افق روشن
www.ofros.com

،بمناسبت روز دانشجو۱۶ آذر

روز مبارزه علیه دیکتاتوری، چه سلطنتی و چه اسلامی

فراخوان برای دفاع از مردم فلسطین

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست                                                                                          دوشنبه ۱٣ آذر ۱۴۰۲ - ۴ دسامبر ۲۰۲٣اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بمناسبت روز دانشجو۱۶ آذر، روز مبارزه علیه دیکتاتوری، چه سلطنتی و چه اسلامی

فضای سیاسی دانشگاهها همواره علیه رژیمهای دیکتاتوری شاهنشاهی و اسلامی بوده است. به این اعتبار ورود جوانان به دانشگاهها آغاز آگاهی و مبارزه آنها علیه رژیمهای حاکم بر ایران است. ۱۶ آذر، روز دانشجو، سالروز حمله رژیم دیکتاتوری پهلوی به دانشگاه تهران است. حدود چهار ماه پس از کودتای انگلیسی – آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دانشجویان به سفر ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جهمور آمریکا اعتراض کردند. ارتش کودتاچیان در ۱۶ آذر با حمله به کلاسها صدها دانشجو را دستگیر و زخمی کردند و در دانشکده فنی سه دانشجو (مصطفی بزرگ نیا و احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی) را کشتند و فردای آنروز، ۱۷ آذر، در قتلگاه دانشجویان به نیکسون دکترای افتخاری حقوق دادند. در تمام دوران پهلوی جنبش دانشجویی از ارکان مهم مبارزه علیه دیکتاتوری بود و سوسیالیستها در آن سهم اساسی داشتند.
مبارزه آزادی خواهانه جنبش دانشجویی علیه دیکتاتوری در نظام اسلامی نیز ادامه یافت. رژیم تازه به قدرت رسیده مخالفت های گسترده دانشجویان را تحمل نکرد و در اردیبهشت ۱۳۵۹ و تحت نام "انقلاب فرهنگی" به کل دانشگاههای کشور حمله کرد و صد ها دانشجو را کشت و زخمی کرد و برای چند سال دانشگاهها تعطیل شد. طی "انقلاب فرهنگی" هزاران استاد و دانشجو که خوش شانس بودند فقط اخراج شدند و بسیاری دستگیر و شکنجه و به قتل رسیدند.
چند دهه بعد و با تمام فراز و نشیبهایی که جنبش دانشجویی داشت، پایان دوران "انتخاب بین بد و بدتر" را دانشجویان اعلام کردند. شعار "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا" از دانشگاه تهران در دیماه ۱۳۹۶، آغازگر دوران جدیدی در عمومی شدن مبارزه علیه کلیت رژیم اسلامی شد. با افزایش اعتصابات کارگری از سال ۱۳۹۷ و به ویژه در هفت تپه، دانشجویان با شعار "فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم" از جنبش کارگری حمایت کردند و حضور و رشد مجددا گرایشات چپ و سوسیالیست در دانشگاهها را عیان ساختند. گسترش تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی که سهم مهمی در مبارزات نیمه دوم دهه نود جنبش دانشجویی داشتند، محصول همین دوران تسط گفتمان انقلابی علیه کل رژیم بود.
آغاز کار دانشگاهها در مهر ۱۴۰۱ و پس از آموزش غیر حضوری در دوران کرونا همزمان شد با شروع اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. اعتراضات دانشجویی در اعتراض به قتل حکومتی ژینا رژیم اسلامی را حیرت زده کرد. برای اولین بار دانشجویان صدها دانشگاه به جنبش "زن زندگی آزادی" پیوستند و علیه تبعیض جنسیتی و رژیم حامی آن بپا خواستند، روسری ها را بر داشتند و غذا خوریهای جداگانه دختران و پسران را کنار گذاشتند. رژیم اسلامی در چارچوب سرکوب حرکت انقلابی ۱۴۰۱ هزاران استاد و دانشجو را اخراج کرد که گسترده ترین حمله به دانشگاهها پس از اردیبهشت ۱۳۵۹ است.
با گسترش حرکت انقلابی مردم علیه رژیم اسلامی دیگر ورود به دانشگاه برای دانشجویان آغاز آگاه شدن و مبارزه نیست بلکه ادامه و گسترش دهنده مبارزه ای است که در بیرون دانشگاهها و در سراسر ایران جریان دارد. نظام سلطنتی پایگاهی در دانشگاهها نداشت و رژیم اسلامی هم ندارد. جنبش دانشجویی ایران همواره از ستونهای اصلی مبارزه علیه دیکتاوری بوده و خواهد بود. ۱۶ آذر امسال در عین یادآوری جنایت رژیم سلطنتی علیه جنبش دانشجویی، تجدید عهدی برای ادامه مبارزه علیه دیکتاتوری اسلامی است در همراهی با مبارزات مردم ایران برای سرنگونی انقلابی نظام حاکم.

