افق روشن
www.ofros.com

«تحصن برای گرامیداشت سالگرد خیزش «زن زندگی آزادی


شورای برگزاری تحصن لندن                                                                                                    دوشنبه ۱٣ شهریور ۱۴۰۲ - ۴ سپتامبر ۲۰۲٣

ازآغازخیزش عمومی جوانان، زنان، استثمارشدگا ن و دیگر گروههای جامعه درپی قتل حکومتی ژینا، مهسا امینی یک سال گذشت! سالی که مبارزات اشکال متحدانه تر ،گسترده ترو عمیق تری بخود گرفت!
دامنه گسترده و عمق این خیزش که مهر«ژن ژیان آزادی »برتارک آن نقش بسته است رژیم فاشیستی حاکم برایران را با چالشها ی عمیقی روبرو گرداند!
چالشهایی که علیرغم کشتارصدها نفری، دستگیر ی ده ها هزار نفری،ترور، شکنجه و اعدام مبارزان جان برکف،هنوز رژیم نتوانسته از آن خلاصی یابد! وقتی رژیم نتوانست حتا با انواع سرکوبگریها برچالش پیش آمده فایق آیدبرای انتقام گیری ازبپا خاستگان خصوصا دختران مبارز، حمله شیمیایی به مدارس را در دستور کاری خودگنجا ند و فازجدیدی از درونمایه سبعیت و جنا یت ۴۴ساله خود را هویدا نمود!
بدون شک رژیم دراین خیا ل واهی بسر می بردکه با چنین جنایاتی بتواند بر چالشهای گرفتار شده در اثر امواج خیزش سرنگونی طلبان فائق آید!
در راستای دلاوری های مردم ایران و تقابل تا پای جان آنها برعلیه اقدامات وحشیانه رژیم،ما بخشی از نیروهای کمونیست و دموکراتهای آزادیخواه سرنگونی طلب،تحصنی ۱۲ روزه در لندن برای آزادی بی قید و شرط مبارزان اسیر و لغو هرنوع اعدام،برپا نمود یم که نمونه دیگری از اعترا ض و خشم فراگیر علیه کلیت رژیم حاکم را در معرض دید افکار عمومی گذاشته شد!
اکنون نیر برای ادای سهمی در مبارزات گسترده ضد رژیم حاکم که در یک سال گذشته با افت و خیزهایی ادامه یافته است و برای:
♦️ آزادی زندانیان سیاسی!
♦️ لغو اعدامها!
♦️ توقف هرنوع دستگیری فعالین و مبارزان!
♦️ قطع تمامی شیوه های آزار وشکنجه و تعزیر!
توسط رژیم فاشیستی - اسلامی حاکم بر ایران

اعلام می داریم:

«ازتاریخ ۹ سپتامبر۲۰۲۳ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳(هجدهم تا بیست و پنج شهریورماه)

در میدان ترافلگار لندن بصورت شبانه روز می مانیم»

تا بتوانیم صدای خود و دیگر سرنگو نی طلبان انقلابی که بر علیه هرنوع بند و بست با جریانات بورژوازی ضد انقلابی از جمله سلطنت طلبان می باشند نیز همچون مرتبه قبل بصورتی گسترد ه بگوش افکار عمومی و انسانهای آزادیخواه برسا نیم !
همراهی شما آنتی کاپیتا لیست ها و مبارزان سر نگونی طلب و آزادیخواه با این تحصن که در راستای محکوم کردن سیاست اعدام و سرکوب مخالفان توسط رژیم حاکم می باشد نشاندهنده حمایت و یاری بخشی به انسانهای آزاده ای است که رژیم حاکم را بر نمی تابند!

زنده باد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی!

سرنگون باد رژیم فاشیستی حاکم بر ایران!

برقرار با حاکمیت شورایی در ایران!

شورای برگزاری تحصن لندن

دوم سپتامبر۲۰۲۳

برای اطلاع بیشترمی توانید با شماره تلقن های زیردر انگلستان تماس حاصل نمایید:
حسن: ۰۷۷۲۳۵۵۰۷۸۳
آرام: ۰۷۹۵۷۵۵۹۸۲۲۰
عطا: ۰۷۴۶۳۲۷۲۹۶۹