افق روشن
www.ofros.com

!کشتار ادامه دارد، به سودجویی کارفرمایان پایان دهیم


مشترک                                                                                                       شنبه ٢٨ اردیبهشت ۱۳۹٢

«سقوط ٢ کارگر مقنی در چاه ٦ متری در جوادیه تهران و کشته شدن یک کارگر متخصص در پالایشگاه نفت تهران
(ایلنا ۱۳۹٢/٢/٢٨)»
٢٨ آوریل (٨ اردیبهشت) روزجهانی مبارزه با حوادث شغلی درسراسرجهان است.که متاسفانه نه تنهااز طرف وزارت کار جدی گرفته نشد بلکه از طرف کارگران ونهادهای کارگری نیز واکنشی در مورد این روزنشان داده نشد. سندیکاهای کارگری دراین روز با برگزاری مراسم ویژه وآموزش های سندیکایی کارگران وفعالان سندیکایی رابرای مقابله باسودجویی کارفرمایان وجلوگیری از حوادث شغلی آماده می کنند.متاسفانه درایران بدلیل محدودیت برای فعالیت های سندیکایی، حوادث شغلی هرساله از رشد زیادی برخورداراست.سازمان پزشکی قانونی در روز ٢٧ آذرماه ١٣٩١ ازکشته شدن یک هزار ١٠١کارگردرهفت ماهه اول سال خبردادکه درمقایسه با سال ١٣٩٠،ازرشد ١٢ درصدی برخورداربوده است.واین به معنی مرگ روزانه ۵ کارگردرایران است (ایلنا) به گزارش اداره کل روایط عمومی واموربین الملل سازمان پزشکی قانونی ایران آمارتلفات حوادث ناشی ازکار در سال ١٣٩١ ، ١٧٩۵ نفر بوده که از این تعداد ٢۵ نفر زنان را شامل می شده است و نسبت به سال ١٣٩٠، ١٩درصدافزایش داشته است.(به نقل از ایلنا) و این درحالی است که رییس شورای اسلامی کاراستان البرزاعتراف می کند: «آموزش های ایمنی به کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف گردیده است» (ایلنا٩١/١٠/١٠) این دستورکشتارکارگران وبازکردن راه سودجویی کارفرمایان است. متاسفانه صنعت ساختمان رکورددار حوادث شغلی کشوراست که بیشتراز حوادث شغلی درصنعت است. در صنعت معدن درسال گذشته در آخرین کشتار کارگران درمعدن یال شمالی طبس ٨ کارگر جان خودرا ازدست دادند.این سودجویی تنها به ایران وسرمایه داری ایران ختم نمی شود.در ٢ حادثه پی در پی که دربنگلادش ُرخ دادبیش از ۴٠٠ کارگر که بیشترشان از زنان جوان بودند طعمه سودجویی سرمایه داری قرارگرفته وجان باختند.

ماضمن تاسف ازاین روند شتاب گیرنده حوادث شغلی در ایران اعلام می کنیم:
١- خواستارفعال ترشدن بخش بازرسی وایمنی در وزارت کارهستیم.
٢- خواستارموظف کردن کارفرمایان به آموزش حین کاربه کارگران درصنایع وبخش ساختمان که بیشترین حوادث شغلی وتلفات انسانی رابه خوداختصاص داده،هستیم.
٣- خواستارمجازات شدیدکارفرمایانی هستیم که با صرفه جویی جان انسانهارا به خطرانداخته وانسانها راهدف سودجویی خودقرارداده اند.
۴- ماهمچنین خواستارآزادی فعالیت های سندیکایی ومتعاقب آن نظارت شدید سندیکاها برایمنی وبهداشت کار هستیم.

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران

هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات تهران

١٣٩٢/٢/٢٩