افق روشن
www.ofros.com

در گرامیداشت یاد سعید سهرابی

رفیق سعید سهرابی، یکی از مبارزان کمونیست و انقلابی درگذشت

مجموعه                                                                                                                                چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱ فوریه ۲۰۲٣

گزارشی از سالگرد خاموشی سعید سهرابی

*************

سالگرد خاموشی رفیق کمونیست سعید سهرابی

که تا آخرین دم بر پیمانش با کارگران و ستمدیگان آنجا که توطئه می کنند

واژگونی این نظم استثمار و رنج را، ایستاد. یادش گرامی باد!

*************

یاد ارجمند سعید نصیری (سهرابی) را گرامی می داریم

یکسال گذشت. ژانویه ی ۲۰۲۲ سعیدسهرابی درسن هفتاد سالگی، پس از یک دوره بیماری بدرود حیات گفت. انتخاب ارجح زندگی او مبارزه همراه ستمدیده گان علیه سلطه واستثمار طبقاتی برای خود رهایی کارگران بود و خوش داشت دربدرقه اش دوستان ویاران وعزیزانش سرود انترناسیونال بخوانند وما درانترناسیونال کارگری و هرجا دفاع ازمنافع کارگران بارقه ی امید را نشانه زند خاطره ی او را تداعی می کنیم.
سعید سهرابی یکی ازرفقای قدیمی ما بود و تجربه هایی از زندگی او دردوره های پرتلاطم سیاسی وراههای پرسنگلاخ و سخت، مصداق تجربه ی بیشمارانی از نسلی است که بر آرمان سوسیالیسم ایستاده گی کرده و هنوزپرچم رهایی از کار مزدی را ازجایگاه نیروی استثمار شده برافراشته دردست دارد.
سعید بعنوان یک انسان کمونیست و یک فعال سیاسی ثابت قدم درعمل هرچه درتوان داشت برای پشتیبانی صادقانه ازجنبش کارگری بکار بست ودراعتراض به بیعدالتی های سیاسی اجتماعی وحکومت اسلامی صدائی بلند داشت و فراترازمحل زندگی اش شهراستکلهم سوئد و دربین نیروهای انقلابی وچپ چهره ای شناخته شده است.
دراین یکسال فقدان وحضوراو توامان محسوس بود. واقعیت این است از دست دادن رفقای عزیزی همچون سعید برای خانواده ی بزرگ نیروهای چپ ضایعه است، اما اطمینان داریم تا سرود انترناسیونال خاموشی نگرفته است راه او و اندیشه ی راهنمای او باقی است. باورداریم درجنبش سیاسی انقلابی، فقدان نفرات بخودی خود پایان نقش و تاثیرشان نیست. چرا که درحرکات جمعی و همبسته، ماحصل تجربه عملی و تحول ذهنی مشترک جمعی همچنان تداوم می یابد و نقش وتاثیر نفرات با تبلوری دوباره به حافظه جمعی راه می یابد.
سعید دارای روابط گسترده ی اجتماعی بود. دراین روابط چند لایه اعم از روابط خانواده گی ودوستی های ساده با ایرانیان تبعیدی ویا شهروندان سوئدی و چه درروابط سیاسی و سازمانی با فعالین سیاسی ایرانی درداخل و خارج از کشور و چه درروابط درون تشکیلاتی می توان نقش و تاثیر اوراحس کرد ومی توان از منظرهای مختلف نقش او را به قضاوت نشست.
ای بسا کسانی براو ارج وافی گذارند ویا اینکه بقول خودش به نقدش بپردازند. ما نیز سعید را بعنوان یک رفیق با همه ویژه گی های فردی که داشت حرمت می گذاریم وفقدان او را خسران می دانیم.
سعید نصیری(سهرابی ) ۱۷ شهریور ۱۳۳۰، در شهر ملایربدنیا آمد. دوران کودکی و مدرسه ی او درهمین شهر وهمراه خانواده اش سپری شد و درسال ۱۳۴۸ با اخذ دیپلم رشته ی ادبی دبیرستان را به پایان رساند. راهی تهران شد. مدتی درکارگاه صابون پزی کارگری کرد وسپس به سربازی رفت . درپادگان فرح آباد تهران آموزش دید ودوران سربازی را درمرند گذراند. بعد از سربازی مقیم تهران شد. گرایش سعید به افکار چپ وآزادیخواهانه درهمین سالها بتدریج شکل گرفت ودرسال ۱۳۵۲ وارد دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران شد.
محیط دانشگاه سیاسی بود. روابط گسترده ی دانشجویی وفعالیت صنفی وسیاسی وبیش از همه دلبستگی به جنبش فدائیان که بعدازسیاهکل بویژه دربین دانشجویان مترقی وچپ جریان داشت سعید را برانگیخته و به عرصه ی بزرگ کارزار اجتماعی کشاند.
در دوران دانشجویی سعید علاوه بر تحصیل برای امرار معاش نیز به مشاغل مختلف روی آورد ودرنیمه راه تحصیل تغییر رشته داد ووارد دانشکده ی هنرهای دراماتیک شد.
در سالهای ۵۵/ ۵۷ سعید یکی از فعالین سیاسی دانشجویی دانشکده ی هنرهای دراماتیک بود ونیز درتشکیل و فعالیت شورای دانشجویی دانشکده نقش داشت. شوراهایی که دردل قیام بهمن با ابتکار مستقل مردمی درمحیط کار و درس وادارات و دیگرعرصه های فعالیت اجتماعی شکل گرفتند و در شکل ومحتوا تبلور اراده مستقیم مردمی در اداره امور جاری دوران انقلابی سال اول انقلاب ۵۷ بودند.
