افق روشن
www.ofros.com

بیانیۀ پزشکان و پرستاران داوطلب کردستان در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی


پزشکان و پرستاران                                                                                                              جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۵ سپتامبر ۲۰۲٣

به نام شما
شما کارگران و مردم فداکار و انقلابی
شما جوانان و زنان پرشور و آزادیخواه
شما دانشجویان و دانش‌آموزان مترقی

اکنون که تنها یک روز به سالگرد خیزش ژن ژیان آزادی مانده و رژیم تا بن دندان مسلح، تمام قدرت نظامی و غیرنظامی‌اش را برای رویارویی با شما و شروع یک جنگ تمام عیار به میدان کشانده، اکنون که تمام خیابان‌های کوردستان و بلوچستان در آستانه یک انفجار بزرگ و خونین است، اکنون که جلادان و اشغالگران بدون هیچ احتیاط و شرمی، در مقابل دیدگان تمام دنیا علیه شما صف‌آرایی کرده، ما نیز مثل همیشه و با همان اراده خود را در کنار شما یافته‌ایم و آماده‌ی مبارزه و جبران جانفشانی شماییم.
ما پزشکان و پرستاران داوطلب کوردستان مثل همیشه زندگی سالم و شاد و بدون هیچ گونه اضطراب و ترومایی را برای شما آرزومندیم و اگرچه معتقدیم تا زمانی که رژیم دیکتاتور ایران برسرکار است این مهم محقق نخواهد شد، امیدواریم در این روزها هیچ‌گونه آسیبی به شما نرسد، با این‌حال در صورت هرگونه خسارت جانی از شما می‌خواهیم ما را در کنار خود ببینید.
یک بار دیگر با شما عهد می‌بندیم که هرآنچه در توان داریم را در خدمت به شما به کار می‌گیریم و جانمان را به جانتان بند می‌کنیم.

ژن، ژیان، ئازادی

٢٤ شهریور ١٤٠٢

پزشکان و پرستاران داوطلب کوردستان