افق روشن
www.ofros.com

تلاش برای آزادی رضا شهابی و درخواست ازوی برای پایان دادن به اعتصاب غذا


مجموعه ای از اطلاعیه و گزارش                                                                             جمعه ٢٧ تیر ۱۳۹۳

از مطالبات رضا شهابی حمایت می كنیم و از او می خواهیم به اعتصاب غذایش پایان دهد

رضا شهابی هفته هاست كه در اعتراض به عدم توجه مسئولان زندان به مطالبات خود، دست به اعتصاب غذا زده است. یك زندانی دارای حقوقی است. بی شك دولت و قوه قضاییه باید به حقوق ابتدایی زندانی ارج گذارد و به آن پابند بوده و آن را برای زندانی تامین نماید.
كارگر زندانی تنها برای دفاع از حقوق صنفی خود كه آن نیز حداقل حقوقی است كه تنها برای زنده ماندن و استثمار و بهره كشی ،به وجودش بسیار نیاز ضروری دارند. رضا شهابی از جمله میلیون ها كارگری است كه دولت برای بهره كشی غیر انسانی وصد بار بیشتر از بهره كشی برده وار، هر روز زندگی را بر برده گان (كارگران ) وقیحانه بیشتر كرده است.
زندگی كه فروپاشی خانواده هر لحظه قریب الوقوع می شود. كودكانشان به كودكان كار بدل میشوند.دختران حتی خرد سالش به كنار خیابانها كشیده میشود.. این زندگی نیست كه بر گرده كارگران تحمیل میشود.این عین نسل كشی است.
كارگران این زحمتكشان جامعه چرا همیشه با عدم افزایش دستمزد واقعی ،عدم پرداخت دستمزد ،فاقد امنیت شغلی ( بیكارسازی و قراردادهای موقت) سركوب كوچكترین اعتراض اش انها را به زندگی پست وحقیر وحیوانی سوق می دهد.
رضا شهابی صدای میلیون ها كارگر جان به لب رسیده است.میلیونها كارگری كه یك لقمه نان اندك را در قبال زحمت روزانه هر روز كوچكتر میكنند. دستمزدی را برایش مقرر می كنند كه پاسخگوی هزینه تعداد انگشت شمار روزهای زندگی اش نیست. رضا شهابی ،صدای حق طلبانه (نه) به این زندگی خفت باری است كه برایش مقدر كرده اند. .اما اینك ما به رضا شهابی كارگر جان به لب رسیده و جسور و از جان گذشته می گوییم، برادر، رفیق، همكار با عزت، دست از اعتصاب غذا بردار. خود را بیش از این آزار نده. وجود با غرور و جسورت در كنار صفوف مبارزات ما كارگران مفید و ثمر بخش است.
دوست عزیز،همكار محترم، ما طبه كارگر به وجودت افتخار میكنیم. به شرط آنكه زنده باشی، و این زندگی عزتمندت را به فنا نكشانی. اقدام به اعتصاب غذا آخرین ابزار مبارزه یك زندانی است. این ابزار تنها پیغام به دیگر انسانهای ازادیخواه است كه وجودت را دریابند. اما تداوم اعتصاب غذا به ضد خود بدل می شود. یعنی خودكشی. این امر انسان كشی تنها در قانون ضد بشری حاكمان سرمایه داری است .نه در قانون انسانی كه ما برای یك دنیای بهترمان امید داریم.

