افق روشن
www.ofros.com

...گزارش تظاهرات در دفاع از جنبش های اعتراضی

... فراخوان برگزاری تظاهرات در دفاع از جنبش های اعتراضی

مشترک ... پاریس                                                                                             یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹٦ - ۴ مارس ۲۰۱٨


گزارش تظاهرات در دفاع از جنبش های اعتراضی کارگران و زنان در پاریس

آکسیون اعتراضی ما از ساعت ۱٦ در میدان تروکادرو (Trocadéro) و در فاصله ی صد متری با سفارت جمهوری اسلامی آغاز گردید که با نصب عکس های کارگران و معلمین زندانی و نیز زنان مبارز علیه حجاب اجباری جمهوری سرکوب و ستیز اسلامی برجستگی و نمود خاصی به اطراف می بخشید. بیانیه به زبان فرانسه نزد افکار عمومی توزیع می گردید و افشاگری به وسیله ی رفقای ما نزد افکار عمومی صورت می گرفت. این اولین باری بود که سه تشکل با پذیرش برنامه ای مشترک آکسیون موفقیت آمیزی را در جهت افشاگری علیه جنایات نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و در دفاع از مبارزات طبقه ی کارگر و جنبش فزاینده ی زنان عملی ساختند، بطوری که در پایان تظاهرات بر ضرورت اینگونه همکاری ها توافق بعمل آمد. در زیر تصاویری از تظاهرات و اعلامیه ی فرانسه ای را که توزیع گردیده بود مشاهده می نمائید.

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران

نه به سرمایه داری چه خصوصی چه دولتی

زنده باد انقلاب اجتماعی خود مدیریتی کارگری

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته زنان ضد سنگسار پاریس

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

جمعی از آنارشیست ها و آنارکوسندیکالیست های پاریس

۲۰۱٨/۰۳/۰۳


 

 

 


**************

Pour défendre les femmes et les travailleurs Iraniens

Pour la libération des femmes Iraniennes militant contre le port obligatoire
du voile islamique et pour les travailleurs demandant leur droit légitime.
Aujourd'hui nous protestons, contre le port obligatoire du voile islamique et nous demandons des meilleurs conditions de travail et droit de toute revendication, selon le droit international du travail pour les ouvriers Iraniens.
En ce moment à cause de manifestations de la fin de mois de Décembre 2017, dans plusieurs Villes en Iran, un nombre important des femmes, étudiants et travailleurs Iraniens sont emprisonnés, dans des conditions inhumaines, par appareil brutal de l'Etat théocratique Iranien, dirigé par les Ayatollahs, maitres despotes de la vie et de la mort de quatre vingt millions d'iraniens.
Très récemment, au neuvième jour de la grève des travailleurs du groupe industriel d'acier d' Ahvaz et à la suite de plusieurs rassemblements devant le gouvernorat de Khuzestan et une marche pacifique dans la ville d'Ahvaz, les services secrets de la police ,avant hier soir (la nuit de premier Mars), ont arrêté plus de 10 travailleurs. Les travailleurs étaient en grève parce que leurs salaires n'avaient pas été payés depuis plusieurs mois!

A bas le système capitaliste de la République islamique en Iran

Non au capitalisme privé et étatique

Vive la révolution sociale du travail autogestionnaire

Vive la liberté, vive le socialisme

Comité contre lapidation des femmes

conseil de solidarité avec le mouvement ouvrier - Paris

collective d'anarchistes et d'anarcho-syndicalistes à Paris

2018/03/03


**************

فراخوان برگزاری تظاهرات در دفاع

از جنبش های اعتراضی کارگران، زنان و زحمتکشان در ایران

نزدیک به ۴۰ سال است که حکومت جمهوری اسلامی سلطه خود را در تمامی عرصه های اجتماعی به مردم تحمیل نموده است و در این میان طبقه کارگر، جنبش زنان و اقشار محروم و تحت ستم که اکثریت آحاد اجتماعی را تشکیل می دهند، در فشاری مضاعف قرار دارند. آنها از تمامی حقوق بی بهره اند. حداقل دستمزد کارگران چهار مرتبه پائین تر از خط فقر قرار دارد و نزدیک به ٩۰ در صد از آنان یا قرار داد موقت دارند و یا جهت اشتغال مجبورند برگه های سفید را امضا نمایند. کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و آموزشی نظیر معلمین، پرستاران، زنان، بازنشستگان، دانش آموزان و دانشجویان، زندگی پر مشقت و فلاکتباری را سپری می سازند. مجموعه شرایط تحمیلی از طرف نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، موجب آن گردید که به اعتراض همه جانبه دست یازند و از حقوق اقتصادی و سیاسی خویش دفاع نمایند. جنبشی که به سرعت تمام شهرهای کوچک و بزرگ را احاطه نمود و مهر هراس و وحشت را در دل حاکمیت سیاسی اسلامی کوباند. جمهوری اسلامی، درمانده از پاسخگویی به جنبش اعتراضی به سرکوب و کشتار و دستگیری های وسیع در نقاط مختلف کشور دست زده است . امروزه حاکمیت کلریکال و سرمایه به تعقیب و دستگیری ها تداوم می بخشد و بویؤه فعالین کارگری و زنان را به بی داد گاه های اسلامی احضار می نماید و هراس آن دارد که اعتصابات کارگری در ارتباط با جنبش اعتراضی عمل نماید و بعد بحران سیاسی جمهوری اسلامی را عمیق تر سازد. در چنین شرایطی وظیفه ماست که از وضعیت اسف بار اجتماعی و نیز برای آزادی زندانیان سیاسی و در دفاع از جنبش اعتراضی و جنبش دیرینه زنان که سهم ویژه ای در اعتراضات سراسری بعهده دارند، متحد شویم، زیرا دیگر حاکمیت قادر نیست چون گذشته به آسانی حکومت نماید.

تاریخ برگزاری تظاهرات ایستاده: شنبه ٣ مارس ٢٠١٨ از ساعت ١٦ تا ١٨

محل تظاهرات: میدان تروکادرو صحن حقوق بشر. متروهای شماره ٦ و ٩
Place du trocadéro Métro No. ٦ - ٩

مستحکم باد جنبش های اعتراضی کارگران، زنان و زحمتکشان

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران

نه به سرمایه داری چه خصوصی چه دولتی

زنده باد انقلاب اجتماعی خود مدیریتی کارگری

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته زنان ضد سنگسار پاریس

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

جمعی از آنارشیست ها و آنارکوسندیکالیست های پاریس

٨ اسفند ١٣٩٦ ـ ٢٧ فوریه ٢٠١٨