افق روشن
www.ofros.com

فراخوان همبستگی با اتحادیه کارگران ساختمانی استرالیا


منصور رزاقی                                                                                                      دوشنبه ٣ خرداد ١٣٨٩


رفقا، دوستان

دفتر مرکزی Construction, Forestry, Mining and Energy Union (CFMEU)

اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا- بخش ساختمانی در شهر سیدنی پنجشنبه شب گذشته مورد حمله قرار گرفت.
بنا به گزارشات منتشره یک اتومبیل سواری که دو روز پیشاز آن به سرقت برده شده بود در این حمله بکار گرفته شده است. این گزارش می آفزاید که فرد یا افرادی که هنوز هویت آنان مشخص نشده است در ساعت ۱۰:۲۰ شب پنجشنبه ۱۳ ماه مه ۲۰۱۰ با سرعت زیاد اتومبیل را به نرده حفاظ ساختمان کوبیده و سپس اتومبیل را با در هم شکستن در شیشه ای سالن ورودی، به درون ساختمان وارد میکنند.
سپس با پاشیدن مواد سوختی ( احتمالا بنزین) ساختمان را به آتش میکشند. این در حالی بوده است که اتومبیل مملو از پیتهای بنزین بوده است که در صورت وقوع انفجار حداکثر خسارت را وارد سازد اما خوشبختانه با دخالت سریع ماموران آتش نشانی این حریق مهار میشود دبیر اتحادیه آقای آندرو فرگوسن گفته است ساختمان اتحادیه در طول هفته بطور کامل مورد استفاده انجمنها و تشکلات مهاجرین، کارگران و سایر گروهای اجتماعی قرار دارد و مدتی قبل از انفجار یک گروه، ساختمان را ترک کرده بودند. لازم بیادوریست نیروی ویژه ای برای تحقیق در این حمله انفجاری از سوی پلیس تشکیل شده است.
آقای فرگوسن گفته است که ما به یگی از گروههای کارفرمای ساختمانی مشکوک هستیم که اخیرا ما در مورد دفاع از حقوق کارگران مهاجر با آنان وارد یک مناقشه صنعتی شده بودیم این کارفرما حقوق کارگران را نقض کرده و به آنها توهین کرده و آنان رامرعوب و تهدید نموده است.
لازم بیاد وریست که در ظرف سه ماهه منتهی به مارچ سال حاری این اتحادیه مبلغ نزدیک به هفت میلیون دلار دستمزد و مزایای ضایع شده را برای کارگران دوباره بدست آورده است ودر موردی دیگر قبل از پایان سال میلادی گذشته بیش از ۹ میلیون دلار را برای کارگران یک شرکت ساختمانی که بناگهان اعلام ورشکستگی کرد احیا نمود.
این اتحادیه همچنین یکی از معدود اتحادیه های استرالیا که جنگجویی و (میلیتانتی) آن ورد زبان است عمیقا به انترناسیونالیزم معتقد است و به همین دلیل بارها خود را در گنار کارگران ایران و خاورمیانه و جنبشهای مترقی و آزادیخواهانه و عدالتخواهانه یافته است.CFMEU این اتحادیه بارها نامه های همبستگی به کارگران ایران و منطقه ارسال داشته و مستقیما با چهره ها و رهبران کارگری ایران تماس داشته است.
سخن کوتاه، این اتحادیه مستقیما از سوی گروهی ازکارفرمایان مورد حمله قرار گرفته است این در حالی است که یکی از شدیدترین و تبعیضی ترین قوانین در اسنرالیا فقط و فقط برای این اتحادیه و کارگران ساختمانی وضع شده است بنا به این قانون یک نیروی ویژه پلیسی با بودجه بیش از ۳۰ میلیون دلار در سال تشکیل شده است تا تماس این اتحاده با کارگران را محدود کند.
بنا به این قانون هر مقام این اتحادیه یا هر کارگر ساختمانی اگر از بازجویی این نیروی ویژه سرباز زند با ۶ ماه زندان روبرو خواهد بود.
آنان نمیتوانند حتی وکبل خود را انتخاب کنند و اگر جریان بازجویی را به نزدیکترین فرد خانواده هم بازگو کنند با حکم شش ماه زندان روبرو خواهند شد در استرالیا برای کسی که مرتکب تجاوز جنسی یا سرقت مسلحانه شود چنین قانون شدیدی وضع نشده است.
قرار است یک کارگر ساختمانی به دلیل اینکه به این بازجویی تن نداده است در اواسط ماه جون یا ژوئن شش ماه زندانی شود.

رفقا
هم اکنون یکی از راههای حمایت شما از این اتحادیه و کارگران آن ارسال نامه های حمایتی است. این ایمیل را به سایر نهادها، احزاب و جریانها ارسال کرده و نامه های حمایتی خو را به این ایمیل ارسال کنید.
mrazaghi@nsw.cfmeu.asn.au
برای کسب اطلاعات بیشتر به
http://www.cfmeu-construction-nsw.com.au/ یا http://www.cfmeu.asn.au/ مراجعه کنید

با سپاس: منصور رزاقی

CFMEU Organiser