افق روشن
www.ofros.com

آزادی و لغو احکام بیداگاهها برعلیه

!کارگران فقط با مبارزه متحد و سراسری امکانپذیر است

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری                                                            سه شنبه ١٢ آبان ۱٣٨٨

دو تن از پنج عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که به زندان محکوم شده اند بوسیله نیروهای سرکوبگر رژیم حامی سرمایه و منافع کارفریان دستگیر و روانه زندان گردیدند.
بنابر گزارش رسیده صبح روز پنجشنبه مورخ ١۴ آبان ماه، جلیل احمدی و فریدون نیکوفر از اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در راس ساعت ١٠ صبح توسط حراست این شرکت بازداشت و ساعت ١۴ به نیروی انتظامی تحویل داده شدند که این نیرو نیز نامبردگان را جهت اجرای حکم به زندان دزفول منتقل کرد.
دولت حامی سرمایه جمهوری اسلامی که پس از کودتای انتخاباتی، خود را در میان شعله آتش مبارزات حق طلبانه تود ه ههای به پا خاسته از سی سال خفقان سیاسی و تحمیل فقر و نداری باز یافته است ، با وجود به کار گیری تمام توان معمولی اش اعم از گسیل گله های ماموران لباس شخصی به خیابانها، تیراندازی مستقیم به قصد کشت، زندانی و شکنجه های ضد انسانی مانند تجاوز جنسی به زندانیان، خویش رااز سرکوب این مبارزات که هر روز تعمیق می یابد و درچهارشنبه ۱٣ آبان شاهدش بودیم عاجز دیده است ، بخوبی می داند که جنبش یقه آبی ها یعنی کارگران در راه است و اگر طبقه کارگر با شکل مبارزه خود که اعتصاب است، به این مبارزه توده ای به پیوندد کارش ساخته است، با به زندان انداختن رهبران کارگری در نظر دارد تا طبقه کارگر را از فعالین دلسوز و رادیکالش باز دارد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور، ضمن محکومیت زندانی کردن فعالین کارگری و فعالین دیگر جنبش های اجتماعی، اعلام می کنند که بیش از پیش به مبارزه خود جهت افشای جنایات رژیم اسلامی سرمایه در حق طبقه کارگر ایران و جلب همبستگی بین المللی همطبقه ایهای شان وسعت و عمق داده و از تمام نیروها ی کارگری ، سوسیالیست و مدافع حقوق کارگران نیز می خواهند که برای آزادی بدون قید و شرط و لغو احکام ضد انسانی بیدادگاههای حامی کارفریان، یاری و مساعدت نهادهای بین المللی کارگری را جلب کنند .

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور

نوامبر ٢٠٠٩

- کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا    unionnn1@gmail.com
- كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا    proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران - نروژ    cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه    sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران - فرانکفورت و حومه    kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر    kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد    isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ    kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی    ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری    iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن    leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا    toronto_committee@yahoo.ca