افق روشن
www.ofros.com

دعوت به تظاهرات ایستاده

برای اعتراض به ادامه سرکوب و شکنجه در ایران


مشترک                                                                                                              جمعه ٧ تیر ۱۳۹٢

روزی نیست که زندان های جمهوری اسلامی شاهد جنایت جدیدی نباشد

برای اعتراض به مرگ افشین اسانلو، کارگرزندانی

برای اعتراض به بازداشت رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و پدرام نصراللهی و ...

برای اعتراض به ادامه دستگیری و زندان فعالان کارگری و سیاسی در ایران

برای اعتراض به اعمال شکنجه جسمی و روانی در زندانهای ایران

برای اعتراض به وضیعت اسفناک زندانهای سراسر کشور که تاکنون بسیاری از زندانیان را به کام مرگ کشانده است

برای هشدارنسبت به خطر مرگ و شکنجه که زندانیان سیاسی و عقیدتی را تهدید می کند،

برای هشدار به سازمان ها و نهادهای بین المللی جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی

برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

گردهم آئیم و فریاد و اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم

تظاهرات ایستاده

شنبه ٢٩ ژوئن ٢٠١٣ ازساعت ١٨ تا ٢٠

Place des Innocents, Les Halles, 75001 Paris

Samedi 29 Juin 18h – 20h

Metro : Chatelet – les Halls

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران - پاریس

انجمن کردهای مقیم فرانسه

اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ فرانسه