افق روشن
www.ofros.com

،تشکر و قدردانی شریف ساعدپناه

کارگر اخراجی کارخانه ریسندگی پرریس سنندج


شریف ساعدپناه                                                                                                سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٨٩

دوستان و فعالین کارگری و تشکلهای کارگری و تمامی هم طبقه ای های عزیزم!
بدین وسیله دورادور دستان پینه بسته خسته از کار روزانه شما را به گرمی می فشارم. از این که در مدت زمان حبس ١۴ ماهه ام با انجام سنت های دیرینه طبقه کارگر که نشان از احساس همدردی و اتحاد وهمبستگی این طبقه محروم است، ثابت نمودید که ما خالقان این دنیای نابرابر نسبت به هم نوعان و هم سرنوشتان خود بی تفاوت نبوده و نخواهیم بود،سپاسگذارم.
از یکایک اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلها و فعالین کارگری و تمامی کارگرانی که با کمک مالی و ابراز همدلی به شیوه های مختلف خانواده ام را تنها نگذاشتند، تشکر و قدردانی می کنم. برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و امیدوارم اتحاد و همبستگی طبقاتی مان روز به روز مستحکم تر شده و ما را به هم نزدیک تر کند و این از راه ایجاد و گسترش تشکل های آزاد کارگری امکان پذیر خواهد شد.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

شریف ساعدپناه - عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

٢۵/١١/١٣٨٩