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری ایران

******************

چشم های درخشان جنبش کارگری

در همبستگی با رضا شهابی و سایر کارگران در بندمان

باید راه دیگری را جست. شهابی و دیگر زندانیان و غیر زندانیان می دانند، که جمهوری اسلامی به سادگی قدرت نیافته و تا کنون هم جز با سرکوب و تبانی با تمام قدرت های جهان همردیف و سرمایه ای خودش در قدرت باقی نمانده است.
پس از این نیز چنین خواهد بود. قرار است که ما سرمایه را از پا بیاندازیم و نه او ما را. اما امتداد اعتصابی که رضا شهابی در پیش گرفته، چیزی جز زیان ما نخواهد بود. پس ما هم از او تقاضا می کنیم که ابتدائا اعتصاب غذای خود را پایان دهد و سپس بیاندیشیم، که چگونه توان و ابتکار جمعی تری را بکار گیریم، تا دستمایه قدرت بعد از این ما شود. رضا شهابی در گوشه ای از جهان سرمایه داری که نامش زندان جمهوری اسلامی ست، اعتصاب غذا کرده، تا در روزگاری که سرمایه داری همچنان در تمام نقاط جهان به جان انسان ها چنگ انداخته، امتداد تاریخی صدای طبقه کارگر باشد و آن را به گوش جهانیان برساند.
اما ما باید بدانیم، که سرمایه توحش آگاهانه ای دارد و چندان هم ناخشنود نخواهد بود، که نه تنها از طریق فقر و فلاکت و بیماری و جنگ انسان ها را از پا در آورد، بلکه ما نیز خود به جان خود آسیب برسانیم. ما اما هنوز کارمان با این جهان طبقاتی پایان نیافته و لاجرم باید که جان خود را ذخیرۀ راهمان کنیم. در جهانی که مدام در بوق "حقوق" دمیده می شود، بزرگترین حق انسان ها یعنی زندگی بسادگی از آنها دریغ می گردد، اما با ابنهمه، سرمایه نه توانسته است و نه می تواند، که راه زندگی را از خاطر ما پاک کرده و دریغ کند. و ما برای آن همچنان به مبارزه خود با سرمایه و سرمایه داری ادامه خواهیم داد.
آنکه تهی دست است، سفرۀ جداگانه ای ندارد و باید آن را در حیاط جامعه پهن کند و فراخوان جمعی دهد تا جامعه گرسنه را به گرد سفرۀ خالی خود بخواند. سفره خالی شکم هیچ گرسنه ای را سیر نخواهد کرد، اما صدای گرسنگان، جهان سرمایه داری را یقینا بلرزه در خواهد آورد.
ما از تمامی ستمکشان جهان سرمایه داری و گرسنگان جهان می خواهیم، تا در همبستگی طبقاتی با یکدیگر و رضا شهابی به عنوان یکی از فرزندان طبقه خود صدایمان را یکی کنیم و جهان سرمایه داری را که عامل تمامی مشکلات جهان امروز است، به هر شکل که می توانیم، در چشم جهانیان به نمایش یگذاریم.
ما دوباره گرد خواهیم آمد و از شما نیز می خواهیم، که در این همصدایی سهم خود را در روز جمعه ١٨ یولی ٢٠١۴ با ما به عهده بگیرید.

جمعی از کمونیست ها - فرانکفورت / ١۴ یولی ٢٠١۴

******************

همبندی عزیز جناب آقای رضا شهابی:

بر ما پوشیده نیست که چهل روز از اعتصاب غذای شما می گذرد ما می بینیم که شما چگونه پنجه در پنجه، اسیر در زندان، در دوری از خانواده، با تنی بیمار، و روحی آزروده و با اراده راسخ با اعتصاب غذا بر خواست های قانونی خود پا فشاری می کنید همگان می داند خواستهای شما قانونی است و می خواهید تبعیدی که بدون حکم قاضی صادر شده ، و حرکتی است غیر قانونی لغو شود، قانون استفاده از آزادی مشروط اجراء شود، قانون استفاده از مرخصی استعلاجی، همچنین ماده ١٣۴ تجمیع احکام صادر شده عملی شود، همه اینها از حقوق قانونی شما همه زندانیان می باشد و تنها وسیله و روزنه امید که برای اعاده حقوق قانونی خود پیش روی داشتید مایع گذاشتن از جان تان بود که سلامی خود را کف دست گرفته اعتصاب کردید، با وجود همه بی مهری ها و بی توجه های که در حق شما روا داشته شده است، ما بر خود لازم دیدیم به خاطر خانواده رنج دیده و رنج کشیده که چشم براه بازگشت شما هستند از شما بخواهیم اعتصاب غذای خود که پی آمد وحشناکی بر تن و روانی شما بر جای گذاشته و خواهد گذاشت را بشکنید.

