افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه کمک رسانی مالی به کارگران مبارز اعتصابی فرانسه


شورای همبستگی ـ پاریس                                                                            سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ ژوئن ۲۰۱٦

دولت فرانسه که نظام سرمایه داری امپریالیستی را در این کشور نمایندگی می کند، گام به گام نصایح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز بانک مرکزی اروپا (BCE) را در دفاع قاطع از کارفرمایان علیه کارگران و سایر مزد بگیران را عملی می سازد. طرح تغییر "قانون کار" که دست صاحبان سرمایه را بطور کامل در اخراج کارگران باز می گذارد و امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازد، صدای اعتراضات و حتا به اشکال مختلف، مبارزه ی طبقاتی را در سراسر این سرزمین گسترانده و برای بخش قابل توجه ای از کارگران، لغو کامل "قانون کار" در عین حال مبدل به مبارزه ای علیه نظام سرمایه داری گشته است که در شعارها چه در اعتصابات و چه در تظاهرات بچشم می خورد. اعتصابات در تمام بخش های اجتماعی در ابعاد معینی صورت می گیرد، بویژه در بخش قابل توجه ای از کارگران مترو و راه آهن (SNCF) مدت هاست تداوم دارد و در این پیکار شجاعانه اعتصابی، هزاران کارگر حداقل تا کنون یک ماه حقوق خود را از دست داده اند.
شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس، بنا به نظرخواهی اعضا و نیز رفقایی که در همکاری نزدیک با ما قرار دارند، اراده نموده است که بصورت مستقل، بمثابه ی وظیفه ی کارگری و به میزان توان، به نوبه ی خویش مستقیما وارد کارزار کمک رسانی به کارگران فرانسه شود و با ایجاد صندوق کمک مالی، آنرا در اختیار دو سندیکایی که امروزه و تا کنون مبارزه علیه "قانون کار" را رها نکرده اند یعنی سندیکای "سولیدر سود" و "ث ژ ت" قرار دهد. بنابراین رفقا و دوستانی را که تمایل به شرکت و یاری رسانی مالی به کارگران را دارند می توانند به حساب بانکی (١) که در زیر مشاهده می کنند، هر مقدار از کمک های خود را واریز نموده و از نام اختیاری (حقیقی، مستعار و یا کد) برای خویش انتخاب نمایند. تمامی این کمک ها همراه با اسامی و مجموع کل مبالغ دریافتی در نزد مسئولین سندیکایی قرار خواهد گرفت و رسید آن در اختیار یاری دهندگان مالی و نیز افکار عمومی انتشار می یابد. ما نیز در این راه بصورت قطره کوچکی هستیم که با مبلغی هر چند ناچیز، همبستگی خود را در چارچوب جنبش کارگری به انجام می رسانیم.

Bekhrad-tab (CIC Paris Saint Paul) :حساب بانکی

RIB: 30066 10873 00020103801 23

IBAN: FR 76 3006 6108 7300 0201 03801 23

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

conseil.solidarit@yahoo.fr

(١): از آنجا که "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" فاقد حساب بانکی است، از حساب بانکی یکی از اعضای خود استفاده می نماید.