دردوران فعالیت دانشجویی اعم از شرکت دراعتراضات صنفی یا شرکت دربزرگداشت ۱۶ آذرروز دانشجوتا شرکت درشبهای شعرانستیتوی گوته وشرکت درقیام بهمن ۵۷ سعید آموخته های خود را به تجربیات مثبت مبدل نمود و باور او به مداخله ی عملی وفعالیت سیاسی متشکل صیقل خورد.
او مدتی نماینده ی انتخابی دانشجویان بود وتجربه ی فعالیت شورایی نقش تعیین کننده ای درمنش وبینش اوطی سالهای آتی داشت. شورایی که بزودی سنگرمقاومت درمقابل کل حاکمیت اسلامی وایادی مرتجع وسرکوبگرآنها درمحیط دانشجویی تبدیل شد. بعد از قیام بهمن وفعالیت علنی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران سعید یک عضوازبیشماران فعالان بدنی اجتماعی تشکیلات تهران بود.
درآن دوران که درکل جامعه ی پسا انقلابی ایران تشکل یابی وفعالیت شبانه روزی فعالین سیاسی چپ درجریان بود سعید نیز پیگیرانه مشغول فعالیت سیاسی بود ودر جریان انقلاب فرهنگی که رژیم اسلامی برای بستن دانشگاهها وسرکوب تشکل های مترقی وچپ وتصفیه ی همه عناصرمخالف استبداد مذهبی براه انداخت اونیز بعنوان یکی از سازمانگران مقاومت دردانشکده هنرهای دراماتیک تا آخردرصفوف دانشجویان درمقابل عوامل سرکوبگر ایستاده گی نمود وبه انجام وظایف اش پرداخت. سعید درسال ۱۳۵۸ ازدواج وتشکیل خانواده داد وبرای امرار معاش به کارهای مختلف منجمله مسافرکشی روی آورد و مدتی همچنان درخوابگاه دانشجویی زندگی می کرد.
پس ازانقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاهها دربهار سال ۱۳۵٩ و انشعاب بزرگ اکثریت و اقلیت سازمان فدائی درخرداد ۱۳۵۹ وچرخش به راست استراتژیک بخش موسوم به اکثریت ، سعید سهرابی با فدائی اقلیت به فعالیت تشکیلاتی پرداخت . این دوره ی از حیات سیاسی جامعه ایران اساسا دوره ی پر تب وتابی بود وسعید نیزبا همه وجود به کاروفعالیت سیاسی مشغول بود.
در پی تشدید دوره سرکوب وتعقیب وگریزخیابانی وموج دستگیریها نیروهای اقلیت مجموعا وارد مرحله ای نیمه مخفی ونیمه علنی شدند و سعید سهرابی درسطح تشکیلات تهران به فعالیت هایش ادامه داد وبعد تر به کمیته ی مقاومت محلات سازمان که تشکیلاتی مخفی بود پیوست وبه چاپ مخفیانه ی شبنامه واعلامیه ها همت گماشت. دراین دوره مخفی کار ی سعید درتعمیرگاه کوچک وسایل برقی خانگی مشغول بکاربود ودرمحدودیت مالی شدید گذران امورمی کرد. در ادامه ضربات پی درپی به تشکیلات اقلیت درسال ۶۲ وگسترش تورهای پلیسی او مجبورشد بهمراه خانواده به بلوچستان پاکستان رفته و حدود دوسال درتشکیلات محلی بنام بامی استارفعالیت نماید ومدتی نیزدرمسئولیت انتشارنشریه بامی استارنقش داشته باشد و تجربیات فعالیت جمعی شورائی را بکارگیرد. روشی که البته درساختارآندوره تشکیلات اقلیت مورد تائید بالا قرارگرفته گان نبود وبا اهرم های یک تشکیلات هرمی وضعیت بامی استار را به سمت روش های بوروکراتیک خودشان سوق دادند.
سعید درسال ۱۳۶۶ به هسته اقلیت پیوست. سالها عضو هسته اقلیت بعنوان یک تشکل کمونیستی بود و دریک دهه آخرزندگی اش با گسترش عرصه فعالیت ها بعنوان یک فعال سوسیالیست، همراه دیگرتبعیدیان چپ دراستکهلم برای سازماندهی مشترک درفعالیت های مبارزاتی خارج از کشوردرشورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران / استکهلم همه توان خود را بکاربست. تشکلی که هدف خود را سازماندهی قطب چپ وسوسیالیست ، مبارزه با کلیت رژیم اسلامی ومبارزه برای یک آلترناتیوکارگری وسوسیالیستی قرارداده بود.
سعید درنیم قرن تلاش آگاهانه وپاکبازانه درراه مبارزه برای رفع مناسبات سلطه، ستم واستثماربا همه ویژه گی های فردی اما نمونه ی صادقی از یک روشنفکرانقلابی سوسیالیست معتقد به خودرهایی کارگران بود وبقدرتوان وفهم خود نوشت و نقادی کرد وتبلیغ وترویج نمود ودست به عمل زد.
در یکمین سال چشم فروبستن سعید نصیری (سهرابی) همراه عزیزان ورفقایش یاداورا گرامی می داریم و بر خاطره ی پاک، ایده ها وتصوراتش از یک جامعه ی آرمانی مبتنی برلغواستثمار وستم طبقاتی درود می فرستم و در خیزش انقلابی سراسری علیه ی حکومت اسلامی او را همراه وهمدل مردم ستمدیده ی ایران می دانیم.

ژانویه ۲۰۲۳

جمعی از رفقای منفرد سعید سهرابی (همایون / هلند، بهزاد / آلمان، محمد سید احمدی / آلمان،

هنریک / آلمان، رحیم / سوید، نادر / آلمان، کاووس / آلمان، حمید / آلمان

*************

بیاد رفیق سعید سهرابی همراه و همدست کارگران

سعید سهرابی، رفیق رزمنده وهمراه وهمرزم ما ، تبعیدی شریف واز رفقای ما در هسته اقلیت وشورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، دوشنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ در پى یک بیمارى طولانى از میان ما رفت. رفیقی سخت کوش و پرکار وخوش فکر، که از هیچ تلاشی برای دفاع از مبارزه کارگران و مردمان محروم فروگذار نمیکرد. در دوره ای طولانی در سازماندهی تظاهرات و اکسیونهای اعتراض علیه رژیم اسلامی و در همبستگی با مبارزات مردمان ایران در سوئد شرکت داشت وتمام تلاشش را در تقویت گفتمان چپ وکارگری بکار میگرفت.
با خاموشى رفیق سعید ، جنبش کمونیستى یکى از رزمندگان شریف ووفادارش را از دست داد. ما ضمن تسلیت به خانواده ی رفیق سعید ، یارانش در “هسته اقلیت” ، شورای همکاری احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و شورای استکهلم ، همدردی صمیمانه خودرا اعلام میداریم. یاد وامیدهای او هماره با ما خواهد ماند.

یاد عزیز رفیق سعید سهرابی گرامی باد

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

*************

در گرامیداشت یاد سعید سهرابی

“درمرگم سرود انترناسیونال بخوانید و مرگ بر سرمایه‌داری بگوئید.

این محترمانه ترین بدرقه راه من است”

در ١٧ ژانویه ۲۰۲۲ سعید سهرابی رزمنده کمونیست از میان ما رفت. در این یک سال، جمع کوچک ما فقدان او را در فعالیت‌های خود احساس می‌کند بویژه در این شرایط پر تپش که برآمد جنبش انقلابی و پیشروی آن، بیشتر از گذشته، نیازمند کادرها و فعالین کمونیست است.
از همان آغاز شکل گیری هسته اقلیت در سال ۱٣٦٦ جمع ما همراه با رفیق سعید تلاش کرده، منتقد موانع پیشروی جنبش کمونیستی باشد. در آغاز شکل‌گیری، مساله سبک کار کمونیستی و گسست از مناسبات بورکراتیک و انطباق نظر و عمل، سنگ بنای کار ما شد. سپس تبیین جوامع نوع شوروی (قبل از فروپاشی) محور کار ما قرار گرفت و به تبیین این نوع دولتها به عنوان "دولت ضدکارگری، بورکراتیک و استثمارگر که در آن تکنوکراتها و بورکراتها قدرت را بدست دارند" رسیدیم که گسست از جریانات موسوم به "خط دو" در خط بندی‌های رایج وقت بود. آنگاه به نقد دیدگاه‌های "مرحله گرا از انقلاب"" و تبیین دولت کارگری متکی به شورا ها به عنوان ساخت سیاسی بدیل سرمایه داری ایران دست یافتیم و شعار استراتژیک "کار، رفا، آزادی، جمهوری شورایی" را محور فعالیتهای خود قرر دادیم. با فروریزی جوامع نوع شوروی، بحران جنبش کمونیستی و چرخش توازان قوا به نفع سرمایه داری و تضعیف جنبش طبقاتی کارگران، مسیر اصلی فعالیتهای ما بر "طرح همگرایی" متکی شد. این طرح بر واکاوی بحران چپ و تلاش عملی و نظری در راستای بازسازی و تقویت جنبش کارگری از طریق پروژه‌های همکاری و و همگرایی نیرو‌های کمونیست است.
"طرح همگرایی" محور فعالیت هسته اقلیت تا کنون در محیط زیست و در سطح جنبش بوده است. طی سی و پنج سالی که از شکل گیری "هسته اقلیت" گذشته است. همانند هر جمع کمونیستی دیگر از کاستی‌ها و نقد مبرا نبوده و نیستیم. در این فاصله بخشی از رفقا که در تدوین دیدگاه‌های نظری و تلاش عملی‌ همراه ما بوده ‌اند، متاسفانه در جمع ما نیستند اما اغلب آنها در عرصه‌های دیگر جنبش فعالیت می‌کنند. خاموشی رفیق سعید در سال گذشته بر کمبودهای ما افزوده است.
سعید سهرابی یکی از مدافعین پیگیر "طرح همگرایی"بود و در این راستا در تدوین سیاست "پروژه‌های همکاری"ما نقش موثری داشت. او ضمن عضویت در هسته اقلیت، از اعضای تشکیل دهنده شورای استکهلم و نیز عضو فعال "شورای همکاری نیروی‌های چپ و کمونیست" بود و سالها برای همگرایی کمونیستی تلاش کرد. او با نقد نقش اعضا به عنوان "کارمند" در ساختارهای بورکراتیک احزاب و سازمان‌ها، به مبحث "سبک کار کمونیستی" در میان ما غنای بیشتری داد. "طرح همگرایی" را با "پروژه‌های همکاری" گسترش داد و در نقش "کار خانگی زنان" تاکئید خاصی داشت و نکات دیگری که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست. سعید نمونه بارز انطباق نظر و عمل و رعایت اخلاق انسانی در مواجه با دیگران و کمونیستی سرسخت علیه سلطه و استثمار بود. انسان شریفی که تا آخرین لحظه عمر پربارش برای آزادی و برابری و سوسیالیسم تلاش کرد. به روایت خودش:"ما جهان زیباتری می‌خواستیم و می‌خواهیم، سرمایه داران را جاروب خواهیم کرد و روزی زورمان بر آنها خواهد چربید."
یاد رفیق سعید سهرابی را همراه با رفیق مهرنوش، مارال و طلایه، لیلا، خانواده محترم نصیری و نیز هم‌رزمان او در شورای استکهلم شورای همکاری و همه دوستان و رفقایش گرامی می‌داریم.

هسته اقلیت

۱۴.ژانویه ۲۰۲٣-۱۴ دی ماه ۱۴۰۱

*************

اطلاعیه مراسم بدرقه و خاک سپاری و همچنین گرامیداشت رفیقمان سعید سهراب

دوستان و رفقای عزیز، به اطلاعتان می رسانیم
وداع با مھربان عزیزمان، یار و ھمراھمان سعید سھرابی را در مراسمی، در روز شنبه ١٢ فوریه ، از ساعت ١٣ در آدرس زیر شروع می کنیم و با بدرقه و خاکسپاری خاتمه میدھیم . آدرس:

skogskyrkogården Kapellet uppståndelse monumentet,10 minuter från tunnelbanan skogskyrkogården.

بعد از خاکسپاری، از ساعت۳۰ /۱۵ در خانه شھروندان، در آدرس زیر دور ھم جمع میشویم و یادبود رفیقمان سعید سھراب ِی عزیز را با خاطرات، پیام و فیلم و… در کنار ھم گرامی میداریم. ھمراه با صرف غذا و نوشیدنی. ھمراه ھم باشیم.

Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdaler vägen 2 Tunnelbana _Röda linjen ,14 mot Fruängen.

برنامه یادبود در ھمکاری خانواده سعید سھرابی و شورای استکھلم برگزار می شود.

۵ فوریه ٢٠٢٢

توضیح : سالن برگزاری یادبود، گنجایش وامکان گردش ھوای مناسبی دارد و به شرایط دوران کرونا توجه شده است.

*************

سپاس از همدردی برای خاموشی سعید سهرابی

از همه احزاب، سازمان‌ها، نهادهای دموکراتیک، رسانه‌های چپ و رفقا و عزیزانی که در سوگ رفیق از دست‌رفته سعید سهرابی با ما و خانواده او از طرق مختلف اعلام ‌همدردی نموده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنیم. برنامه گرامیداشت سعید، بزودی اعلام خواهد شد.

هسته اقلیت

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲/ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی - برقرار باد جمهوری شورایی

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

*************

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

رفقای عزیز احزاب و سازمانها
رفقای فعال کمونیست و آزادیخواه
درود به شما

از همبستگی و همدردی شما رفقای عزیز در سوگ رفیق سعید سهرابی سپاسگزاریم. امید ما این است که رفاقت و همکاری های مبارزاتی مان همچون گذشته در همه عرصه ها ادامه یابد. مراسم بزرگداشت رفیق سعید سهرابی بعدا به آگاهیتان خواهد رسید. طبعا شرکت شما در آن مراسم گام دیگری در همبستگی و قوت قلب رفقای فعال در شورا و آزادیخواهان سوسیالیست خواهد بود. برای شما در راستای اهداف مبارزات مردمیتان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.

زنده باد سوسیالیسم     زنده باد آزادی

نابود باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران

شورای حمایت از مبارزات مردم ایران- استکهلم

۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

*************

قلب سرخ سعید سهرابی رزمنده‌ی کمونیست از تپش بازایستاد

ساعت هشت و بیست و دو دقیقه‌ شامگاه دوشنبه ۲۹ دی‌ماه، قلب بزرگ سعید سهرابی رزمنده‌ی کمونیست که همواره برای کارگران و زحمتکشان، آزادی و رهایی می‌تپید از حرکت باز ایستاد و جنبش کمونیستی یکی از رهروان پرشور خود را از دست داد.
سعید نمادی از یک کمونیست انقلابی بود که آن گونه که فکر می‌کرد می‌زیست و نظر و عملش در سراسر زندگی پربارش همسان بود و به این میراث گرانقدر فدائیان انقلابی همواره وفادار ماند. سعید خود در این باره می‌نویسد:
“… عشق بعدی‌ام بعد از سال ۱۳۵۰ غولی زیبا و دست ‌نیافتنی و پنهان یعنی فدایی بود. به هر دری زده بودم، تا دلم آرام شود، نمی‌شد. نشد. هنوز که هنوز است این غول زیبای دست‌ نیافتنی ناموجود که خود ساخته‌ام، مرا آن‌طور که میخواهد رهبری می‌کند. به من می‌گوید: “حرف نزن، عمل کن!”. با هم کنار آمده‌ایم. او قبول کرده است که عمل‌های کوچک مرا هم به شرطی که در جهت تغییراجتماعی باشد، عمل حساب کند. رابطه ما با هم یک رابطۀ عاشقانه‌ی دل‌پذیر است”
سعید همچنین دلبسته ادبیات بود. او در این باره می‌نویسد: “… پیش از آشنایی با مارکسیسم ادبیات عشق اول و خیانت ‌شده من است”. به همین خاطر رشته‌ی ریاضی را رها کرد و به دانشکده ادبیات و سپس به دانشکده هنرهای دراماتیک رفت. سعید در محافل دانشجویی چپ علیه رژیم شاه فعال بود. پیش از قیام بهمن ۱۳۵۷ به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیوست. او از اعضای تأثیرگذار شورای دانشکده بود و در حمله اوباش انقلاب فرهنگی تا به آخر در سنگر دانشگاه مقاومت کرد. پس از انشعاب بزرگ به صفوف “اقلیت” پیوست و در دوران سیاه سرکوب و کشتار در بخش‌های مختلف سازمان فعالیت کرد و پس از ضربات سال ۱۳۶۴، عضو شورای “بامی استار” و تحریریه نشریه آن در بلوچستان بود.
پس از گسست‌های درونی سچفخا در سال ۱۳۶۶ به جمع “هسته اقلیت” پیوست و عضو تحریریه نشریه‌ی “سوسیالیسم” شد و همواره از گردانندگان تشکیلات بود. او در تحولات فکری و سیاسی دوران بازسازی و بازنگری و همچنین طرح همگرایی و پروژهای همکاری ما نقش مهمی داشت.
سعید معترض دائمی سامانه‌های سلطه و دلبسته شورا و کار شورایی خودگردان و خودسامان بود. او تلاش می‌کرد در هر جمعی این سنت رزمنده قوام بیابد. او همچنین عضو “شورای استکهلم” و “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” بود.
از سعید نوشته‌ها و سخنرانی‌های زیادی به یادگار مانده که نشانه‌ی دیدگاه او نسبت به پرسش‌واره‌ها و رویکردهای جنبش کمونیستی است. فقدان این رفیق عزیز را به خانواده، لیلا، حمید ودخترانش مارال و طلایه و نیز مهرنوش گرامی که تا آخرین روز همراه و یاور او در دوره‌ی سخت بیماری بودند و به فعالین جنبش کمونیستی تسلیت می‌گوییم.
فقدان سعید برای ما جبران‌ناپذیر است. جنبش کمونیستی، طبقه کارگر و “جنبش برای نان و کار و آزادی و اداره‌ی شورایی” یاری پیگیر و متعهد را از دست داد.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی- برقرار باد جمهوری شورایی

