افق روشن
www.ofros.com

اعلام پشتیبانی پدرام نصرالهی از اعتراض کارگران نسبت به اصلاحیه قانون کار


پدرام نصرالهی                                                                                                           جمعه ١ دی ١٣٩١

اصلاحیه قانون کار در تاریخ ١۴ آذر ماه سال جاری به صورت غیر علنی برای تصویب به مجلس ارائه گردید، این اصلاحیه ضد کارگری که قرار است در صورت تصویب جایگزین قانون کار فعلی شود ماهیتی کاملا سرمایه دارانه دارد.
این اصلاحیه در شرایطی به مجلس ارائه گردیده است که فقر و بیکاری، تورم و اخراج سازیهای گسترده کارگران تسریع یافته است و زندگی و معیشت آنها را سخت به مخاطره انداخته است و در صورت تصوسب این اصلاحیه بی ححقوقی مطلقی به طبقه کارگر تحمیل می گردد. با نگاهی کوتاه به تاریخ مبارزاتی کارگران طی صد سال اخیر در ایران متوجه می شویم که طبقه کارگر همواره در برابر تعرض سرمایه داران به سفره های خود، ساکت ننشسته اند و در مقابل تحمیل این بی حقوقی ها به مبارزه برخواسته اند. به همین خاطر سکوت در برابر این اصلاحیه نیز جایز نیست و باید کارگران در مقابله با این حمله آشکار به مبارزه بپردازند و خواهان یک زندگی انسانی در جامعه باشند. من نیز به نوبه خود نسبت به طرح چنین لوایحی شدیدا معترض بوده و صدایم در کنار صدای کارگرانی قرار دارد که به این گونه لوایح معترض هستند.

پدرام نصرالهی زندان مرکزی سنندج - ٢٨ آذر ١٣٩١

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری