افق روشن
www.ofros.com

پیام تشکر و قدردانی پدرام نصرالهی

پدرام نصراللهی                                                                                           جمعه ۴ دی ۱٣٨٨

بدین گونه
زمزمه ‌ای ملال‌آور را به سرودی گریه گونه مبدل یافته ‌ایم
بدین گونه
در سر زمین بیگانه ‌ای كه در آن
هر نگاه و هر لبخند
زندانی بود
لبخند و نگاهی آشنا یافته‌ایم
بدین گونه
بر خاك پوسیده ‌ای كه ابرپست
بر آن باریده است
پاسگاهی پابرجا یافته ‌ایم

هم طبقه ‌ای‌های هم سرنوشت!

همه‌ی ما می‌دانیم كه ستم ضد انسانی سرمایه‌داری با تاختن به كرامت انسانها، با به یغما بردن ارزشهایی كه بدون آنها زندگی چیزی نیست جز مسخ بودگی، با استثمار، تاراج، در بند كردن و قتل میلیونها انسان در سراسر دنیا، با لگدمال كردن حقوق انسانی و ابتدایی ما، چاره ای جز مقاومت و مبارزه باقی نگذارده است و در این میان تنها طبقه ی زنده و پویای كارگر است كه می تواند در تقابل با چنین سیستم دهشتناكی، آلترناتیوی‌باشد برای زندگی بهتر كه شایسته ی هر انسانی است و این میسر نیست مگر با همبستگی طبقاتی روز افزون كارگران و زحمتكشان سراسر دنیا و پیكار برای هر چه مستحكم‌تر كردن چنین اتحادی در مقابل هرگونه بی عدالتی و تضییع حقوق انسانی. لازم می‌دانم از حمایت طبقاتی و دریغ جمعی از كارگران شهر سنندج، دیواندره، كارگران فصلی كردستان، خبرنگاران محلی كرج، شبكه همبستگی، اتحدیه‌های كارگری انگلستان، اسپانیا، برزیل، سویس، دانمارك، سوئد، لهستان، كمون اینخد، استكهلم، كارگران كردستان عراق، آمریكا، اتریش، نهادهای كارگری، كارگران پیشر و تبعیدی سویس، كانون همبستگی كارگری، اتحاد بین المللی در حمایت از كارگران ایران، رسانه ها، وب سایت‌ها و نهادهای مدنی آزادی بیان و اندیشه سپاسگزاری كرده و دستهای آنها را به گرمی می‌فشارم باشد كه با همبستگی و نبرد طبقاتی و امید به فردا روزی بتوانیم به خواستهای بر حق و انسانی خود برسیم.

پاینده و پیروز باشید

پدرام نصراللهی - ٣٠/٩/٨٨