افق روشن
www.ofros.com

!کشته شدن حتی يک نفر را نمی بخشيم


ترجمه جمال صابری ـ توکيو                                                                                  شنبه ٦ فروردین ١٣٩٠

"حادثه ای خارج از امکان تصور بود". اين تنها جمله ايست که مدام در حال تکرارشدن است و قرار است با آن دهها هزار نفر توجيه شوند. بله بايد مکررا و از هر سويی تکرار گردد تا توجيه مرگ دهها هزار نفر و از هم پاشيدن زندگی ميليونها نفر امکان پذير گردد.
اما بايد پرسيد که آيا واقعا حدوث اينچنين فاجعه ای امری غير قابل تصور بوده است؟ آيا واقعا کسانی نبوده اند که همواره اينچنين حوادث و روزهايی را تشخيص داده و همواره اعلام خطر نموده اند؟! پيش از اينها وقوع زلزله و سونامی و به مراتب آن آسيب پذير بودن نيروگاههای اتمی با توجه به کاستی های ساختمانی آن و يا احتمال وقوع انفجار در بخشهای مختلف مخازن و پخش شدن مواد آلوده اتمی آن در وسعت گسترده جغرافيايی را نه تنها متخصصين مخالف انرژی و نيروگاههای اتمی بلکه بسياری ديگر از انسانها تصور نموده و ضمن ارائه نتايج تحقيقاتشان بطور علنی اعلام خطر نموده بودند.

