افق روشن
www.ofros.com

سه نامه از وکیل مدافع فعالین کارگری هفت تپه به سازمان های بین المللی

محمد اولیائی فرد                                                                                      جمعه ٢٩ آبان ۱٣٨٨


عالیجناب : دبیر کل محترم آی یو اف

احتراماً

اینجانب محمد اولیائی فرد وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به استحضار جنابعالی می رسانم ، حدود ۴٠٠٠ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی عدم دریافت دستمزد چندین ماه خویش از مجاری قانونی از جمله مراجعه به مسئولین شرکت متبوعه ، اداره کار منطقه ، فرمانداری ، استانداری و سایر مراجع ذیصلاح از شهریور تا آبان ماه سال ٨٦ و از اردیبهشت تا تیر ماه سال ٨٧ اقدام به اعتراض نمودند و از آنجا که شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد کارگری آن شرکت علاوه بر اینکه بدلیل وابستگی به دولت و کارفرما(حتی در انتخاب اعضاء ) توان حمایت از حق و حقوق صنفی کارگران را نداشته بلکه به دلیل همان وابستگی های مقید ، در جهت مخالف با منافع کارگران نیز عمل می نموده بدین لحاظ کارگران شرکت مذکور طی اقداماتی قانون سندیکای کارگری که قبلاً در سال ١٣٨٦ تاسیس شده بود را بعنوان نهاد مستقل کارگری از دولت و کارفرما را با انتخاب هیئت مدیره ای احیاء یا بازگشائی نمودند که در این راستا اعضای هیئت مدیره سندیکا وفق وظایف قانونی خویش صدای اعتراض کارگران را به گوش مسئولین رساندند اما نه تنها هیچ نهاد یا مسئولی توجه ای به این اعتراض ها نکرد بلکه مامورین امنیتی و اطلاعاتی اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز دستگیر و با بازجوئی های فشرده و تهیه پرونده های واهی تحویل مقامات قضائی دادند لذا پیرو این امر طی ۴ جلسه محاکمه علیرغم تقدیم لوایح و دفاعیات جامع حقوقی از سوی اینجانب ، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه آقایان علیپور - نجاتی - احمدی - نیکوفر - حیدری مهر ، توسط رای شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری و تعلیقی ( تعلیق بمدت ۵ سال) و ٣ سال محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات کارگری گردیدند که با اعتراض اینجانب به عنواه وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکا ، پرونده ای برای تجدید نظر خواهی به شعبه ١٣ دادگاه انقلاب اهواز ارسال که دادگاه تجدید نظر نیز عیناً رای اولیه را تایید نمود که با تایید رای صادره سریعاً شعبه اجرای احکام شهرستان شوش نسبت به اجرای حکم اقدام و اعضای هیئت مدیره سندیکا را جلب و دستگیر نموده و راهی زندان نمودند که البته اینجانب با قاطعیت اعلام می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساساً مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی عدالتی و صرفاً بر اساس معیارهای امنیتی اصدار یافته زیرا که تنها خواسته موکلین بدور از هرگونه اقدام سیاسی صرفاً دریافت حقوق معوقه کارگران و احیاء یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده ولی مقامات قضائی در آراء صادره خود از سندیکای احیاء شده با عنوان ضد انقلابی یاد کردند در حالیکه اساساً ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما در قالب سندیکاهای کارگری علاوه بر مقاوله نامه های بین المللی خصوصاً مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ و تفاهم نامه با سازمان جهانی کار ، طبق ماده ٢٠ و بند ۴ ماده ٢٣ اعلامیه جهانیحقوق بشر و بند ١ ماده ٨ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مورد قبول دولت ایران بوده که البته اصل ٢٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید اعلام آزادی چنین تشکل هایی می باشد .
لذا بنا بر موارد مطروحه اینجانب بعنوان وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موکلین خود که در شرایط نامناسبی همراه با بیم از اخراج از کار در زندان بسرمی برند و نیز خانواده های آنها که در سخت ترین شرایط روحی و روانی و معیشتی قرار دارند از جنابعالی بعنوان دبیر کل محترم آی یو اف تقاضا دارم ضمن حمایت همه جانبه از موکلین ، در خصوص وضعیت پرونده قضائی موکلین نیز پیگیری های لازم را مبذول فرموده تا با اعلام نقض حقوق موکلین به مقامات ایرانی امکان آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه فراهم گردد ضمناً احکام محکومیت موکلین به پیوست تقدیم می گردد .

