افق روشن
www.ofros.com

!زندانی سیاسی آزاد باید گردد


شورای همبستگی... - بریتانیا                                                                               یکشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٠

رژیم حمهوری اسلامی بلافاصله بعد از بدست گرفتن قدرت، به سرکوب مبارزان راه آزادی و نان پرداخت و آنها را گروه گروه به جوخه های اعدام سپرد ه است.
هم اکنون بسیاری از فعالین کارگری، معلمان، دانشحویان و کارگران مبارزی که برای یک زندگی بهتر به رژیم اسلامی اعتراض کرده اند در زندان ها بسر می برند. آزدای خواهانی که به سیاست های سرکوب گرانه رژیم اعتراض کرده اند در زندان های رژیم مورد شکنحه و اذیت و آزار قرار دارند.
این رژیم، پایه ای ترین حقوق انسانی را به رسمیت نمی شناسد و هر گونه اعتراضی به سیاست های غیر انسانی را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می دهد.
زنان در این رژیم مورد ستم چند گانه اند و اعتراضات شان برای حقوق انسانی،با شکنجه، زندان و سنگسار پاسخ گرفته است. حقوق اقلیت های قومی توسط این رژیم پایمال شده است، و هرگونه اعتراضی به حقوق پایمال شده ، منجر به زندانی شدن و شکنجه و اذیت و آزار آنها و خانواده شان شده است.
ما خواهان آزادی بدون قید شرط تمامی زندانیان سیاسی از زندان های رژیم اسلامی هستیم و از تمامی انسان های آزاد خواه و برابری طلب دعوت می کنیم که در این تظاهرات شرکت کنند.

زمان: دوشنبه 20 جون ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

مکان: سفارت جمهوری اسلامی

نزدیکترین ایستگاه قطار: Kensington and also Knightsbridge

آدرس: 16 Prince´s Gate London SW7 1PT High Street

شورای همبستگی با مبارزات مرم ایران - بریتانیا