با سپاس همبندیان شما:
رضا اکبری منفرد، محمد امیر خیزی، رسول بداغی، خالد حردانی، افشین حیرتیان، ایرج حاتمی، شاهرخ زمانی، علی سلامپور، محمد مهدی ابیات، علیرضا فراهانی، فرهاد کهندژ ، ابولقاسم پولادوند، سعید ماسوری، محمد علی منصوری، اسدالله هادی، میثاق یزدان نژاد، صالح کهندل

٢٠/۱۳۹۳/۴

******************

تقاضا از رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

هشدار به فعالین کارگری
رضا شهابی در خطر مرگ قرار دارد. بیاریش بشتابیم.

بیش از ۵ هفته از اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد میگذرد. رضا در خطر مرگ قرار دارد. او پس از ۵ سال اسارت و زندانهای تبعیدی و شکنجه و آزار، این بار به قتلگاه رجایی شهر تبعید گشته و در اعتراض به این اقدام وحشیانه، در پنجمین هفته از اعتصاب غذای خود است. رضا شهابی برای چندمین بار دست به اعتصاب غذا زده است. رضا دراعتراض به فشارها، تبعید از زندان اوین به زندان گوهردشت و شرایط غیر انسانی زندان، خواهان بازگشت به بند ٣۵٠ زندان اوین، برخورداری از مرخصی استعلاجی جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر، اجرای ماده ١٣۴ قانون جدید مجازات اسلامی و برخورداری از قانون آزادی مشروط، است.
با دستگیری و به زندان بردن فعالان کارگری در اول ماه مه امسال، دور جدید فشار بر کارگران زندانی و خانواده هایشان آغاز شده است. این فشارها خصوصا پس از حمله به بند ٣۵٠ اوین افزایش یافته است. تبعید شاهرخ زمانی کارگر نقاش وعضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران به زندان قزل حصارآغاز این فشارها بود. درادامه این برخوردها، اذیت و آزار خانواده بهنام ابراهیم زاده را شاهد هستیم. خانواده بهنام ابراهیم زاده، پس از ملاقات با بهنام در دادسرای زندان اوین، با اذیت و آزار ماموران امنیتی رزیم روبرو شدند. مامورین امنیتی در اقدامی بی سابقه همراه همسر و فرزند بیمار ابراهیم زاده به منزلش رفته و با تفتیش خانه و بازکردن حافظه کامپیوتر و ضبط لب تاب نیما ابراهیم زاده و توقیف فلش ها و یادداشتهای بهنام و در حالی که مامورین از کلیه این اقدامات فیلبرداری می کردند آنهم در یک محله کارگری و در مقابل همسایگان این خانواده صورت گرفته است که موجی از حیرت و بهت همگان را در بر گرفته بود. آنچه که پیداست تمامی این حرکات پرونده سازی جدیدی برای بهنام ابراهیم زاده و تبعید اوست.
رژیم اسلامی با ترتیب اثر ندادن به خواست قانونی و طبیعی زندانیان سیاسی، خصوصا رضا شهابی میخواهند او را ازپای درآورند. آنان بر این تصمیم اند که با تحمیل کردن شرایط فرسایشی و زیانبار زندانهای تبعیدی، بطور واقعی سلامتی رضا شهابی را تا پای مرگ بخطر بیاندازند! "مرگ های طبیعی " ستار بهشتی، افشین اسانلو، هدی صابر و...
درزندانهای رژیم شاهد روشنی از سیاست تحمیل "مرگ های طبیعی" در زندانهای رژیم اسلامیست. این وضعیت بشدت نگران کننده است. وضعیت رضا شهابی این توجه را به تمام نهادها و تشکلهای کارگری در سطح داخل و جهانی را می دهد تا متحدا از رضا شهابی بخواهند که به اعتصاب غذای خود خاتمه بدهد.
ما نگران سلامتی رضا شهابی هستیم. ما وظیفه خود می دانیم که از رضا شهابی تقاضا کنیم، ازآنجائیکه بطور جدی سلامتیش در خطر است به اعتصاب غذای خود پایان دهد. این اعتصاب غذاهای طولانی جان و سلامتی رضا را بخطر انداخته است. باز هم تکرار می کنیم سلامت شما برای جنبش کارگری ایران مهمتر است. رضا باید بداند که جنبش کارگری بیشتر از هر زمان دیگر به وجود او نیاز دارد و این فرصت نباید به دشمن طبقاتی داده شود، که به آرزوی دیرینه اش برسد.
خطری که امروز رضا شهابی را تهدید می کند، این مسئولیت را بر عهده همه ما می گذارد که به هر طریق ممکن از وی حمایت کنیم و صدای حق طلبی این کارگر مبارز را به گوش سازمانها و نهادهای کارگری آگاه جهان برسانیم.