حدت خسارات جانی ومالی تخمين زده شده بود
بمنظور تامين انرژی برق برای توکيو و شهرهای مرکزی از سوی سرمايه داران زندگی ميليونها انسان در استانهای دور افتاده به بازی گرفته شده است. تا بدين روزها؛ بجز نيروگاه اتمی استان "اوکيناوا" در جنوب، ساير اين نيروگاهها سودهای بادآورده با وضعيت متعادلی را به جيب خود سرازير ساختند. مسلما در ازای اين تجارت سودآور و بذل و بخشش اختيار مطلق اين مناطق بدين صاحبان شرکتها و يا تعيين قوانينی در راستای تسهيل سودآوری ايشان بدون توجه به جان انسانها دولت نيز بشدت مسئول ميباشد. دولت و صاحبان نيروگاههای اتمی هر دو مسئول اين فجايع بوده و بايد متقبل خسارات جانی و مالی شهروندان شوند.
آنچه که ما مردم در وهله اول از دولت و صاحبان شرکت برق در توکيو خواستاريم عبارتست از: آشکار کردن واقعيتها از صدمات و خطرات انفجاری در نيروگاه اتمی فوکوشيما و وضعيت کاری کارگرانی که بمنظور مهار آن بکار گرفته شده اند. ميدانيم که با توجه به از کار افتادن موتورهای خنک کننده کارگرانی بعنوان انجام اين کار بکار گمارده شده اند. آيا اساسا اقدامی بمنظور جلوگيری از ابتلای ايشان به مواد اتمی و تشعشات آن صورت گرفته يا نه؟ ضمن آنکه ما خواستار آشکار کردن هويت کسانی هستيم که در اين محل به امر کنترل و امر و نهی بدين کارگران می باشند. اين خواسته های ما نه بمنظور قهرمان سازی از کارگران قربانی اين مراکز بلکه بمنظور بلند کردن صدای دادخواهی ايشان ميباشد. اشتغال در اين مراکز که به ادعای سران و صاحبان شرکتها بمنظور نجات جان ميليونها انسان صورت ميگيرد کاری نيست که بايد اين کارگران بدان مجبور باشند. اين کار و فداکاريها بدرست وظيفه همان عاشقان سود و استثمار است که بايد بدان بپردازند و نه کارگران. ما مردم کشته شدن حتی يک کارگر بدين طريق بی رحمانه را نمی بخشيم. امروز ما مردم يکبار ديگر در حال تبديل شدن به قربانيان انفجار اتمی و تشعشات آن ميباشيم. عملا در سراسر کشور جان و سلامت ميليونها انسان به خطر افتاده است. جبران اين تلفات و خسارات بايد همزمان با جبران تلفات و خسارات مردم قربانی زلزله و سونامی است صورت گيرد. همچنين امر مهم ديگر در اين بين لطمات جبران ناپذيری است که بطور قطع و بر اثر نشات ضايعات اتمی متوجه زمينهای کشاورزی شده است. بدون ترديد اين زمينها تا سالهای مديد غيرقابل مصرف خواهند بود. با توجه بدين واقعيت تضمين سلامتی مواد غذايی و محصولات کشاورزی تا اطلاع ثانوی امکان پذير نيست. آنچه که از پس اين فجايع بخصوص متوجه طبقات پايين و محروم خواهد شد همانا کمبود و يا عدم دسترسی به مواد غذايی کافيست. از سويی نيز لطمات وارده به اقتصاد کشور بدليل رويارويی آن با کمبود برق در کارخانجات توليدی است. اينجا نيز مجددا اين کارگران هستند که با توجه به سياستهای تاکنونی سرمايه داران قربانی خواهند شد. اين کارگران بدليل نبود کار يا اخراج شده و يا مجبور به اشتغال با حقوقهای نازل و کارهای شاق و محروميتها از حقوق و نعمينات اجتماعی خواهند گرديد.
خواسته های اساسی ما از دولت و شرکتهای خصوصی نيروگاههای اتمی بشرح زير ميباشد:
١ ـ متوقف کردن تمامی نيروگاههای اتمی
٢ ـ پايان بخشيدن به سيستم قربانی کردن جان انسانها بمنظور اخذ سود
٣ ـ صاحبان شرکتهای انرژی اتمی بايد تمامی هزينه های خسارات وارده به يکايک شهروندان را متقبل بشوند
٤ ـ تا زمان بازيافت مجدد سلامتی بايد به همه مسمومين تشعشات يا انفجار اتمی هزينه های درمانی و زندگی پرداخت شود
٥ ـ بايد به تمامی کشاورزان و يا صاحبان کارگاههای کوچک که پيش از اين و بمنظور برپايی نيروگاههای اتمی زمينها و اماکن اشتغالشان به نابودی کشيده شد بطور کامل خسارت پرداخت شود
٦ ـ با توجه به صدمات وارده و خواست پايان دادن به تاسيسات اتمی کارگران بسياری با بيکاری مواجه خواهند گرديد. پرداخت غرامت به تمامی اين کارگران برعهده صاحبان اين شرکتها ميباشد. همچنين بايد حقوق و مزايای کارگران بخشهايی از اين شرکتها که باقی خواهند ماند بطورکامل و بدون هيچ تذييقی تضمين شود
خطاب ما در اين اطلاعيه به کسانيست که مسئوليت سياستها و تدابير غير مردمی و ضد انسانيشان بر عهده شان ميباشد. ايشان همين امروز نيز از طريق رسانه های مزدور و يا دانشمندان و محققين دست به سينه تلاش دارند تا اين ادعای دروغين را به خورد مردم بدهند که وضعيت رخ داده خارج از تصور بوده و يا چندان خساراتی به جان و سلامتی مردم وارد نشده و يا نخواهد شد. اين ادعاها کاملا دروغ و بمنظور نجات شرکتهای خصوصی و دولت از زير ضرب اعتراضات و خواسته های بحق مردم است. ما از تمامی مردم و کارگران خواستار آنيم که با بيرون کشيدن خود از زير انبوه اين بمبارانهای تبليغاتی دروغين به صف ما بپيوندند تا در مقابل آنان حرکتهای اعتراصی خود را تدارک ببينيم

"اتحاديه آزاد کارگران ژاپن"

ترجمه جمال صابری ـ توکيو