افق روشن
www.ofros.com

!ما در کنار کارگران هفت تپه و نماینده گانشان هستیم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری                                                                  جمعه ۱ آبان ۱٣٨٨

دولت حامی سرمایه در ادامه یورش خود به جنبش اخیر توده ای و دانشجوئی ، به کارگران و فعالین کارگری چنگ و دندان نشان می دهد. اخیرا پنج نفر ازنما ینده گان کارگران شرکت هفت تپه در بیدادگاههای رژیم به جرم دفاع از منافع خویش و همطبقه ایهایشان به زندان محکوم شده اند. دولت کودتا در نظر دارد با این آزار و اذیت ها ضعف و ناتوانی خود را در برآوردن نیاز سرمایه که به سکون و سکوت کشاندن جامعه است بپوشاند.
بر اساس اخبار منتشر شده بیدادگاه تجدیر نظر استان خوزستان حکم زندان ۵ نفر از مسئولین سند یکا ی کارگران نیشکر هفت تپه را تأئید نموده است. این ۵ نفر به گفته رضا رخشان سخنگوی سندیکای کارگران هفت تپه عبارتند از: علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی پور ، جلیل احمدی و محمد حیدری پور که ۴ نفر اول هر کدام به ٦ ماه زندان تعزیری و ٦ ماه زندان تعلیقی و محمد حیدری پور به ۴ ماه زندان تعزیری و ٨ ماه تعلیقی محکوم شده اند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور ضمن محکومیت این احکام ضد کارگری و ضد انسانی خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط آن هستند و از همه ی احزاب، سازمانها، اتحادیه های کارگری و طبقه کارگر جهانی می خواهند که با هر وسیله و امکانی که دارند، برای محکومیت رژیم سرمایه اسلامی و لغو احکام زندان این کارگران و آزادی کلیه فعالین زندانی کوشش و مبارزه نمایند و دست رژیم اسلامی را از تعرض به حقوق ابتدایی کارگران و نماینده گانش کوتاه کنند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور

اکتبر ٢٠٠٩

- کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا    unionnn1@gmail.com
- كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا    proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران - نروژ    cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه    sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران - فرانکفورت و حومه    kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر    kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد    isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ    kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی    ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری    iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن    leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا    toronto_committee@yahoo.ca