افق روشن
www.ofros.com

!سندیکاهای آلمان: منصوراسالورا آزاد کنید

نادر ساده                                                                                                          یکشنبه ٢ اسفند ۱٣٨٨

تعدادی ازروسای سندیکایی آلمان دراشتوتگارت آلمان طی فراخوانی خواهان آزادی فوری منصوراسالوشدند.
درفراخوان مربوطه ازدولت آلمان نیز خواسته شده که با در پیش گرفتن سیاست تحریم اقتصادی و سیاسی برای تن دادن به خواستها ی:
١- رعایت حقوق بشروتامین حق تشکل یابی
٢- آزادی منصوراسالو وکلیه زندانیان سیاسی
٣- توقف تجاوزوشکنجه درزندانها وتوقف خطرموج اعدام، دولت ایران تحت فشارقرارگیرد.
دراین فراخوان می خوانیم:
"منصور اسالو رئیس هیات مدیریه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درسال ٢٠٠٧ بجرم دفاع مسالمت آمیزازحق آزادی تشکل یابی کارگری به ۵ سال زندان محکوم شد که همچنان محبوس است. اوهمچنین بدلیل فعالیت سندیکایی بارها مورد ضرب وشتم قرارگرفت، زبانش را زخمی کردند تا او را به سکوت وادارند. همچنین همکاران دیگر اسالو ورئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است، بدلیل فعالیت های سندیکایی در زندان هستند."
رهبران سندیکاها درآلمان نوشته اند: " بعد ازتقلب انتخاباتی درجون ٢٠٠٩ که همچنان مخالفین در اعتراض وبرای آزادی ودمکراسی درخیابانها تظاهرات برپا می کنند، دولت ایران نیزمی کوشد به وحشیانه ترین روش ها مردم را سرکوب نماید. تجاوزو شکنجه بازداشت شدگان به نمونه ای ازشکنجه های سیستماتیک مردان وزنان مبدل شده و دولتمردان تلاش می کنند با تصویب قوانینی بسرعت معترضین را طی ۵ روزمحکوم به اعدام نمایند. بدین ترتیب کارگران زندانی بازداشت شده نیزدرامان نخواهند بود وخطرجان آنان را تهدید می نماید."
این فراخوان از تمامی اعضا وفعالین سندیکایی خواسته است با جمع آوری امضاء ازاین ابتکاربرای دامن زدن مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و همچنین کارگران زندانی در ایران حمایت نمایند ولیست اسامی وامضاها به دفترفدراسیون سندیکاهای آلمان (DGB) دراشتوتگارت ارسال شود. لازم به یادآوری است که گزاشات مستند سازمانهای حقوق بشری درباره ی سرکوب دولتی درایران مهم ترین منبع موضع گیری اخیرسندیکاهای کارگری آلمان می باشد.
این ابتکارسندیکایی، اقدامی دیگردر دفاع ازکلیه کارگران زندانی ایران ودورجدیدی ازهمبستگی بین المللی با کارگران ایران محسوب می شود. منصوراسالو شناخته شده ترین کارگرزندانی ایران در سطح جهان است وبهمین دلیل نیزاین فراخوان، منصوراسالورا نماد مقاومت ومبارزه کارگران ایران در راه تشکل یابی مستقل می شناسد. اما مهمتراینکه نباید فراموش کرد دو اقدام اخیرفعالین سندیکایی ایران تاثیربسزایی برافکار عمومی داشته وخواهد داشت.
گزارش ارسالی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین اقدام مشترک ۴ تشکل کارگری درآستانه سی و یکمین سال قیام ۵٧ دراعلام منشورمطالبات حداقلی کارگران ایران نشان می دهد ۴ سال بعدازاعتراض بزرگ کارگران شرکت واحد در ٨ بهمن ١٣٨۴ فعالین جنبش کارگری همچنان برخواست و مطالبات کلیه کارگران ایران تاکید داشته وبه فعالیت ادامه می دهند.
بی تردید نقش ایرانیان علاقه مند و مدافع جنبش کارگری ایران درخارج از کشور می تواند درجلب بیشتر همبستگی بین المللی موثر باشد، چنانچه و اگراعلام اینگونه فعالیت ها به اعلام کمیته های اسمی بنام "کمیته های کارگری" و... تاب خوردن درمحافل وروابط درونی ایرانیان ختم نشود. جای بررسی نقاط ضعف وقوت فعالین ایرانی در خارج ازکشوردراین مختصرنیست . قبل ازهرچیزاما در شرایط کنونی درک وظایف فوری برای دامن زدن به مبارزه برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و همچنین کارگران زندانی اهمیت دارد. علاقه مندان برای تکمیل گزارشات کارگری ایران مثلا تهیه لیست اسامی ومشخصات کارگران زندانی و آگاهی فعالین سندیکایی آلمان و همچنین برای اعلام پشتیبانی وارسال امضاها برای حمایت ازفراخوان اخیرسندیکاهای آلمان می توانند مستقیما با دفترسندیکا ی DGB در اشتوتگارت تماس بگیرند.
آدرس : www.nordwuerttemberg.dgb.de

نادرساده - ٢٠ فوریه ٢٠١٠