افق روشن
www.ofros.com

تجلیل از مبارزات آگاهانه و متحد کارگران فرانسه


محمود صالحی                                                                                                       جمعه ٣٠ مهر ١٣٨٩

کارگران و هم طبقه ای های عزیز و گرامی! درود بر شما!
مبارزۀ حق طلبانه و متحد شما برای کاهش سن بازنشستگی و بهبود شرایط کار اکیداً مورد تائید و حمایت ما کارگران ایران می باشد. ما خود را شریک و همراه شما کارگران، درمبارزه برای به دست آوردن حقوق مسلمتان می دانیم.
عزیزان! شما دست به کار بزرگی زده اید. شما به رو در رویی با حاکمان سرمایه و طبقۀ استثمارگری برآمده اید که به خود اجازه می دهند تا به حقوق حقه و مسلم تان که طی سال ها مبارزه و جانفشانی کارگران به مثابه یک طبقه به دست آمده است تعرض کنند. آنان را باید بر سر جای خود نشاند و به عقب نشینی وادار کرد و شما دلاوران در صددید تا این کار را انجام دهید و به این مهم فائق آیید.
مبارزات شما هم اکنون در مرکز توجه خیل عظیمی از کارگران و انسان های شرافتمند و عدالت طلب جامعه ، در بسیاری از کشورها قرار گرفته است . ما بار دیگر بر شما درود می فرستیم و از صمیم قلب آرزو می کنیم تا در این مبارزه که در حقیقت بخشی از مبارزه طبقه کارگرِ جهانی، برای پیشروی و به کرسی نشاندن خواست ها و مطالبات این طبقه تا رهایی کامل از منجلاب سرمایه داری است، پیروز و موفق باشید. اکنون موفقیت و پیروزی شما، موفقیت و پیروزی همه کارگران جهان است.

هم طبقه ای های عزیز!
بحران اقتصادی سرمایه که نتیجه استثمار شدید طبقۀ کارگر، توسط طبقه سرمایه دار و حرص و ولع سیری ناپذیر این طبقه برای انباشت بیشتر سرمایه و کسب سودهای هنگفت و نجومی می باشد، می رود تا کشورهای هرچه بیشتری از جهان سرمایه را در بر بگیرد و به ویژه کارگران این کشورها را تحت تأثیر پیامدهای مخرب و ویرانگر خویش قرار دهد. سرمایه داران در این کشورها تلاش می کنند تا مثلاً برای غلبه بر بحران، علاوه بر تشدید بهره کشی از کارگران، حتی به دستاورد های سالیان دراز فعالیت و مبارزه کارگران و حقوق مسلم و پذیرفته شدۀ آنان نیز تعرض نمایند و کارگران را به مثابه یک طبقه، از هستی ساقط کرده، به زیرخط فقر و خانه خرابی روزافزون بکشانند. بی جهت نیست که سرمایه داران و دولت های حامی آنان پیوسته کارگران را به تسلیم و رضا در قبال وضع موجود فرا می خوانند و به صرفه جویی و ریاضت دعوت می کنند. شما با مبارزه متحد و یکپارچۀ خود، عملاً در مقابل این ستمگری و تعرض آشکار ایستاده اید و در صدد برآمده اید که سرمایه داران فرانسوی و دولت حامی آنان را به عقب برانید و بر سر جای خود بنشانید. درود بر شما!
ما کارگران خودمان را در کنار شما احساس می کنیم و یقین داریم که اگر درست و انقلابی عمل کنیم و از خطوط سازش و مماشات به دور باشیم قطعاً پیروزی از آن ما کارگران خواهد بود.
بدون شک کارگران آگاه و انقلابی نقش پررنگ و به سزایی در پیشبرد امر مبارزه با این قبیل اعمال ضدکارگری، از جمله کاهش دستمزدهای کارگران و افزایش سن بازنشستگی و . . . از یک سو، و افشا و خنثی سازی برخی اقدامات سازشکارانه و رفرمیستی تعدادی از تشکل های فرصت طلب و مماشات گر دارد که حاضرند برای خوش خدمتی به صاحبان سرمایه و دولت های حامی آن، به هر کاری دست بزنند و باید آن تشکل ها و رهبران آن ها را افشا نموده و از میان خویش طرد کرد.
لذا این وظیفه کارگران پیشرو و انقلابی است که به هر شکل ممکن طبقه کارگر را که امروزه در خیابانهای پاریس وشهرهای دیگر دست به اعتراض و مبارزه زده اند سازماندهی و رهبری کنند.

هم طبقه ای های گرامی!
همواره یادمان باشد که: هدف نهایی ما کارگران همانا تصرف قدرت سیاسی است. این در حقیقت افق ما کارگران برای فعالیت و مبارزه است و شما کارگران انقلابی فرانسه به درستی روی آن تاکید کردید که " ما سنگ هایی انسانی هستیم که آماده پرتاب شدن به سوی نظام سرمایه دارانیم " چرا که در غیر این صورت مبارزه به خاطر اهداف اقتصادی، اگر چه لازم و اگر چه درست، اما ره به سرمنزل مقصود - رهایی کارگران از جهنم سرمایه ــ نخواهد برد. این همانا شعار اصلی ماست.

زنده باشید

محمود صالحی

روز چهار شنبه مورخ ٢٨/٧/٨٩ ساعت٧ صبح .