در صورت موافقت، امضا خود را به این ایمیل ارسال کنید. با سپاس فراوان rezashohabi@gmail.com

امضا کنندگان:
ابراهیم آوخ - خسرو آهنگر - کوثرآل علی - حمید آذری - یوسف آبخون - فرامرز آزاد - سپیده آزادی - فرج آلیاری - رضا گیل آوائی - نعمت آزرم - آرش کمانگر - مریم البرزی- نسان انصاری - باقر ابراهیم زاده - پروین ابراهیم زاده - نسرین احمدی - علی اعتدالی - یاور اعتماد - سعید افشار - محمد هادی امینیان - یوسف اردلان- رحیم استخری - مریم اسکوئی - نسرین ابراهیمی - شهاب برهان - احمد بخرد طبع - ارژنگ بامشاد - مینا پویا- حمید پور قاسمی - بهروز پیله ور -فرهاد تبریزی- فر یبا ثابت - احسان ثابت - سیامک جهانبخش - حمید جهانبخش - کیومرث جعفری - امیر جواهری لنگرودی - مینا جوادی - پرویز جواهری - نسترن چیت ساز - رضا چیت ساز - تراب حق شناس - لاله حسین پور - حسن حسام - محسن حسام - ایرج حیدری - نسیم خاکسار- مجید دارابیگی - اکبردیلمی - علی دماوندی - فرامرزدادور - حسین دولت آبادی - پروین ریاحی - حبیب ریاحی - ابراهیم رحمانیان- محسن رضوانی- کرامت رحمانیان- علی رسولی- رفعت رنجبران لنگرودی- پیروز زورچنگ- حسن زرهی- بیژن سعیدپور- هدایت سلطانزاده- محمدتقی سیداحمدی- گلکوسپیدرودی- سعید سهرابی- رضاسپیدرودی- پروانه سلطانی- بهروزسورن- هوشنگ سپهر- مختار شهروند - علی شمس- محمدرضاشالگونی- کیتاش شمس- شهاب شکوهی- بهمن صبحی - جمشیدصفاپور - عصمت طالبی - حمزه عظیمی- ابولحسن عظیمی- حسن عزیزی- بابک عماد- بهروز عارفی- رویاغیاثی- بهروز فراهانی- نادر فولادی- ملیحه فرهنگ - فرخ قهرمانی- سروژ قازیاریان- مقصود کاسبی- شاهین کاظمی - اردشیر مهرداد- حمید موسوی پوراصل - نوازمصلی نزاد- حشمت محسنی- سعید محسن- ناصرمصلحتی- رضا ملکی- مریم محسنی- باقر مومنی- نوید مومنی- جمشید مهر- مهرداد مهرپور محمدی- خلیفه موسوی- حمیلا نیسگیلی- حسین نقی پور- اردشیر نظری- مجتبی نظری- عیدی نعمتی - جلال نادری- احمد نوین - مریم نصیری - علیرضا نوائی - ناهید ناظمی - ویدا هوشیار

