افق روشن
www.ofros.com

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و جنایت های اخیر


مینا فرخنده                                                                                                   یکشنبه ١۹ آبان ۱۳۹٢

وفا قادری فعال کارگری در روز شنبه ۹٢.۱۱.٨ برای گذراندن حکم پنج ماه تعزیری به زندان سنندج منتقل شد. او را چند روزی در قرنطینه زندان نگهداری می کنند و بعد از آن هم به بند زندان منتقل خواهد شد. حکم زندان این انسان شریف و زحمتکش که تنها جرمش خواست تشکل یابی کارگران است تا بدان وسیله آنها بتوانند از حقوق حقه خود دفاع بکنند، ننگ دیگری بر پیشانی این رژیم می باشد. هر چند شقاوت و بیشرمی را این رژیم در این روزها ازحد گذرانده است و بسیاری از فرزندان صادق که تقریبا همگی از خانواده های کارگری و زحمت کش برخاسته اند را به جوخه های اعدام و دار سپرده است. جوانان مبارزی که تنها بخاطر اعتراض به این دزدانِ با چراغ که با کلاشی به سر کیسه کردن ته مانده سفرۀ بی رونق مردم مشغول هستند و در این کار دست دزدان سرگردنه را هم از پشت بسته اند، دستگیر شده اند.
وفا قادری را بطرز تحقیر آمیزی بهمراه قاچاقچیان مواد مخدر، معتادین و جنایتکاران به سلولهای قرنطینه که مختص شناسایی معتادین و ... است نگهداشته اند. پس از آن هم می بایست بهمراه جنایتکاران و قاچاقچیان در بند مشترک با آنها بسر برد. این زندانیان معمولا به تشویق زندانبانان به اذیت و آزار فعالین کارگری زندانی می پردازند و گاها بخاطر همین خوش خدمتی ها مزایای تشویقی نصیبشان می شود. این شیوه برخوردها به فعالین کارگری هیچ معنایی به غیر از تحقیر طبقاتی ندارد که سرسپردگان این رژیم در هیچ فرصتی از اجرای آن فروگذار نیستند، این تحقیرها تنها بخش کوچکی از عملکرد این رژیم برای سرکوب مبارزه طبقاتی کارگران می باشد. آن روزها که رژیم جمهوری اسلامی از ترس متشکل بودن کارگران و اینکه هنوز پایه های خود را متزلزل می یافت و رهبرش در سدد بوسه زدن بر دست کارگران بود کجا و حال که کارگران را بخاطر خواست های بحق خود روانه زندان ها کرده و قاچاقچیان و جنایتکاران را به جانشان می اندازند کجا.
در حال حاضر خامنه ای و دولت جدید برای تخفیف تحریم ها هم گام و هم جهت در تلاش هستند که در طی مذاکرات هسته ای خود با امریکا به توافقاتی برسند تا به این وسیله بتوانند چند صباحی بیشتر به حکومت ننگین ضد کارگری خود ادامه بدهند وهر چه بیشتر دار و ندار مردم را به نفع خود به چپاول ببرند. در سطح اروپا و از طرف آمریکا سعی می شود که روی معتدل تری از جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شود و سخن از آزادی زندانیان سیاسی است، اما دود این اعتدال دروغین و مذاکرات متقلبانه هم اکنون تنها و تنها به چشم خانواده های زحمت کش و کارگری می رود که یا فرزندان فداکارشان را در مقابل جوخه های اعدام و بر سر دار از دست داده اند یا اینکه در زندان ها منتظر اجراء حکم اعدام هستند و یا همانند وفا قادری در زندان های رژیم تحت انواع اذیت و آزار و بی حرمتی بسر می برند.
چطور است حال که کارگران و زحمتکشان در زیر فشار چکمه های خونین این رژیم خرد می شوند، فریاد طنین های مشوق جمهوری اسلامی معتدل از هر گوشه و کنار در اخباررسمی و روایاتِ کشورهای اروپایی و امریکا شنیده میشود. غیر از این است که معنی اعتدال حاکمان برای کارگران و زحمتکشان سرکوب و فشار بیشتر، فقر و گرسنگی هر چه بیشتر است؟
واقعیت اینطور نشان می دهد که نرمش رژیم و دولت کنونی روحانی در مذاکرات ١+۵ واعتدالشان در مقابل امریکا یا همچنین عدم اعتدال رژیم و عدم رعایت قوانین بازی های دیپلماتیک جهانی از طرف دولت پیشین یعنی دولت احمدی نژاد، هیچ کدام از این روش های حکومتی ، برای کارگران، زحمتکشان و مردم تحت ستم نیک بختی به ارمغان نیاورده است. اقدامات بالایی ها چه اصلاح طلب، چه معتدل و چه تند رو همگی تنها و تنها برای منافع خود ایشان بوده و به خانه خرابی هر چه بیشتر مردم انجامیده است. اختلافات درونیشان هم اکنون بجای اینکه بر سر خودشان خراب شود، از فرزندان خانواده های کارگری و زحمتکش در درون زندان ها قربانی می گیرد! اعتدال دولت روحانی به معنی اعتدال در مقابل کارگران و زحمتکشان و مبارزات کارگری برای احقاق حقوق حقه شان نیست. همانطور که قوانین بازی دول اروپایی و آمریکا و آزادی و حقوق بشرشان برای کارگران و زحمتکشان کشورهای افریقایی و عربی بجز شوربختی ارمغانی نداشته، برای ما هم غیر از این نخواهد بود.
از صمیم قلب به خانواده هایی که عزیزانشان در زندان ها بقتل رسیده اند، تسلیت می گویم و خود را در غم و درد آنها شریک می دانم. همچنین من هم به عنوان عضوی از خانواده بزرگ کارگری که متشکل از همه تشکل های کارگری و کارگران و زحمتکشان است آزادی هر چه سریعتر وفا قادری و دیگر زندانیان را خواهانم.

مینا فرخنده - ‏١٠‏/١١‏/٢٠١٣