افق روشن
www.ofros.com

بیانیه به حکم زندان و جریمه رضا شهابی اعتراض کنیم


مشترک                                                                                                    سه شنبه ٢٩ فروردین ١٣٩١

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه به جرم فعالیت کارگری که همانا دفاع از حقوق خود و همه کارگران ایران است، به ٦ سال حبس تعزیری، ۵ سال ممنوعیت از فعالیت کارگری و پرداخت ٧ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. محکومیت رضا شهابی نمونه ای دیگر از اعمال سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانه به منظور ممانعت از هر گونه حق طلبی و هر تلاشی از جانب کارگران برای به دست یابی به شرایطی انسانی است. این اقدام ضد کارگری باید توسط همه کارگران ایران و هر انسان آزادیخواهی مورد اعتراض شدید قرار گیرد. ما ضمن محکوم نمودن حکم صادره علیه رضا شهابی، از همه کارگران، تشکلها و سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر می خواهیم به هر شکل ممکن برای لغو این حکم و آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری متحدانه اقدام کنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعی از فعالین کارگری سنندج

جمعی از فعالین کارگری کامیاران

٢٩/١/١٣٩١