افق روشن
www.ofros.com

پیام به شرکت کنندگان و اعضای محترم

برگزارکننده شب همبستگی با جنبش کارگری ایران


محمود صالحی                                                                                                    یکشنبه ٢۵ مهر ١٣٨٩

دوستان، شرکت کنندگان محترم.
با درود های گرم امید است که همگی سلامت و جهت کمک به جنبش کارگری ایران و تمام جنبش های طبقاتی در جهان سرفراز و کوشا باشید.
عزیزان من نمی خواهم زیاد وقت برنامه را بگیرم و دوست داشتم که امروزدر کنار شما دوستان و هم طبقه های خودم باشم، اما باید گفت که حامیان دنیای سرمایه داری همیشه برای سرکوب ما کارگران آماده و یک لحظه را هم از دست نمی دهند و... حال اگر یک روز هم این اتفاق بیفتد که ما بتوانیم چند ساعت با هم باشیم در کشور ما برابر است با بازداشت، محاکمه، زندان و شاید هم اعدام!...

دوستان:
در جامعه سرمایه داری دو طبقه وجود دارد که منافع آشتی ناپزیری با هم دارند، این واقعیت عینی منشاء و سر چشمه درگیری دائمی و مبارزه طبقاتی است. همین است که کارگران و سرمایه داران را در مقابل هم دیگر قرار داده است. تضاد آشتی ناپذیرما بین کارگران و سرمایه داران تنها با مرگ سرمایه و نظام حامی آنان از بین خواهد رفت. در این مبارزه کارگران هیچ چیزی را از دست نخواهند داد، ولی دنیای را به دست می آورند که در آن هیچ انسانی به دست انسانی دیگر استثمار نشود، اما این سرمایه داران هستند که نمی توانند بدون طبقه کارگر و استثمار آنان زندگی کنند.

دوستان:
هدف نهایی جنبش طبقاتی طبقه کارگر، تصرف قدرت سیاسی است و طبیعتا" برای رسیدن به این منظور باید مبارزه کرد و برای این مهم باید جنبش مان را توده ای کنیم و برگزاری چنین مراسم های به نفع جنبش و طبقه مان است.

پیش به سوی توده ای کردن جنبش مان

در پایان برای تک تک عزیزان آرزوی سلامتی را دارم، زنده باشید برای ما و جنبش کارگری جهان.

محمود صالحی

روز پنج شنبه مورخ ٢٣/٧/٨٩ ساعت ١ ظهر