افق روشن
www.ofros.com

کوتاه در باره یک اطلاعیه


رضا رشیدی                                                                                                      شنبه ١۹ مرداد ۱۳۹٢

اخیراً کمیته حمایت از شاهرخ زمانی‌ اطلاعیه‌ای صادر کرده که زیر آن اسم من به عنوان یکی‌ از اعضائ کمیته درج شده است. این اطلاعیه در سایت آزادی بیان موجود است.
تا آنجا که به حمایت من و فعالیت‌های من برای آزادی فعالین کارگری و تمامی‌ زندانیان سیاسی مربوط می‌‌شود من خود را همچنان متعهد میدانم که با تمام نیرو در جهت آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی فردی و سازمانی تلاش نمایم، اما با مفاد این اطلاعیه مخالفم ادبیات این اطلاعیه علیرغم بظاهر مرزبندی با سکتاریسم عمیقا سکتاریستی است، این اطلاعیه نه تنها کمکی‌ به اتحاد سازمانها و فعالین و کارگران با کمیته حمایت نمیکند بلکه جوّ بدبینی‌ و جدایی را نیز می‌‌پراکند.
در این اطلاعیه به شکل مبهم و چند پهلو به گرایشاتی اشاره می‌کند که معلم نیست کی‌ و چه کسانی‌ و چه جریانی هستند و آنها را متهم می‌کند که مبارزه واقعی نیستند و سعی‌ در پوشاندن چهره مبارزین واقعی را دارند، اطلاعیه مدعی است که این معلوم نیست چه کسانی‌ سعی‌ در لاپوشانی و کم رنگ کردن اخبار مربوط به شاهرخ زمانی‌ را دارند بدون اینکه کوچکترین استدلالی چه بلحاظ پایه تئوریک و چه بلحاظ عینی عملی‌ و نام بردن از این جریانات، و فعالین داشته باشد، در نتیجه نه تنها کمکی‌ به موضوع مطرح شده در اطلاعیه نمی‌‌کند بلکه با عدم رُک گوئی و عدم سر راست رفتن به اصل موضوع باعث تضعیف کمیته هم می‌‌شود.
تا آنجا که به احزاب و جریانات مطرح و فعالین سر شناس و تاثیر گذار برمیگردد تمامی‌ این جریانات و احزاب و فعالین کارگری و سیاسی رادیکال نه تنها اخبار مربوط به شاهرخ زمانی‌ را منعکس نمودند بلکه چندین کمپین و آکسیون در حمایت از کارگران زندانی از جمله شاهرخ نیز برگزار کرده اند و همین فعالیت‌ها تاثیر بسیاری در جهانی‌ شدن چهره فعالین کارگری از جمله شاهرخ شده است. من کوچکترین سمپاتی و موافقتی با اینگونه اطلاعیه‌ها ندارم.

زنده با اتحاد کارگری

رضا رشیدی