افق روشن
www.ofros.com

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه دوساله شد


رضا رخشان                                                                                                     سه شنبه ١١ آبان ١٣٨٩

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که درآبانماه سال ١٣٨٧ تشکیل شدواکنون دوسال ازتشکیل آن می گذرد. دوسالی که باتلخی ها و شادی های زیادی گذشت. ازیک سو، پنج تن ازاعضای هیئت مدیره، بنامهای آقایان فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپورومحمد حیدری مهرپس ازکش وقوس های فراوان سرانجام ازطرف دادگاه انقلاب دزفول محکوم به حبس و به زندان انداخته شدند و سرانجام ازکار نیزاخراج گشتند و خود من هم درپی بازداشتهای متعددی اکنون بیش ازده ماه است که ازکارهم اخراج شده ام. دردنباله روندکار، حکم اخراج ماتوسط هیئتهای تشخیص وحل اختلاف اداره کارشهرستان شوش موردتاییدقرارگرفت ومابناچارجهت احقاق حقمان دردیوان عدالت اداری بدنبال بازگشت بکارهستیم. ازسوی دیگرایجاداین سندیکابرای دیگرکارگران دستاوردهای مهمی داشته است که فقط یکی ازاین دستاوردها این بوده است که باتاسیس این سندیکا شرکتی که دراین دوسه ساله تقریبا به حال خودرهاشده بود مورد توجه وحساسیت مسئولین امرقرارگرفت بدین صورت که امروزاوضاع کارگران ونیزشرکت نیشکرهفت تپه بسیاربهترازگذشته است. شرکتی که باانواع مشکلات مثل افت شدید تولید(درسال ١٣۵٧ کل شکرتولید ١١ هزارتن بوده است این درحالیست که درهمین ۵-٦ سال پیش تولید کارخانه ازمرز١٢٠ هزارتن شکرهم می گذشت)، فرسودگی کارخانه، بدهکاریهای فراوان(به بیمه، سازمان آب و برق وغیره) روبروبود اما اکنون پرداخت دستمزدکارگران بسیارمطلوب شده است بطوریکه فعلا هیچگونه تاخیردرپرداخت دستمزدوجودندارد.همچنین امسال پیش بینی می شودکه کل شکرتولیدی هفت تپه از٨٠ هزارتن هم فراتربرودکه این نشان ازبهبودی اوضاع است. با اینهمه هرچندما (اعضای هیئت مدیره) راسخت تنبیه کردنداماازاین لحاظ که دوباره چرخ کارخانه بکارافتاد.کارگرکارمی کندونانی برسرسفره اش می بردوزندگی ادامه دارد. هرچندکه سفره ماخالی وزندگی سخت شده است ولی این دستاوردها نشان ازتوفیق مادارد. حال نکته اسف انگیزاینست که دراین دوساله ای که ازتاسیس این سندیکامی گذردسندیکای دیگری شکل نگرفت. ماوسندیکای واحدتنهامانده ایم. اگرامروز ١٠ یا ٢٠ سندیکاداشتیم اوضاع ماخیلی بهترمی شد. این نشان می دهدکه جنبش کارگری درحال حاضرزایانیست.هرچندکه بنظرمن می شداین کارراانجام دادولی نشد. چرا که کارگران درهفت تپه توانستندپس دیگران هم می تواننداین مهم رابه انجام برسانند.

پیروزباشید

رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

١١/٨/١٣٨٩