افق روشن
www.ofros.com

مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا


صندوق همبستگی...- کانادا                                                                                                              جمعه ١۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۴ ژوئن ۲۰۲۱


گزارش مالی صندوق همبستگی

از ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۳۰ مه ۲۰۲۱

صندوق همبستگی در طی نزدیک به ۹ سال فعالیت خود پانزده مجمع عمومی و تعداد زیادی جلسات هیات امنا و برنامه های فاندریزینگ بصورت شب های همبستگی و جشن های سال نو برگزار و گزارشات آنها را منتشر نموده است. متاسفانه از مجمع عمومی پانزدهم در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ و با وقوع دوران پاندمی کرونا عملا فعالیت بیرونی صندوق متوقف شد. اما هیات امنا تلاش نمود تا در حد امکان به جمع آوری حق عضویت ها و ارسال ها به ایران ادامه دهد. که نتایج آن برای این دوره در گزارش مالی زیر ملاحظه می شود:

موجودی صندوق تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ --- ۳۵۲۰ دلار
حق عضویت های دریافت شده ------ ۵۵۶۰ دلار
عایدات جشن ژانویه --------------------- ۲۴۱۵ دلار
کمکهای مالی دریافت شده----------------- ۵۶۰ دلار
جمع کل درآمدها------------------------------- ۱۲۰۵۵ دلار
ارسال ها به داخل---------------------------- ۸۵۵۴ دلار

موجودی صندوق در ۳۰ مه ۲۰۲۱ --‐---- ۳۵۰۱ دلار

توضیحات:
مبلغ ۵۶۰ دلار کمک مالی بدین شرح دریافت شده است: ۱- ۵۰ دلار، ۲- ۱۰۰ دلار، ۳- ۲۰ دلار، ۴- ۹۰ دلار ، ۵ - ۵۰ دلار، ۶- ۲۰۰ دلار، ۷ - ۵۰ دلار . همچنین در جشن ژانویه ۶۸۰ دلار کمک مالی دریافت شد که در گزارش مالی آن برنامه محسوب و در این گزارش جز عایدات جشن ژانویه حساب شده است.

ارسالی ها: مبلغ ۸۵۵۴ دلار معادل ۱۲۲ میلیون تومان در ۲۸ مورد بدین شرح ارسال شده است:

دسامبر ۲۰۱۹: یک مورد ارسال ۳۲۲ دلار. ژانویه ۲۰۲۰: چهار مورد ارسالی به ترتیب ۲۹۰ دلار و ۲۴۲ دلار ، ۲۴۲ دلار ، ۲۴۲ دلار. فوریه۲۰۲۰: دو مورد ۲۵۰ دلار و ۲۱۸ دلار. مارچ ۲۰۲۰: دو مورد ۲۵۹ دلار و ۴۵۰ دلار. آپریل ۲۰۲۰: یک ارسال ۴۵۰ دلار. جون ۲۰۲۰: دو مورد ۲۳۱ دلار و ۲۲۳ دلار. جولای۲۰۲۰: دو مورد ۲۵۹ دلار و ۲۳۱ دلار. آگوست ۲۰۲۰: چهار مورد ۲۹۰ دلار، ۲۲۶ دلار، ۲۲۶ دلار ، ۲۹۳ دلار. سپتامبر ۲۰۲۰: یک مورد ۴۹۵ دلار. ژانویه ۲۰۲۱: سه مورد ۲۵۰ دلار، ۲۵۰ دلار، ۲۵۰ دلار. فوریه ۲۰۲۱: یک مورد ۲۵۶ دلار. مارچ ۲۰۲۱: یک ارسال ۵۰۰ دلار. اپریل۲۰۲۱: سه مورد ۲۴۹ دلار، ۲۵۴ دلار، ۷۶۱ دلار. مه ۲۰۲۱: یک مورد ۵۳۶ دلار.

گزارش مالی صندوق از ابتدا تا کنون

(از ۷ جولای ۲۰۱۲ تا ۳۰ مه ۲۰۲۱)

حق عضویت های دریافت شده ---------- ۴۵۳۷۴ دلار
عایدات برنامه های فاندریزینگ----------- ۴۱۳۱۲ دلار
کمکهای مالی دریافت شده------------------ ۱۱۱۴۸ دلار
جمع کل درآمدها------------------------------- ۹۷۸۳۴ دلار

جمع کل ارسال ها----------- ۹۴۳۳۳ دلار معادل ۴۸۸۳۹۷۰۰۰ تومان

موجودی صندوق در ۳۰ مه ۲۰۲۱ --- ۳۵۰۱ دلار


صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا


__________________________

ادامه فعالیت های فعالین صندوق همبستگی ...را اینجا کلیک کنید.