افق روشن
www.ofros.com

(فراخوان مشترک به اعتراض علیه ماشین کشتار و اعدام در هلند (شهر دنهاخ


مشترک                                                                                                         پنجشنبه ١٦ آبان ۱۳۹٢

انسان‌های آزادیخواه و برابری‌طلب!
ماشین کشتار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی یک‌آن از حرکت باز نمی ایستد. دولت "امید و تدبیر" حسن روحانی فقط طی دو ماه اخیر بیش از ١٦٠ تن از زندانیان را در داخل زندان ها و یا در ملأ عام به پای چوبه دار برده و حلق آویز کرده است. این رژیم با ماشین قتل و کشتاری که به راه انداخته همچنان در صدر حکومت ها و دولت هایی قرار دارد که هنوز مجازات اعدام را به اجرا می گذارند.
رژیم جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه گذشته در کنار بساط زندان و شکنجه و سرکوب و به خون کشیدن هر اعتراض و ندای آزادیخواهانه، مجازات اعدام را بعنوان خشونتی آگاهانه و سازمانیافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نظام ظالمانه سرمایه داری بکار گرفته است. مجازات اعدام بعنوان یک جنایت سازمانیافته از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا کنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است.

کارگران و مردم آزادی‌خواه، احزاب و سازمان‌های انقلابی و پیشرو!
پس زدن تعرض وحشیانه رژیم جنایتکار اسلامی ایران تنها از کانال مبارزه و اعتراض توده‌ای و قدرتمند مردم آزادی‌خواه می‌گذرد. در این مسیر ضروریست تا در محکوم کردن این جنایات و با ابراز همدردی با خانواده های این قربانیان، عزم راسخ خود را برای تداوم مبارزه در راه سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی نشان دهیم.
برای این مهم ما هم به سهم خود کلیه احزاب و سازمان‌ها سیاسی پیشرو، مردم آزادیخواه و برابری طلب را به این حرکت فرا می‌خوانیم تا در آکسیون اعتراضی روز شنبه ٩ نوامبر ٢٠١٣ جلوی پارلمان هلند در شهر دنهاخ (ساعت ١ تا ٣ بعد ظهر )، علیه اعدام و کشتار رژیم ایران شرکت کنید تا با همکاری و هم‌صدایی موجبات رسوائی هرچه بیشتر رژیم اسلامی ایران و به تبع آن دولت " تدبیر و امید " روحانی را فراهم نماییم.

سرنگون باد رژیم جنایتکار اسلامی ایران!

مجازات ننگین اعدام ملغی باید گردد!

زنده باد سوسیالیسم!

حزب کمونیست ایران - هلند (جهت تماس حامد سعیدی 0640426085)

حزب کمونیست کارگری ایران - هلند (جهت تماس محمدرضا پویا 0681571461)

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) - هلند

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست - هلند

شنبه ٩ نوامبر ٢٠١٣        Zaterdag 9 november 2013

ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر        Om 13:00 tot 15:00

جلوی پارلمان در دنهاخ        voor de Tweede Kamer op het Plein in Den HaagOproep tot protest tegen executie in Iran
Het islamitische regime van Iran is onophoudelijk doorgegaan met het executeren van politieke gevangenen. Na de presidentverkiezingen van drie maanden geleden zijn er al meer dan 160 executies plaatsgevonden. Ze zijn zonder eerlijk proces opgehangen.
De Iraanse bevolking lijdt onder het islamitische systeem. De Iraanse bevolking leeft in een onmenselijke situatie. Er is sprake van onderdrukking, armoede, werkeloosheid corruptie en onderdrukking. Iedere soort van protest wordt de kop ingedrukt met geweld, arrestaties, marteling en executies. Wij zijn hier streng op tegen. Wij vinden dat de Iraanse regering moet stoppen met deze gruwelijkheden. Wij roepen iedereen op om aan onze demonstratie deel te nemen en te ondersteunen.
Graag zien we jullie op zaterdag 9 november 2013 in Den Haag voor de tweede kamer( binnenhof). De demonstratie zal om 13:00 uur beginnen en zal duren tot 15:00.

Worker communist party of Iran
Communist party of Iran
Worker communist party - Hekmatist
Activists organization Fedayeen (Minority)
Voor meer informatie:
Mohamad reza poya : 06-81571461
Hamed Saidi: 06-40426085