زنده باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

دهم آذر ۱۴۰۲- اول دسامبر ۲۰۲۳

امضاها: امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

******************

فراخوان برای دفاع از مردم فلسطین

جنگ در غزه که روز هفتم اکتبر با حمله جنایتکارانه حماس به اسرائیل شروع شد، به بهانه ای برای کشتار بی رحمانه و تمام عیار فلسطینیان ساکن در نوار غزه توسط حکومت نژاد پرست اسرائیل در ماه گذشته تبدیل شد، که تاکنون جان بیش از ده هزار انسان را گرفته که بیش از چهار هزار نفر آنها کودک هستند.آنچه در غزه روی می دهد یک نسل کشی تمام عیار از طرف دولت نژادپرست و اشغالگر اسرائیل است که علیرغم ریاکاری و تبلیغات رسانه های بورژوایی، هر روز بیشتر در قامت اعتراضات گسترده و بی سابقه در کشورهای مختلف پاسخ می گیرد.
جنبش عظیم همبستگی با مردم فلسطین و در محکومیت جنایات جنگی دولت اسرائیل بیانگر شکست جنگ رسانه ای اردوی دولت اسرائیل و آمریکا و قدرتهای اروپایی و یک رسوایی بزرگ سیاسی و اخلاقی برای آمریکا و متحدینش است. این صدا و جنبش را باید با شرکت و همراهی بیدریغ تقویت کرد. شرکت فعال نیروهای چپ و کمونیست و انسانهای آزاده در جنبش گسترده ضد جنگ و همبستگی با مردم فلسطین می تواند صدای سوم را که هم بر علیه ارتجاع اسلام سیاسی و هم جریانات نژاد پرست و دولت های سرمایه داری حامی آنهاست بیشتر تقویت کند.
قطع بی درنگ و بی قید و شرط جنگ، کمک فوری به ساکنین غزه، آزادی گروگان ها و کسب حق سرنوشت برای مردم فلسطین در گرو تقویت همبستگی جهانی و حمایت تشکل های کارگری و مترقی از جنبش همبستگی است.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست خود را جزئی از این جنبش عظیم می داند و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را به همکاری و همیاری با هر شکل ممکن برای تقویت آن فرا می خواند.

۱۶ آبان ١۴٠٢ – ۷ نوامبر ٢٠٢٣

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

******************

علیه قتل فجیع داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر

داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر را سلاخی کردند تا مردم ایران را بترسانند و از ادامه حرکت برای پایان دادن به عمر رژیم منصرف کنند. این جنایت هم مانند آدمکشیهای قبلی موجب خشم و اعتراض به رژیم شد تا ارعاب. هیچ نیروی سرکوبی قادر نیست همه مردم معترض را دستگیر کند و به قتل برساند. هدف اساسی ماشین سرکوب منصرف کردن مردم از مبارزه است. هنگامی که دستگیری و کشتار بجای ترس، خشم و اعتراض ببار می آورد، روند ناکارا شدن دستگاه سرکوب آغاز میشود. شجاعت اجتماعی مردم ایران و در راس آنها زنان در حرکت انقلابی ١٤٠١ بخش بزرگی از جامعه ایران را از دوران ترس عبور داده است. بعلاوه چرا مردم باید از آدمکشان بز دلی بترسند که جربزه به عهده گرفتن جنایتشان را ندارند. سلاخی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر از سر قدرت نیست از سر ضعف و ترس است.