******************

هدف ما تبرئه و آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی است

نزدیک به ۵ سال است که رضا شهابی عضو هیأت مدیرۀ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، توسط حاکمان سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران با قضاوت های واهی و بی اساس در زندان بسر می برد، زیرا او از تشکل مستقل کارگری و سندیکایی در شرکت واحد و به عنوان یکی از مسئولان، از منافع طبقاتی کارگران ایران دفاع می نماید و به همین دلیل، نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، وی را به عنوان کسی که امنیت جامعه را به خطر انداخته، محکوم کرده است. چرا که آنها نمی توانند تشکل مستقل کارگری را تحمل نمایند و در نتیجه به اذیت و آزار فعالان کارگری می پردازند. این بار برای شکنجه ی روحی و روانی هر چه بیشتر، او را از بند ٣۵٠ زندان اوین، به بند عمومی زندان رجایی شهر کرج تبعید نمودند و این در شرایطی است که رضا از بیماری کمر و گردن رنج می برد و مقامات زندان، وی را از معالجه و عمل جراحی و نیز استراحت محروم ساخته اند. رضا برای اعتراض به این همه ستم و شکنجه، ابتدا نامه ای اعتراضی به دادستانی تهران می نویسد و چون با عدم واکنش مقام مربوطه روبرو می شود، اعتراض خود را با اعتصاب غذا، جهانی می نماید و اکنون چهل روز از اعتصاب را پشت سر نهاده است.
حاکمیت سرمایه ی جمهوری اسلامی ایران، به همه ی فعالان کارگری تهاجم می برد، محمد مولانایی که او نیز به شدت بیمار است، به دلیل عضویت در کمیته هماهنگی... و بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بسیاری دیگر را با اتهامات مشابه و عضویت در تشکل های مستقل دیگر نظیر کمیته پیگیری و... در زندان اسیر می نماید. این است کارنامه ی به غایت ضد کارگری حاکمیت سرمایه داری در ایران. در چنین شرایطی جان رضا شهابی به طور جدی در خطر است و جنبش کارگری به فعالانی چون او که در دفاع از منافع طبقاتی کارگری پیگیر و شجاع هستند، نیاز دارد، بنابراین ما نیز به مثابه نهادی که خود را در خدمت جنبش کارگری ایران می دانیم، از رضا شهابی عزیز تقاضا داریم که به دلیل حفظ بخشی از سلامتی اش (زیرا او از بیماریهای متعددی رنج می برد) به اعتصاب غذا پایان بخشد ولی مداوای او جهت کسب سلامتی و نیز حقوق فکری ـ طبقاتی در مبارزه با حاکمیت سرمایه داری در ایران تداوم خواهد داشت.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

s.mouvement@gmail.com

٢٠ تیر ١٣٩٣ - ١١ ژوئیه ٢٠١۴

******************

رضا شهابی آزاد باید گردد! (بیانیه قرائت شده در گل گشت حمایت از رضا شهابی)

کارگران، زحمتکشان، همرزمان گرامی!
همان گونه که می دانید به دنبال یورش سازماندهی شده ی عوامل سرمایه به بند ٣۵٠ زندان اوین و ضرب وشتم وحشیانه ی زندانیان سیاسیِ محبوسِ در آن، که در راستای اِعمال سیاست های ضدِ انسانی و سراپا گندیده ی نظام سرمایه داری صورت گرفت بسیاری از زندانیان بی دفاع و آسیب دیده به سلول های انفرادی منتقل گشته و از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق حقه ی زندانیان سیاسی محروم گشتند. در این میان کارگر مبارز و خستگی ناپذیر رضا شهابی بیش از دیگران مورد قهر و کینه ی حامیان سرمایه قرار گرفته، و در ادامه ی همان سیاست های ضد انسانی در تاریخ ٩٣/٣/١١ به زندان رجائی شهر کرج تبعید گردید. در پی این تبعید غیر قانونی، کارگر زندانی رضا شهابی بلافاصله در یک حرکت اعتراضی به طرح مطالبات برحق و قانونیِ خود پرداخته و اعلام اعتصاب غذای نامحدود نمود؛ تا با این حرکت اعتراضی مخالفت خود را با تمامیِ سیاست های ضد انسانی و ضد کارگری موجود اعلام نماید.
هم اکنون ما در شرایطی اعتراضِ خود را نسبت به اِعمال سیاست های کارگر ستیزانه ی سرمایه سالاران ابراز و اعلام می داریم که رضا شهابی وارد چهل و دومین روز اعتصاب غذای خود شده و بیش از ١۵ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. وی در طول این مدت چندین بار بیهوش و به بهداری زندان انتقال یافته است؛ اما باز هم کارگزاران و مسئولان زندان نه تنها کوچک ترین توجهی به وضعیت بسیار وخیم وی نکرده اند، بلکه وی را مورد تهدید نیز قرار داده اند و اقدامات خود را منوط به پایان بخشیدن اعتصاب غذای وی نموده اند؛ که این رویه ی غیر مسئولانه خطر را بیش از پیش متوجه جانِ عزیزِ رضا شهابی نموده است.
اکنون سؤال اصلی ما رو به افکار عمومی و وجدان های بیدار جهان این است که: آیا جای انسان های شرافتمند و خوش نامی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی، محمد مولانائی، واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین ندیمی و ده ها فعال کارگری دیگر که در انتظار اجرای احکام خود می باشند و تنها به جرم دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران و هم طبقه ای هایشان جهت ایجاد زندگی ئی در خور شأن انسان امروزی می باشد زندان است؟ به راستی چرا باید اینان سال های عمر گرانمایه ی خود را در پشت میله های زندان سپری نمایند؟
به باور ما کارگران، اگر قرار است کسی به زندان افکنده شود، این باعث و بانیان وضع موجود هستند که باید زندانی شوند؛ آنانی که هستی و بقای کارگران و زحمتکشان را قربانی سودپرستی نظم سرمایه می نمایند، نه کسانی همچون رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری که تنها تلاششان کمک به ارتقای سطح آسایش و رفاه کارگران و از میان بردن استثمار و نابرابریِ در جامعه است.

