افق روشن
www.ofros.com

!کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد


علی نجاتی                                                                                                       دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹٢

کارگران، هم زنجیران
روز شنبه یازده هم آبان ماه ١٣٩٢، ساعت ١٤ بعداز ظهر وفا قادری کارگر آگاه و صادق جنبش کارگری به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
وفا قادری عضو کمیته هماهنگی برا ی کمک به ایجاد تشکل های کارگری توسط بی دادگاه سرمایه داری به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وفا قادری از چهره های خوش نام و آگاه جنبش کارگری می باشد که سالیان سال در راستای دفاع از منافع کارگران در تلاش بوده و بارها مورد تهدید واقع شده است. وفا قادری کارگر نساجی شین بافت در سنندج می باشد که با داشتن مشکلات مالی، همیشه حامی کارگران در بند و خانواده های کارگری بوده است .
من بعنوان یک کارگر به این حکم ناعادلانه اعتراض داشته و خواستار آزادی وفا قادری ودیگر کارگران زندانی، آقا یان رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی پدرام نصرالهی ،بهنام ابراهیم زاده بوده و هم چنین خواستار پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالین کارگری هستم . امید وارم ما کارگران بتوانیم در کنار هم به زندانی شدن کارگران اعتراض کنیم و هم صدا خواستار آزادی وفا قادری و دیگر کارگران زندانی باشیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

علی نجاتی، عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

١٣ آبانماه ١٣٩٢