی و خارجی)، از وظایف "شورای همبستگی با جنبش..." را تشکیل می دهد.
١١ـ "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" به منابع مالی نیاز دارد. بنابراین تشکیل ضندوق مالی جهت کمک به خانواده های کارگران زندانی و یا کارگرانی که در اثر مبارزات و پیگیری مطالبات کارگری، از کار اخراج شده اند، ضرورت دارد. رفقای "شورای همبستگی با جنبش..." در چارچوب توانایی و بنیه مالی خویش می توانند داوطلبانه در اینگونه آکسیون های مالی شرکت جویند و نیز هر عضوی حداقل سالانه ١٠٠ یورو بعنوان حق عضویت به صندوق مالی می پردازد.
١٢- در هر مجمع عمومی سه نفر مسئول بعنوان "شورای هماهنگی" انتخاب میشوند و مسئولیت ها را بین خود تا مجمع عمومی آینده تقسیم خواهند کرد.

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

دوم دی ١٣٩۴ ـ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١۵


(١): اولین بیانیه نهاد کارگری فوق در تاریخ ٩ نوامبر ٢٠١۵ در رابطه با سفر روحانی تحت عنوان: "علیه حضور رییس جمهور شکنجه و اعدام نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در فرانسه" با امضای: "همبستگی مدافعان جنبش کارگری در ایران ـ پاریس" (به دلیل ضرورت آن در شرایطی ویژه، قبل از تثبیت مبانی مشترک نهایی) تدوین و انتشار یافت. ولی در دو جلسه پایانی جهت تثبیت، نام نهاد کارگری به: "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" تغییر یافت.