افق روشن
www.ofros.com

فراخوان تجمع و گردهمآیی در پاریس


مشترک                                                                                                               جمعه ١ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹


فراخوان

بکوشیم بە سهم خود گوشەای از صدای خفتە آزادگان بپا خاستە یا در زنجیر کشور ایران باشیم.
در چهل سال استیلای جهل و جنایت حکومت اسلامی سیر تکاملی مبارزات گارگران، معلمان ، زنان، خدمتگزاران سلامتی وبهداشت، کوشنگان حفظ محیط زیست وبلاخرە مبارزین پرتلاش حل مسئلە ملی درایران چشـم‌ گیر است کە هم اکنون همە هم‌زمان بپا خاستەاند، بە امید وحدت مبارزاتی هرچە بیشتر در دفع جرثومە حکومت اسلامی.
برای پشتیبانی از مردم بپا خواستە ایران و اعتراض بە خشونت غیر انسانی حکومت اسلامی ایران روز شنبە بیست وسوم نوامبر ساعت سە بعداز ظهر در میدان سن میشل پاریس گرد هم آئیم. حضور همە آزادگان و مدافعین حقوق بشر و کوشنگان در استقرار دمکراسی هم‌صدا در محکوم کردن کاربردن سلاح علیە مردم بی دفاع ضروریست در دفاع از مردمی کە طالب پائین‌ترین حد زندگی خود هستند.

تاکنون انجمنها و کانونهای زیر آمادە حضور دراین گرد‌هم‌آئی هستند:

انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران
اتحاد بین المللی برای حمایت از کارگران ایران
جمعیت کردهای مقیم فرانسە - پاریس


ابتدا بنا بود در میدان رپوبلئك برگزار شود ولی بدلیل مخالفت استانداری پاریس به میدان سن میشل منتقل گردید