افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی را فوری آزاد کنید


اتحاد بین المللی                                                                                                  پنجشنبه ١٨ آذر ١٣٨٩


"کارگران آمریکا علیه جنگ"

U.S. Labor Against the War

رضا شهابی را فوری آزاد کنید

رضا شهابی، کارگر زندانی (خزانه دار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) که از ۱۲ جون ۲۰۱۰ در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است، در اعتراض به بازداشت ناعادلانه و جلوگیری مقامات حکومتی از آزادی وی با وجود پرداخت وثیقه ۶۰ میلیون تومانی توسط خانواد اش، از تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۰ دست به اعتصاب غذای خشک زده است. او کاملا خوردن غذا و نوشیدن مایعات را متوقف کرده است.
من از حکومت شما میخواهم که رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی را فوری و بدن قید و شرط آزاد کنید و حقوق کارگران در ایران را رعایت کنید.

مایکل آیزنشر
هماهنگ کننده کشوری
"کارگران آمریکا علیه جنگ"
Michael Eisenscher
National Coordinator
U.S. Labor Against the War

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org