افق روشن
www.ofros.com

!مدافع و مبلغ جناح های مختلف سرمایه نشویم


جمعی از کارگران سایپا                                                                                     دوشنبه ٢٠ تیرماه ١٣٩٠

در حالی که ما کارگران به اشکال مختلف زیر شدیدترین فشارهای روانی، جسمی واقتصادی هستیم ،درحالی که سرمایه در ایران حتی قانون ضدکارگری فعلی را نیز به نفع خود بیشتر تغییر می دهد،
به جای برخورد با این مسایل، جمعی به نام پرسنل گروه خودروسازی سایپا اطلاعیه می دهند و به نفع جناحی از حکومت افشاگری میکنند (کاری که قبلاً در دستور کار سیاست های شکست خورده خانه کارگرو شوراهای اسلامی ضد کارگری بودتا بتوانند بخش هایی از کارگران را به سوی خود بکشانند).

اما ما جمعی از کارگران شرکت سایپا معتقدیم که:
پوستین دوز (مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا) نمایندگی جناحی از حاکمیت سرمایه را دارد و منافع و نظرات آن بخش را در گروه سایپا پیش می برد، کاری که مدیران عامل قبلی انجام می دادند و گماشته بخشی دیگراز نظام سرمایه بوده اند. امروز بخشی از جنگ قدرت جناح های حکومتی توسط مدیران دست نشانده به مراکز تولید ارزش اضافی وسود کشیده شده است.
طی چهار ماه گذشته بیشتر شرکت ها ی گروه سایپا بیش از سه بار مدیران آنها تعویض شده اند که برخی مواقع کار به حضور پلیس جهت جلوگیری از درگیری عوامل مزدور مدیران جدیدبا مدیران قدیم هم شده است.
در جنگ قدرت جناح های حکومتی که شروع شده است، که هیچ بعید هم نیست که کار در آینده ای نزدیک به جاهای خطیر نیز بکشد، ما کارگران بایستی در مقابل تمام این جناح بندی های نظام سرمایه، چه باند احمدی نژاد چه باند رهبری وچه باند اصلاح طلبان ،به طور مستقل وارد عرصه کارزار سیاست شویم. مگر همین باند رهبری همان کسانی نیستند که همراه با سایر جناح ها و عوامل سرمایه و پلیس ولباس شخصی ها ولمپن ها کوچک ترین مخالفتی را به باند احمدی نژاد تحمل نمی کردندومعترضین را کتک کاری، شکنجه و مورد تجاوز قرار می دادندوبه گلوله می بستند؟! حال چطور شده که است که همین ها حالا مورد توجه شما واقع شده اند و به خاطر رهایی از باند احمدی نژادبه آنها متوسل شده اید؟؟؟!!

ما نبایستی به نفع بخشی از سرمایه داران سنگ بخشی دیگر از آنها را به سینه بزنیم وآتش بیار معرکه جناحی از سرمایه علیه جناح دیگر آن بشویم.
آنچه در حال حاضر در جریان است، جنگ قدرت به خاطر چنگ اندازی به منافع سرشار و بی پایان ثروت و دسترنج ما کارگران می باشد. ضرب المثل معروفی می گوید: سگ زرد برادر شغال است. این نشان می دهد که در این جنگ قدرت ما کارگران نبایستی سیاهی لشگر هیچ کدام از طرفین شویم.
ما کارگران که در شرکت های گروه سایپا و مراکز تولید ارزش اضافی و سود کار می کنیم در نبود عدالت اجتماعی و آزادی های فردی و سیاسی، در نبود آزادی ایجاد تشکل های کارگری، در نبود قراردادهای دایمی، در وجود باند بازی و رانت خواری و گروه گرایی و پارتی بازی، در نبود آزادی اعتراض و اعتصاب، در اجرا نکردن طرح طبقه بندی مشاغل، در نبودآزادی و برابری زنان ومردان، در نبود بهداشت و دارو و درمان رایگان برای تمامی انسانها ی جامعه، در نبود آموزش و پرورش و ورزش رایگان برای فرزندانمان، در نبود امکانات رفاهی لازم برای تمامی مردم، در وجود توهین وتحقیر، فقر وفحشا و بی کاری گسترده جوانان، و خلاصه در بود و نبود ده ها مورد دیگر، در رنج و عذابیم و به عبارت دیگر بار سنگین بردگی نوین را به دوش می کشیم.

آیا اگر به جای پوستین دوز(دست نشانده مشایی) یکی دیگر از دفتر مقام رهبری مدیر گروه سایپا بود کار دیگری غیر از کارهای پوستین دوزمی کرد؟ آیا او هم به نفع عوامل مزدور و فرماندهان خود کار نمی کرد؟ چه فرقی برای ما کارگران دارد؟
ما کارگران در رابطه اجتماعی حاکم، برای صاحبان قدرت چه در بخش یدی، چه خدماتی ،چه فکری وچه ... بایستی ارزش اضافی و سود ایجاد کنیم. چه شرکت ها و بنگاه ها دولتی باشند وچه خصوصی، چه مونتاژکار باشیم و چه تولید کننده یا طراح وچه شرکت های چند ملیتی، چه پوستین دوز مدیر عامل باشد و چه مشایی و بذرپاش، چه قلعه بانی و چه نجم الدین، چه پیکان و پراید تولید کنیم، چه ماکسیما و بنز ومگان وپژو تولید کنیم، بهر حال برای ما فرقی ندارد.

همواره در طول تاریخ ما با حاصل کار خود که رفاه و آسایش است بیگانه بوده ایم وچیزی به ما نماسیده. به قول معروف: چه خواجه علی چه علی خواجه.
برای اینکه تمام بود و نبودها و مطالب بالا که گفته شد و ده ها مورد دیگر مرتفع گردد، برای اینکه مجیزگوی یکی از طرفین به نفع طرف دیگر نباشیم و در این جنگ قدرت و سرمایه که شروع شده است در جایگاه طبقاتی و تاریخی خودبایستیم،

بایستی به طور شورایی و سرتاسری و ضدسرمایه داری متشکل شویم. ما کارگران نبایستی به جای سرمایه داران بیاندیشیم و علیه یا له یک بخش آویزان بخش دیگر آنها شویم

جمعی از کارگران شرکت سایپا - تیر٩٠