با تجدید احترام

محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

٢٧/٨/١٣٨٨

عالیجناب : ریاست محترم سازمان جهانی کار

احتراماً

اینجانب محمد اولیائی فرد وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به استحضار جنابعالی می رسانم ، حدود ۴٠٠٠ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی عدم دریافت دستمزد چندین ماه خویش از مجاری قانونی از جمله مراجعه به مسئولین شرکت متبوعه ، اداره کار منطقه ، فرمانداری ، استانداری و سایر مراجع ذیصلاح از شهریور تا آبان ماه سال ٨٦ و از اردیبهشت تا تیر ماه سال ٨٧ اقدام به اعتراض نمودند و از آنجا که شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد کارگری آن شرکت علاوه بر اینکه بدلیل وابستگی به دولت و کارفرما(حتی در انتخاب اعضاء ) توان حمایت از حق و حقوق صنفی کارگران را نداشته بلکه به دلیل همان وابستگی های مقید ، در جهت مخالف با منافع کارگران نیز عمل می نموده بدین لحاظ کارگران شرکت مذکور طی اقداماتی قانون سندیکای کارگری که قبلاً در سال ١٣۵٣ تاسیس شده بود را بعنوان نهاد مستقل کارگری از دولت و کارفرما را با انتخاب هیئت مدیره ای احیاء یا بازگشائی نمودند که در این راستا اعضای هیئت مدیره سندیکا وفق وظایف قانونی خویش صدای اعتراض کارگران را به گوش مسئولین رساندند اما نه تنها هیچ نهاد یا مسئولی توجه ای به این اعتراض ها نکرد بلکه مامورین امنیتی و اطلاعاتی اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز دستگیر و با بازجوئی های فشرده و تهیه پرونده های واهی تحویل مقامات قضائی دادند لذا پیرو این امر طی ۴ جلسه محاکمه علیرغم تقدیم لوایح و دفاعیات جامع حقوقی از سوی اینجانب ، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه آقایان علیپور - نجاتی - احمدی - نیکوفر - حیدری مهر ، توسط رای شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری و تعلیقی ( تعلیق بمدت ۵ سال) و ٣ سال محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات کارگری گردیدند که با اعتراض اینجانب به عنواه وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکا ، پرونده ای برای تجدید نظر خواهی به شعبه ١٣ دادگاه انقلاب اهواز ارسال که دادگاه تجدید نظر نیز عیناً رای اولیه را تایید نمود که با تایید رای صادره سریعاً شعبه اجرای احکام شهرستان شوش نسبت به اجرای حکم اقدام و اعضای هیئت مدیره سندیکا را جلب و دستگیر نموده و راهی زندان نمودند که البته اینجانب با قاطعیت اعلام می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساساً مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی عدالتی و صرفاً بر اساس معیارهای امنیتی اصدار یافته زیرا که تنها خواسته موکلین بدور از هرگونه اقدام سیاسی صرفاً دریافت حقوق معوقه کارگران و احیاء یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده ولی مقامات قضائی در آراء صادره خود از سندیکای احیاء شده با عنوان ضد انقلابی یاد کردند در حالیکه اساساً ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما در قالب سندیکاهای کارگری علاوه بر مقاوله نامه های بین المللی خصوصاً مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ و تفاهم نامه با سازمان جهانی کار، طبق ماده ٢٠ و بند ۴ ماده ٢٣ اعلامیه جهانیحقوق بشر و بند ١ ماده ٨ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مورد قبول دولت ایران بوده که البته اصل ٢٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید اعلام آزادی چنین تشکل هایی می باشد .
لذا بنا بر موارد مطروحه اینجانب بعنوان وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موکلین خود که در شرایط نامناسبی همراه با بیم از اخراج از کار در زندان بسرمی برند و نیز خانواده های آنها که در سخت ترین شرایط روحی و روانی و معیشتی قرار دارند از جنابعالی بعنوان ریاست محترم سازمان جهانی کار تقاضا دارم ضمن حمایت همه جانبه از موکلین ، در خصوص وضعیت پرونده قضائی موکلین نیز پیگیری های لازم را مبذول فرموده تا با اعلام نقض حقوق موکلین به مقامات ایرانی امکان آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه فراهم گردد ضمناً احکام محکومیت موکلین به پیوست تقدیم می گردد .

