افق روشن
www.ofros.com

برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی های سندیکائی در ایران


مشترک                                                                                                       يكشنبه ٧ اسفند ماه ١٣٩٠

برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی های سندیکائی در ایران

در ایران کارگران از حقوق اساسی محرومند:
◄ حق اعتصاب
◄ حق تظاهرات
◄ حق ایجاد تشکلات سندیکائی هزاران حقوق بگیر به اتهام نقض این موارد ممنوع، دستگیر شده و شماری از آن ها در زندان به سر می برند.
سندیکاهای فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر- سود و او ان آ اس، در حمایت از آن ها در پاریس یک نشست همگانی برگزار می کنند:

جمعه ١٦ مارس ٢٠١٢، بورس دو تراوای، پاریس

از ساعت ١٨ تا ٢١

Bourse de Travail, Salle Croizat

3, Rue du Château d'eau - 75010 Paris (métro République)

هدف از برگزاری این نشست، شناخت بهتر از شرایط ایران از طریق شرکت مستقیم فعالان کارگری ایران است

و فرصتی است برای اعلام همبستگی سندیکالیست های فرانسه با کارگران در ایران

La CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires et l'UNSA

CFDT : Philippe Réau, preau@cfdt.fr
CGT : Jean-François Courbe, jf.courbe@cgt.fr
FSU : Dominique Gianotti, dominique.gianotti@fsu.fr
Solidaires : Alain Baron, contact@solidaires.
UNSA : Saïd Darwane, darwane@unsa.