زنده باد آزادی      زنده باد سوسیالیسم

دی‌ماه ۱۴۰۰ - ژانویه ۲۰۲۲

هسته اقلیت

درباره برگذاری مراسم گرامی داشت رفیق سعید سهرابی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد

*************

بياد رفیق سعید سهرابی همراه و همدست کارگران

سعید سهرابی، رفیق رزمنده وهمراه وهمرزم ما، تبعیدی شریف و از رفقای ما در هسته اقلیت و شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، دوشنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ در پى يك بيمارى طولانى از ميان ما رفت.
رفیقی سخت کوش و پرکار وخوش فکر، که از هیچ تلاشی برای دفاع از مبارزه کارگران و مردمان محروم فروگذار نمیکرد. در دوره ای طولانی در سازماندهی تظاهرات و اکسیونهای اعتراض علیه رژیم اسلامی و در همبستگی با مبارزات مردمان ایران در سوئد شرکت داشت و تمام تلاشش را در تقویت گفتمان چپ وکارگری بکار میگرفت.
با خاموشى رفيق سعید، جنبش كمونيستى يكى از رزمندگان شریف و وفادارش را از دست داد. ما ضمن تسليت به خانواده ی رفیق سعید، یارانش در “هسته اقلیت”، شورای همکاری احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و شورای استکهلم، همدردی صمیمانه خودرا اعلام میداریم. یاد وامیدهای او هماره با ما خواهد ماند.

یاد عزیز رفیق سعید سهرابی گرامی باد

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

*************

به یاد رفیق سعید سهرابی

آن دوران که چند دهه جوان‌تر بودیم و برف روزگار بر «موی و ابروی‌مان» ننشسته بود، سرمان بوی قرمه سبزی می‌داد و مرگ حتی گاه پشت هر ثانیه به کمینان نشسته بود، کم نبودند رفیق و رفقای‌مان که بر سر دار و زیر شکنجه و جوخه‌ی اعدام ‌به قتل رسیدند، مرگ‌شان نیز هم عضه‌آور و اشک‌آور بود و هم کینه‌آور، کم نبودند رفیق و رفقای‌مان که زنده ماندند، سعید سهرابی یکی از آن‌ها بود. حال که چند دهه پیرتر شده‌ایم و برف روزگار «بر موی و ابروی‌مان» را «سر باز ایستادن» نیست، مرگ نیز به کمینان نشسته اما دست‌کم این‌جا نه پشت هر ثانیه، و نه بر سر دار و … گاه چند صباحی و گاه چند ماهی و گاه چند سالی پیش‌تر از ‌«آن‌که پرده بیفتد» آمدنش را ـ که می‌پنداریم هنوز سال‌های سال، ده‌ها فرصت داریم ـ «جار» می‌زند، روی آن برگه‌ی جواب آزمایش خون، آن درد بی‌درمان. حال دیگر کم نیستند رفیق و رفقای‌مان که می‌میرند سعید سهرابی یکی از آن‌هاست. آن روزگار ایام دیگری بود زندگی‌ای دیگرگون، مرگی دیگرگون و این روزگار ایامی‌ست دیگرگون و مرگش.
آن سوی لحظه‌ی تولد، لحظه‌ی مرگ است و سویه‌ی آغازگاهی‌اش با گریه کودک و شادی دیگران آغاز و آن سویه‌ی پایان‌گاهی‌اش اغلب با غم و اشک دیگران همراه. و آن‌ مسیر فی‌مابین آن دو زندگی. زندگی پرتلاطم و ناآرام رفیق سعید سهرابی در آن دهه‌ی پنجاه که «خون نیز وارد شعر شد» با «عمل‌های کوچکش برای تغییرات اجتماعی» بود و در دهه‌های بعد از آن واژه‌ی دو حرفی نه:

نه به نظام سلطه و استثمار، نه به جمهوری اسلامی

خاموشی رفیق گرامی سعید سهرابی را به فعالین جنبش کمونیستی، هسته اقلیت و خانواده وی تسلیت می گوئیم.

یاد این رفیق همدست کارگران، زحمتکشان و سرکوب شدگان گرامی باد.

تحریریه واکاوی سوسیالیستی

۲۸ دی ماه ۱۴۰۰

*************

خاموشی رفیق سعید سهرابی رزمنده پرشور جنبش کمونیستی

روز دوشنبه ۱۷ ژانویه، با خاموشی رفیق سعید سهرابی، جنبش کمونیستی ایران، یکی از رزمندگان شریف خود را در تبعید از دست داد. رفیق سعید یکی از مبارزین قدیمی و خوشنام و فعال جنبش چپ بود که فعالیت سیاسی اش را باسازمان چریکهای فدائی خلق ایران آغاز کرد، در انشعاب بزرگ درون این سازمان به صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیوست و در پی تحولات بعدی دراین سازمان با هسته اقلیت همراه شد . سالها از گردانندگان اصلی تشکیلات هسته اقلیت، عضو "شورای استکهلم" و "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" بود. رفیقی که حضور همیشگی اش در اکسیونها و تظاهرات و میتینگهای حمایت و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، علیه اعدام شکنجه وزندان، در دفاع از جنبش نان و کار و آزادی و اداره شورایی در استکهلم، انرژی بخش بسیارانی از یارانش بود.
شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست ، فقدان این رفیق عزیز را به خانواده، لیلا، حمید و دخترانش مارال و طلایه و مهرنوش گرامی که تا آخرین روز همراه و یاور او در دوره‌ی سخت بیماری بودند و به فعالین جنبش کمونیستی تسلیت می‌گوید. یاد وخاطره این رفیق صمیمی و فعال وپرشور جنبش ما همواره با ماخواهد بود

یاد و خاطره رفیق سعید سهرابی گرامی باد

۱۹ ژانویه ۲۰۲۲- ۲۹ دیماه ۱۴۰۰

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

*************

در سوگ رفیق سعید سهرابی

با تاسف فراوان، رفیق سعید سهرابی، یکی از مبارزان کمونیست، انقلابی و وفادار به آرمان طبقه کارگران از میان ما رفت. او با تحمل رنج و سختی های دوران بیماری، سر انجام در شامگاه دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۲) قلب تپنده اش از حرکت باز ایستاد. رفیق سعید از جمله رفقایی بود که با رنج توده‌های زحمتکش آشنا بود، درد مردم را می شناخت و بر بستر آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی با درد و رنج آنان زندگی می کرد.
رفیق سعید سهرابی فعالیت سیاسی ومبارزاتی خود را با سازمان چریک های فدایی خلق ایران شروع کرد. او به هنگام انشعاب بزرگ سازمان در خرداد ۱۳۵۹ طی مرز بندی با جناح رفرمیست و ضد انقلابی اکثریت، به بخش اقلیت انقلابی سازمان پیوست. سعید سهرابی، در انجام وظایف سازمانی و مبارزاتی خود، رفیقی دقیق، سخت کوش و پیگیر بود. او با برخورداری از چنین خصایل انقلابی در شرایط دشوار بعد از وقایع ۳۰ خرداد ۶۰، تا اواخر پائیز ۶۲ تحت سخت ترین شرایط امنیتی و شدیدترین کنترل پلیسی، نشریه کار را در محل زندگی خود تکثیر و پخش می کرد.
رفیق سعید در سال ۶۴ مجبور به ترک کشور شد و در انشعابات بعدی سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت)، با هسته اقلیت رفت و تا پایان زندگی پر بارش، فعالیت سیاسی و مبارزاتی خود را در هسته اقلیت ادامه داد.
رفیق سعید در سال های بودن در استکهلم سوئد، نقش پر رنگی در تاسیس، سازماندهی و ادامه کاری "شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران - استکهلم" داشت و بی تردید نقش مبارزاتی او علیه جمهوری اسلامی و نظام سلطه و استثمار هرگز از یادها نخواهد رفت.
سازمان فدائیان (اقلیت)، از دست دادن رفیق سعید سهرابی عزیز را به رفقای هسته اقلیت، خانواده گرامی او و دیگر همرزمان و بستگان او تسلیت می گوید و خود را در اندوه فقدان این رفیق مبارز شریک می داند.