با تجدید احترام

محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

٢٧/٨/١٣٨٨

عالیجناب : دبیر کل محترم آی تی یو سی

احتراماً

اینجانب محمد اولیائی فرد وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به استحضار جنابعالی می رسانم ، حدود ۴٠٠٠ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی عدم دریافت دستمزد چندین ماه خویش از مجاری قانونی از جمله مراجعه به مسئولین شرکت متبوعه ، اداره کار منطقه ، فرمانداری ، استانداری و سایر مراجع ذیصلاح از شهریور تا آبان ماه سال ٨٦ و از اردیبهشت تا تیر ماه سال ٨٧ اقدام به اعتراض نمودند و از آنجا که شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد کارگری آن شرکت علاوه بر اینکه بدلیل وابستگی به دولت و کارفرما(حتی در انتخاب اعضاء ) توان حمایت از حق و حقوق صنفی کارگران را نداشته بلکه به دلیل همان وابستگی های مقید ، در جهت مخالف با منافع کارگران نیز عمل می نموده بدین لحاظ کارگران شرکت مذکور طی اقداماتی قانون سندیکای کارگری که قبلاً در سال ١٣۵٣ تاسیس شده بود را بعنوان نهاد مستقل کارگری از دولت و کارفرما را با انتخاب هیئت مدیره ای احیاء یا بازگشائی نمودند که در این راستا اعضای هیئت مدیره سندیکا وفق وظایف قانونی خویش صدای اعتراض کارگران را به گوش مسئولین رساندند اما نه تنها هیچ نهاد یا مسئولی توجه ای به این اعتراض ها نکرد بلکه مامورین امنیتی و اطلاعاتی اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز دستگیر و با بازجوئی های فشرده و تهیه پرونده های واهی تحویل مقامات قضائی دادند لذا پیرو این امر طی ۴ جلسه محاکمه علیرغم تقدیم لوایح و دفاعیات جامع حقوقی از سوی اینجانب ، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه آقایان علیپور - نجاتی - احمدی - نیکوفر - حیدری مهر ، توسط رای شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری و تعلیقی ( تعلیق بمدت ۵ سال) و ٣ سال محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات کارگری گردیدند که با اعتراض اینجانب به عنواه وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکا ، پرونده ای برای تجدید نظر خواهی به شعبه ١٣ دادگاه انقلاب اهواز ارسال که دادگاه تجدید نظر نیز عیناً رای اولیه را تایید نمود که با تایید رای صادره سریعاً شعبه اجرای احکام شهرستان شوش نسبت به اجرای حکم اقدام و اعضای هیئت مدیره سندیکا را جلب و دستگیر نموده و راهی زندان نمودند که البته اینجانب با قاطعیت اعلام می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساساً مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی عدالتی و صرفاً بر اساس معیارهای امنیتی اصدار یافته زیرا که تنها خواسته موکلین بدور از هرگونه اقدام سیاسی صرفاً دریافت حقوق معوقه کارگران و احیاء یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده ولی مقامات قضائی در آراء صادره خود از سندیکای احیاء شده با عنوان ضد انقلابی یاد کردند در حالیکه اساساً ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما در قالب سندیکاهای کارگری علاوه بر مقاوله نامه های بین المللی خصوصاً مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ و تفاهم نامه با سازمان جهانی کار ، طبق ماده ٢٠ و بند ۴ ماده ٢٣ اعلامیه جهانیحقوق بشر و بند ١ ماده ٨ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مورد قبول دولت ایران بوده که البته اصل ٢٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید اعلام آزادی چنین تشکل هایی می باشد .
لذا بنا بر موارد مطروحه اینجانب بعنوان وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موکلین خود که در شرایط نامناسبی همراه با بیم از اخراج از کار در زندان بسرمی برند و نیز خانواده های آنها که در سخت ترین شرایط روحی و روانی و معیشتی قرار دارند از جنابعالی بعنوان دبیر کل محترم آی تی یو سی تقاضا دارم ضمن حمایت همه جانبه از موکلین ، در خصوص وضعیت پرونده قضائی موکلین نیز پیگیری های لازم را مبذول فرموده تا با اعلام نقض حقوق موکلین به مقامات ایرانی امکان آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه فراهم گردد ضمناً احکام محکومیت موکلین به پیوست تقدیم می گردد .

با تجدید احترام

محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

٢٧/٨/١٣٨٨