افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به تظاهرات ایستاده


مشتـــــــرک                                                                                                         جمعه ٨ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۹ مه ۲۰۱۵

فراخوان به تظاهرات ایستاده

در اعتراض به بازداشت کارگرانی که برای حقوق طبیعیشان از جمله حقّ برگزاری اول ماه مه، حداقل حقوق با احتساب خطّ فقر و تورم سرسام آور، مقابله با قراردادهای سپید امضاء، برای پرداخت حقوق های عقب افتاده و حقّ ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه میکنند و برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از تمامی انسان های آزاده و مبارز دعوت می کنیم تا بر علیه سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی ایران، در تظاهرات ایستاده میدان باستیل مشارکت نمائید.

زمان: شنبه ٣٠ ماه مه ٢٠١۵

از ساعت ١٨ الی ٢٠

مکان: میدان باستیل، ابتدای بلوار بوردون Bd Bourdon

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران - پاریس

جمعیّت کردهای مقیم فرانسه

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

اتحاد احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست