افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای نشست سه روزه در تونس


ترجمه: سارا نبوی                                                                                               یکشنبه ١ خرداد ١٣٩٠

 

ما، فعالین کارگران (بیکار- موقت - شغلدار) - دانشجویان اروپا و شمال افریقا همدیگر را در تونس برای تبادل تجارب و یافتن راه حل مشترک مبارزاتی ملاقات کردیم. مبارزاتی که طی ماه های گذشته در شمال آفریقا جاری بود از موضوعاتی سرچشمه گرفته که تمام دنیا نیز درگیرش است در مرکز مشکلات بی آیندگی نسل جدید است.
صف مقدم مبارزه همیشه جوانان بودند آنهایی که برای مبارزه پیش قدم شدند ولی مطالباتش شنیده نشد. در متن بحران اقتصادی جهانی شباهت های زیادی بین دلایل مبارزات ما در اروپا و اینکه چرا Ben Ali و Mubarak سرنگون شدند وجود دارد. هدف این مبارزات تغییرات ریشه ای در سیستمی می باشد که فرای خواسته های انسانها تا کنون عمل کرده است. ما علیه فقر کنونی موجود شورش میکنیم، خواستار ایجاد مناسبات اجتماعی جدید می باشیم مناسباتی که امکانات و ثروت عمومی را در یک پروسه آزاد سازی به انسانها باز گرداند. این مبارزات فضاهاث عمومی را ایجاد می کند ، فضاهایی که مکررا" از طرف قدرت حاکم سرکوب می شود. و به همین دلیل نیزما خواستار نشست و گرد همایی فرا ملیتی فعالین و مبارزین برای یافتن یک استراژی و کمپین واحد هستیم.
ما به دنبال یک رویداد رسانه ای نیستیم بلکه سعی در ساختن شبکه های فراملیتی که توانایی مقابله با تحولات بزرگ اجتماعی وحمایت مبارزات کنونی را دارد.
این گرد همایی انعکاس یک مبارزه مشترک و سعی در پاسخگویی سئوالات اساسی مان است:
• آزادی مهاجرت انسانها
• علیه کار موقت و پیمانکاری
• علیه بدهکاری و ایجاد رفاه اجتماعی
• آزادی دانش و امکان دسترسی همگانی به آن
• ایجاد رسانه و شبکه های مستقل
• بازگرداندنه فضاهای شهری به مردم
• سازماندهی و ایجاد فرمهای نوین و تصمیم گیری بر طبق خرد جمعی
پیشنهاد ما برای سپتامبر ٢٠١١ یک نشست سه روزه می باشد و برای این گرد همایی ما تمام کلکتیوها، گروه ها و فعالین جنبش را دعوت می کنیم، آنهایی که خواستار ایجاد شبکه ی مبارزاتی فراملیتی می باشند.
برای خواندن این فراخوان به زبانهای دیگر روی کلمه اینجا کلیک کنیم.

ترجمه آزاد از سارا نبوی