افق روشن
www.ofros.com

اعلام حمایت و پشتیبانی کارگران اخراجی

کارخانه ریسندگی پرریس سنندج از کارگران زندانی


جمعی از کارگران اخراجی پرریس                                                                            یکشنبه ١٩ دیماه ١٣٨٩

بدین وسیله ما تعدادی از کارگران اخراجی کارخانه ریسندگی پرریس سنندج حمایت و پشتیبانی خود را از کارگران زندانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان کار و خیابان و دیگر کارگران و فعالان کارگر زندانی شده اعلام می کنیم. این کارگران انسان های شریفی هستند که جز دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان جرمی مرتکب نشده اند و بایستی هر چه زودتر از زندان آزاد شوند. ما همواره وبه ویژه در اوضاع موجود که هر روز سفره بی رونق کارگران تهی تر میشود، خود را همدرد و در کنار این عزیزان و توده های کارگر و زحمتکش می دانیم. ما از تمامی کارگران، فعالین کارگری و تشکل های کارگری می خواهیم که نسبت به دربند نگه داشتن این کارگران اعتراض بعمل آورده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شوند.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

جمعی از کارگران اخراجی کارخانه ریسندگی پرریس سنندج - ١٨ دیماه ٨٩

اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: ١٩/١٠/١٣٨٩