افق روشن
www.ofros.com

توضیحی در باره یک تشابه اسمی


امیر پیام                                                                                                                                پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

در جلسه اول «آسیب شناسی و نقد تشکل های صنفی و مدنی مستقل» در هفته های اخیر که توسط کانال صنفی معلمان برگزار شد رفت و برگشتی بین رفیق امیر عزیز مسئول «رادیو پیام کانادا» از یکسو، و رفیق رضا شهابی عزیز از سوی دیگر صورت گرفت. رفیق امیر به عنوان مسئول «رادیو پیام کانادا» بعضا به نام «امیر رادیو پیام» شناخته شده و گاها با من یعنی «امیر پیام» تشابه اسمی ایجاد می شود. از آنجا که در جلسه یاد شده رفیق رضا شهابی رفیق امیر را با نام «امیر پیام» خطاب قرار داد، لازم دیدم با حفظ احترام به نظرات هر دو رفیق اعلام دارم که من متاسفانه در آن جلسات بسیار خوب و پر بار حضور نداشتم و از طریق شنیدن فایل صوتی جلسات متوجه این تشابه اسمی شدم که امیدوارم به طریق تصحیح شود.

امیر پیام

١ مهر ١۴٠٠ ٢٣ سپتامبر ۲۰۲۱

amirpayam.wordpress.com<(h4>