از شهریور ١٤٠١ تاکنون صدها نفر را کشتند. صدها نفر زخمی شدند و چشمهایشان را از دست دادند. دهها هزار نفر را دستگیر و زندانی کردند. هزاران استاد دانشگاه اخراج شدند. هزاران دانشجو را از دانشگاهها اخراج و یا موقتا از تحصیل محروم ساختند. به صد ها مدرسه دخترانه حمله شیمیایی کردند. تمام امکاناتشان را بکار گرفتند تا حجاب زنان را به قبل از ٢۵ شهریور سال گذشته بر گردانند و موفق نشدند. بکار انداختن گردونه سلاخی آدمکشان قتلهای سیاسی زنجیره ای دهه ٧٠ کمکی به دوام رژیم سرمایه داری اسلامی نمیکند. در جریان قتلهای سیاسی زنجیره ای حتی نتوانستند از آدمکشان خود دفاع کنند و ناچار شدند به سعید امامی که طراح و عامل اصلی آن جنایات بود داروی نظافت بخورانند.

این جنایات نه تنها مردم ایران را نمی ترساند بلکه برای از کار انداختن ماشین آدم کشی رژیم اسلامی مصمم تر می کند. جنبش کارگری ایران به همراه متحدانش خواهد کوشید تا با پایان عمر رژیم اسلامی، مجازات اعدام لغو شود و داشتن زندانی سیاسی به تاریخ به پیوندد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

٢٦ مهر ١٤٠٢ - ١٨ اکتبر ٢٠٢٣

******************

مردم فلسطین و اسرائیل هیچ منافعی در این جنگ ارتجاعی ندارند

نیمه شب شنبه ۶ اکتبرحماس با حمله نظامی از طریق، هوا، دریا و زمین مناطق اشغالی و چند شهر بزرگ و کوچک در اسرائیل را آماج گلوله و توپ و موشک قرار داد. وسعت و دامنه حمله حماس که “طوفان القصی” نام گرفته در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده و تا کنون منجر به کشته شدن بیش از ۷۰۰ نفر از نظامیان و شهروندان غیر نظامی دراسرائیل شده و بیش از ۲۰۰۰ نفر نیززخمی شده‌اند. حمله نظامی حماس که با همیاری، جهاد اسلامی و حزب اله لبنان انجام گرفته با حمایت گرایشات ارتجاعی اسلام سیاسی در منطقه مواجه شده است. جمهوری اسلامی نیز به این جنگ نیاز دارد و یک پای این سیاست جنگ افروزانه بوده است. بلافاصله پس از این حمله دولت اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه مواضع حماس انجام داد و مراکز مسکونی در نوار غزه و مناطق اشتغالی را بمباران کرد که تا کنون علاوه بر نیروهای نظامی حماس صدها شهروند فلسطینی کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند. برق نوارغزه قطع شده و بیمارستان‌ها دیگر ظرفیت پذیرش زخمی‌ها را ندارند. مراکز ارسال مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم نیز مسدود شده و فاجعه انسانی نوار غزه را تهدید می‌کند. پس از حمله حماس، آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا و اغلب دول غربی حمایت بی‌قید و شرط خود را از دولت نژاد پرست اسرائیل اعلام نموه اند. آمریکا ناوگان دریایی خود را به منطقه فرستاده و اعلام کرد که جت‌های جنگی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد.

این جنگ در شرایطی به وقوع پیوسته که جنبش‌های انقلابی و مترقی در جهان و بویژه در فلسطین افول نموده و گرایشات راست افراطی در همه جا رشد کرده‌اند. طرفین این جنگ نیز نیروهای ماورا راستی هستند که اهداف‌ ارتجاعی و ضد انسانی را دنبال می‌کنند. در یک سو دولت نژاد پرست و اشغالگراسرائیل قرار دارد که همواره حقوق مردم فلسطینی‌ را پایمال کرده و آن‌ها را سرکوب نموده است. دولت ارتجاعی اسرائیل نه تنها اشغالگر است بلکه تا کنون همه قراردادهای شناخته شده بین‌المللی که تا حدودی منافع فلسطینی‌ها را دربرداشته نادیده گرفته است. در دهه های اخیر بواسطه عملکرد نتانیاهو قصاب فلسطینی‌ها و هم‌دستانش گرایشات افراطی مذهبی، سیاست شهرک سازی یهودی‌ نشین با هدف پاکسازی فلسطینی‌ها در داخل اسرائیل را افزایش داده‌اند. از سال ۲۰۰۸ تا کنون بیش از ۱۵۰ هزار فلسطینی بدست دولت اسرائیل کشته شده‌اند. بی‌تردید دولت اسرائیل نه تنها مسئول اصلی سرکوب فلسطینی‌ها بوده بلکه در دوره‌ای با هدف به حاشیه راندن نیروهای مترقی فلسطینی، زمینه‌های رشد گرایشات ارتجاعی و مذهبی از جمله حماس را فراهم کرد.

سوی دیگر این جنگ جریان ارتجاعی و مذهبی حماس قرار دارد که پس از قرار داد اسلو و افول نیروهای مترقی در جنبش فلسطین، رشد کرد. سازمان آزادی بخش فلسطین نیز با فساد و ناکارآمدی بویژه در دوره محمود عباس، اعتماد مردم را از دست داده و زمینه برای تقویت حماس را ایجاد کرد و باعث شد این جریان کنترل نوارغزه را در دست بگیرد. در سال‌های اخیر با “پیمان ابراهیم” دول ارتجاعی عرب سازش علنی و آشکاربا اسرائیل را پیش برده‌اند که موقعیت حماس، جهاد اسلامی و حزب‌اله و جمهوری اسلامی در مواجه با اسرائیل را به‌خطر انداخته است. با توجه به بحران بی‌سابقه اخیر در حکومت نتانیاهو، حماس و متحدین آن با حمله به اسرائیل تلاش دارند که توازن قوای موجود را تا حدودی به نفع خود برهم بزنند. حماس، جهاد اسلامی و حزب‌اله نیروهای ارتجاعی هستند که همانند جمهوری اسلامی حاصل کارشان چیزی جز دیکتاتوری مذهبی، فقر و نابرابری و زن ستیزی برای مردم نیست. دو طرف این جنگ ارتجاعی با عملکردشان یکدیگر را تقویت می‌کنند. هزینه انسانی، سیاسی و اجتماعی این جنگ را باید مردم فلسطین و اسرائیل بپردازند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از همبستگی کارگران و زحمتکشان اسرائیل و فلسطین دفاع می‌کند و مدافع پیگیر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. ما از افکار عمومی مترقی، نهادهای کارگری و نیروهای پیشرو می‌خواهیم که برای متوقف کردن این جنگ تلاش نموده و مدافع حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین باشند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۹ اکتبر ۲۰۲۳ - ۱۷ مهر ۱۴۰۲

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

******************

در محکومیت تحریکات فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی علیه کارگران و مهاجرین افغانستانی در ایران

یکبار دیگر جناحهای رژیم حاکم با همراهی جناح راست و ناسیونالیست اپوزیسیون تحریکات شرم آور و ضد انسانی خود را علیه شهروندان افغانستان در ایران تشدید کرده اند تا فقر و بیکاری میلیونی را به گردن آنها بیاندازند. کارگران و زحمتکشان افغانستانی عامل بیکاری، فقر و فلاکت عمومی مردم ایران نیستند. کارگران افغانستان در کنار دهها میلیون مردم ایران همگی عامل فقر و فلاکت خود را نظام سرمایه داری و جمهوری اسلامی حامی آن می دانند. امروزه و با ابزار کار فعلی، کارگران بسیار بیشتر از آنچه مصرف می کنند، تولید می کنند. هیچ بخش از کارگران در هیچ کجای دنیا عامل بیکاری و فقر نیستند. کارگران ثروت تولید می کنند و نه فقر و فلاکت. امروزه طبقه دهها میلیونی کارگر در ایران که شامل کارگران متولد افغانستان هم میشود، مستقل از رنگ، مذهب، ملیت و محل تولد، جمهوری اسلامی را عامل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و تمام بلایای گریبانگیر مردم ایران می دانند.

دروغ بافی گسترده و شرم آور دستگاههای تبلیغاتی همه جناحهای جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ناسیونالیست و فاشیست آن قادر نیست توجه طبقه کارگر و مردم ایران را از مبارزه علیه رژیم سرمایه داری اسلامی منحرف کند و به طرف ضدیت با بخشی از طبقه خود ما که کارگران افغانستانی هستند، سوق دهد. پیشروان طبقه کارگر ایران با آگاهی از عامل فقر و نداری و بی حقوقی خود اجازه نخواهند داد که مدافعان این نظام در حاکمیت و در اپوزیسیون با دامن زدن به افکار ناسیونالیستی و فاشیستی در صفوف مبارزه جنبش کارگری و مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شکاف ایجاد کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کمپین فاشیستی و ضد انسانی رژیم اسلامی بر علیه پناهندگان و کارگران مهاجر افغانستانی در ایران را محکوم می کند. ما از کارگران، مردم شریف ایران و همه نیروهای آزادیخواه و انقلابی می خواهیم که با دفاع و پشتیبانی از کرامت و حرمت انسانی مهاجران افغانستانی به اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران برای مبارزه متحدانه خود علیه انواع و اقسام مدافعان نظام سرمایه داری کمک کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

۱۳ مهر ۱۴۰۲- ۵ اکتبر ۲۰۲۳

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

******************

بمناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

درآستانه اول مهر۱۴۰۲هستیم . اول مهر میلیونها دانش آموز ودانشجو راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند.
امسال بازگشایی مدارس ودانشگاه ها مصادف است با یکسالگی خیزش عظیمی که تحت شعار زن - زندگی - آزادی با پیشگامی زنان وخیل عظیم جوانان و توده های زحمتکش تحت ستم استثمار وتبعیض و نابرابری سپهر سیاسی کشور رادگرگون کرده است. درجریان بیش از شش ماه مبارزه ومقاومت شجاعانه در برابر نیروهای وحشی سرکوب که علاوه براستفاده از گلوله های جنگی وساجمه ای ، با حملات شیمیائی به مدارس دخترانه حتی به کودکان هم رحم نمیکردند، صدها زن و مرد و کودک وبزرگسال جان باختند و هزاران نفر دستگیر وروانه زندانها شدند. با این حال این خیزش گسترده وسراسری که در آن دانشجویان ودانش آموزان و آموزگاران نقش مهمی داشته ودارند، دستاوردهای بی بازگشتی را به همراه داشته است وبرخلاف تبلیغات رژیم نه تنها خاموش نشده است بلکه مترصد جرقه ای دیگراست تا باردیگر شعله کشد. بی شک دستاورد ها ی این خیزش فضای مدارس ودانشگاه ها را شاداب وکاربست تجربیات وآموزه های آن نسل جوان بویژه دانش آموزان ودانشجویان را درادامه مبارزه برای رسیدن به خواستها واهدافشان یاری خواهد رساند. .

دانش آموزان، دانشجویان آموزگاران مبارز!
مدارس و دانشگاه ها درشرایطی بازگشايی میشوند که ، بحران اقتصادی وسیاسی توده های زحمتکش مردم را درچنگال گرانی ، بیکاری، بی مسکنی وفقرونداری میفشارد . درآغازسال تحصیلی صدها هزار کودک ونوجوان به خاطر فقر ونداری مجبورند به جای نشستن روی نیمکت مدارس و دانشگاه ها ،در کوچه ها وخیابانها دنبال قوت لایموت بگردند ودرعنفوان جوانی درچنگال صاحبان سرمایه ، مافیای مواد مخدر و قاچاقچیان انسان گرفتار شوند ویا در بهترین حالت روزگارتیره وتار کار درکارگاه ها ومزارع ومعادن را برای تامین ابتندائی ترین نیازهای معیشتی خود به جان بخرند. بسیاری از خانواده ها درشرایطی فرزندان خود را بدرقه راه مدارس میکنند که فشار اقتصادی ومعضلات بیشمار دیگر، حتی از تامین نیازهای معیشتی و خوراکی فرزندان شان عاجزهستند. فقر بسیاری ازجوانان ونوجوانان طبقات زحمتکش را همچنان درآتش حسرت ورود به مدارس ودانشگاه ها میسوزاند درحالیکه سالها است توده های مردم خواهان ممنوعیت کار کودکان وتحصیلات رایگان در همه سطوح هستند.
علاوه بر آن، میلیون ها کودک ضمن اینکه از تدریس به زبان مادری محروم هستند، اساسا به دلیل فقر ونداری از تحصیل محروم و به کودکان کار تبدیل می شوند و با سرنوشت شومی مواجه می شوند . در مدارس نیزمیلیونها کودک به دلیل عدم آموزش علمی و مدرن از اوان کودکی با خرافات و تدریس مذهبی مواجه می شوند که به درست یکی از مطالبات جنبش معلمان طی سالهای گذشته بوده است. مخالفت با کالایی کردن مدارس وجایگزینی آن با تدریس علمی و آموزش مدرن از جمله خواست برحق معلمان در مدارس بوده است. ازطرفی حمله به حقوق ومعیشت معلمان زحمتکش کشور، اکثریت معلمین را ناگزیر کرده بمنظور حل معظلات مالی اوقات فراغت شان را بجای ارتقاء دانش در کارهای دیکر، نظیر مسافرکشی و دکه داری و غیره صرف بکنند.

دانش آموزان، دانشجویان، وآموزگاران مبارز!
سال گذشته توده های مردم بویژه شما جوانان با پیش کامی زنان به ارتجاع حاکم وصاحبان قدرت وثروت ثابت کردید که عزم تان سرنگونی انقلابی کل طبقه حاکم و دستگاه دولتی جنایتکار آن است، دراین مبارزه نه به شاه وشیخ ونه به قدرتهای خارجی، بلکه به اراده خود متکی بوده و خواهان تعیین حق سرنوشت خویش بدست خود هستید. این جنبش تا پیروزی نهائی ادامه خواهد داشت. اکنون با آغاز سال تحصیلی رژیم بر آن است تا با بسیج نیروهای سرکوبگر خود مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی را به قرق خود دربیاورد وبا ایجاد جو رعب و هراس مانع شکلگیری کانونهای سازمانیافته و آگاه و پیش رو در دانشگاه ها ومدارس شود. کانونهائی که میتوانند درارتقای سطح آگاهی و

سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی نقش مهمی بازی بکنند. موفقیت و عدم موفقیت رژیم بستگی کامل به گستردگی و تداوم جنبش دانشجوئی، دانش آموزی و قدرت سازماندهی و تدبیر عناصر پیشرو آن دارد. ازاین رو اهمیت دارد دانشجویان ودانش آموزان و جوانان پیشرو با جمعبندی از تجارب گذشته، بویژه خیزش زن - زندگی آزادی، در ارتباط با کارگران پیشرو وجوانان محلات زمینه های سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی در سطح جامعه را فراهم بیاورند. صف خود را از عوامل رژیم و صاحبان قدرت و ثروت جدا سازند و با طرح مطالبات وشعارهای کارگران ، زنان، جوانان ، و مردم تحت ستم واستثمار و سایر زحمتکشان زمینه اتحاد صفوف آنها را برای نبردی سرنوشت ساز فراهم بیاورند.

درشرایط حساس کنونی دانشجویان، دانش آموزان، آموزگاران واستادان مبارزو پیشرو نقش بسیار مهمی دراستمرار مبارزه وارتقای سطح آگاهی وسازمانیابی وسمت وسوی انقلابی دادن به جنبش های اجتماعی برعهده دارند. بکوشیم درپیوند با مبارزات روبه گسترش جاری زنان ،کارگران وزحمتکشان علیه نظام حاکم وباانجام وظایف انقلابی خود جایگاه تاریخی دانشگاه ها ومدارس را بمثابه یکی از سنگرهای مهم مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم ودگرگونی های عمیق اجتماعی حفظ کنیم. اتحاد ومبارزه رمزپیروزیست

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ - ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲


___________________________________

برای مشاهده م مطالعه اطلاعیه ها از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده م مطالعه اطلاعیه ها از تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.