افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران


مشترک                                                                                                             سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹٦ - ۲ ژانویه ۲۰۱٨


فراخوان به آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران ـ بروکسل

جمعه ۵ ژانویه ۲۰۱۸

در حمایت از مبارزات مردم در شهرهای مختلف ایران و در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی، آکسیون اعتراضی روز جمعه ۵ ژانویه ۲۰۱۸ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار می شود.
از تمامى شما مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و همچنين تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها، احزاب، تشكل‌هاى سياسی و اجتماعى، سازمان‌های چپ و راديكال، ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌شود كه در همبستگی با مبارزات مردم ایران در این آکسیون شرکت نمایید.

برای حمایت از مردم مبارز و به ستوه آمده به پا خیزید!

مكان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Ixelles

زمان: روز جمعه ۵ ژانویه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - بلژیک

کمیته جوانان - بلژیک

برای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرح ابتکار عمل‌های مبارزاتی با برگزار کننده‌گان تماس حاصل نمایید:

۰۴۸۹۷۴۳۵۶۲

belgium@8mars.com
committeebebe@gmail.com