افق روشن
www.ofros.com

گشایش صفحه هنر و ادبیات در سایت کارگری افق روشن

مسئول سایت افق روشن                                                                            یکشنبه ١٢مهر ۱٣٨٨

خوشحال هستیم * که، صفحه هنرو ادبیات را در سایت کارگری افق روشن می گشائیم. به باورما، تلاش و کوشش طبقه کارگر علیه سرمایه و مناسبات اجتماعی موجود تنها به عرصه اقتصادی و سیاسی محدود نیست. این جدّیت طبقاتی در عرصه های دیگر، فرهنگ، ادب و هنر نیز جریان دارد.
طبقه کارگر، طبقه ای جهانی است. طبقه ای که چه در عرصۀ تئوری وچه در پراکتیک رسالت تغییر بنیادی مناسبات و نظم موجود (مناسباتی که مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار و بهره کشی انسان از انسان استوار است) را دارد. طبقه ای که همچنین رسالت تحقق و برقراری جامعه سوسیالیستی را بالقوه به دوش میکشد.
طبقه کارگر نه تنها نظم و مناسبات حاکم برجامعه را درعرصه اقتصاد و سیاست با نقدی رادیکال به چالش می کشد، بلکه ارزش های انسانی، اخلاقی، ادبی، هنری و فرهنگی حاکم را نیز به مصاف می طلبد. انسان و تأمین نیازهای انسانی باید جای کالا و تأمین سود (ارزش اضافی) را پر نماید.
بهمین ترتیب نقاشی، مجسمه سازی، کاریکاتور، شعر، رمان، داستان، نمایشنامه و... می بایست در این بُرهه اززمان در تقابل و جدال با ارزش ها و فرهنگ طبقه حاکم و در شرایط تحقق سوسیالیسم و جامعه ای بدون طبقات اجتماعی، بازتاب آمال، آرزوها، ایده ها، اندیشه ها و تخیلات بلند پروازانه انسان آزاد باشد.
"سایت افق روشن" بعنوان عضوی از پیکره طبقه کارگر جهانی وظیفه خود می داند که عرصۀ تلاش و کوشش خویش رادراین جهت گسترش دهد. بدیهی است که گام نهادن دراین عرصه وارائه کیفیتی مطلوب وپاسخ گو به مبارزه طبقاتی کارگران از حد و توان مسئول و سایت افق روشن به تنهائی خارج می باشد و بدون تردید به جِدّ و جَهد هنرمندان و ادیبان در همه عرصه های فرهنگی و همکاری آنها با افق روشن نیازمندیم. بهمین منظور ازهمه رفقای که دل در گرو تغییر نظم و مناسبات غیر انسانی موجود بستند و قلم رادر خدمت رهائی انسان بکار می گیرند، خواهشمندیم ؛ انتقادات، نظرات و پیشنهادات و همچنین مطالب، اشعار و نوشته های ادبی خود را برای سایت افق روشن ارسال نمائید.

مسئول سایت افق روشن

۴- ١٠- ٢٠٠٩

www.ofros.com
www.ofros.com/honar_adab.htm
ofoghe_roshan@ofros.com

*صفحه هنر و ادبیات افق روشن با همکاری رفیقی از فعالین کارگری راه اندازی و بروز خواهد شد.