***

همزنجیریان!
بی تردید، این خصلتِ نظام سرمایه داری در سرکوبِ طبقه ی کارگر و پیشروانش را تنها در یک مبارزه ی پیگیر و متحدانه می توان به شکست انجامید، همچنان که بارها حامیان سرمایه را وادار به عقب نشینی کرده ایم. برای نمونه در همین اواخر با مقاومت و رزمنده گی شاهرخ زمانی جهت دستیابی به خواسته هایش، و پشتیبانی گسترده ی کارگران و تشکل های مستقل کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگر ثابت نمودیم که نمی توان با سرکوب و فشار صدای حق طلبانه و برابری طلبانه ی کارگران را خاموش نمود.
لذا ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، تحمیل این همه فشار و سرکوب بر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم نموده، و خواهان رسیدگی به خواسته های رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی می باشیم، و اعلام می داریم هر گونه آسیب جسمانی ئی که در نتیجه ی این اعتصاب غذا سلامتی رضا شهابی را به خطر بیاندازد، مسئولیتش را مستقیماً متوجه مقامات قضائی و امنیتی می دانیم، و در پایان خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران پیشرو و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی از جمله رضا شهابی از زندان می باشیم.

اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریِ سنندج ٩٣/۴/٢٠

******************

برگزاری مراسم گل گشت حمایت از رضا شهابی در سنندج

امروز جمعه ٩٣/۴/٢٠ تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در یک گل گشت حمایتی، پشتیبانی خود را از خواست های رضا شهابی اعلام نمودند. و خواهان رسیدگی فوری به مطالبات قانونی و آزادی بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند شدند.
مراسم رأس ساعت ٩ صبح ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری آغاز، سپس با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه ی کارگر ادامه یافت. در ادامه یکی از اعضای کمیته ی هماهنگی با خواندن بیانیه ای، به بیان بخشی از مواضع کمیته ی هماهنگی در قبال وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری دربند پرداخت. سپس تعدادی از حاضرین طی سخنانی، مبارزات مستمر رضا شهابی را ارج نهاده، و تحقق خواسته های وی را منوط به مبارزات متحدانه و پیگیر طبقه ی کارگر ایران دانستند؛ و خواستار تقویت همبستگی و همگرایی تمامی نیروهای موجود در درون جنبش کارگری شدند. در میان مباحث مطرح شده از طرف جمع، موضوعات دیگری نیز در ارتباط با مشکلات و موانع پیشاروی کارگران و جنبش کارگری ارائه گردید؛ که شرایط موجود را نتیجه ی پراکندگی طبقه ی کارگر و نبود تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران دانستند. در پایان حاضرین ضرورت انجام اقدامات عملی تر را در حمایت از رضا شهابی خواستار شده، و لزوم پشتیبانی تمامی کارگران و فعالین کارگری و تشکل های مدافع حقوق کارگر ایران و جهان را در رسیدن رضا شهابی به خواسته های برحقش گامی مثبت برشمردند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ٢٠ تیر ٩٣