یادش عزیز و خاطره اش گرامی باد!

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی - برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمايه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسياليسم

سازمان فدائيان (اقليت)

۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

کار، نان، آزادی - حکومت شورائی

*************

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق سعید سهرابی

بدرود رفیق سعید عزیز، بدرود
با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق سعید سهرابی از کادرهای سرشناس هسته اقلیت و فعالین کمونیست و برابری طلب بعد از مدتی بیماری روز ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ در شهر استکهلم درگذشت.
رفیق سعید عزیز از چهره های محبوب و فعالی بود که سالهای طولانی در شهر استکهلم و در ٬٬ شورای استکهلم ٬٬ همه جا برعلیه این نظام نا برابر مبارزه ی بی امان خود را ادامه داد. احترام، تواضع و قابلیت وی در مقابله با مشکلات از خصوصیات برجسته این رفیق عزیز و فراموش نشدنی بود. صف مبارزه برای آرمانهای سوسیالیستی و انسانی بدون شک انسانی پیگیر و انقلابی را از دست داد.
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست از دست دادن رفیق عزیز سعید سهرابی را به رفقای هسته اقلیت و نزدیکان وی مهرنوش شفیعی ، حمید سهرابی ، لیلا قرایی و فرزندانش طلایه و مارال تسلیت می گوید و خود را در اندوه از دست دادن این رفیق عزیز شریک می داند.

یاد عزیزش گرامی باد.

دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

*************

در سوگ رفیق سعید سهرابی

یار و رفیق رزمندۀ کمونیست مبارزِ سالیان دراز شوراها

رفیق سعید سهرابی ما را تنها گذاشت.
رزم پیگیر و مبارزۀ مدام رفیق سعید سهرابی در طول تمام سال های نوجوانی تا امروز، از این رفیق کمونیست انسانی ساخت که حضورش گرما بخش و آموزنده بود. سعید سهرابی، انگیزه های انسانی بسیاری در دل و جان داشت. همبسته مردم محروم جامعه در تمام جهان، همراه و دلبسته رزم کارگران، یار دلبسته به آزادی و رهائی زنان بود، با دلی تپنده برای کودکان کار و خیابان، با سری پرشور و مملو از اندیشه آزادیخواهانه و برابری-طلبانه، با آرمان ها و آرزوهای سترگ برای بنای دنیای نو، دنیائی فارغ از هرگونه سلطه طبقاتی و اجتماعی، دنیائی که در آن انسان برای زیستن زیر آسمان بلند آبی به کسی و جائی بازخواست پس نمی دهد و زندگی در آن یکسره شور و زیبائی و سازندگی ست حرکت می کرد. او راه خود می دانست و می شناخت. او در این راه درازِ پر افتخار زیست، حرکت کرد و تا آخرین لحظه های زندگی به خود، به مردم و به دنیا وفادار ماند.
سعید سهرابی یکی از پایه گذاران پرشور شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم بود و در راستای همیشگی دفاع از «شورا» به عنوان نهاد زندگی ساز دنیای سوسیالیسم در این مسیر گام زد و پیگیر و مبارز، آرمان های انقلابی خود را به اثبات رساند.
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران، استکهلم اکنون یکی از یاران خود را از دست داده است. شورا و اعضای آن، در این اندوه سنگین خود را در کنار همزی و یار مبارز رفیق سعید، رفیق مهرنوش شفیعی، و فرزندان و خانواده رفیق سعید و رفقای دیگر می داند.

یاد رفیق سعید سهرابی همواره با ما خواهد بود و او در دل های ما زنده است.

زنده باد آزادی      زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۱٨ ژانویه ۲۰۲۲- استکهلم

*************

رفیق سعید سهرابی درگذشت!

با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق سعید سهرابی، از فعالین قدیمی جنبش سوسیالیستی ایران پس از مدتی طولانی مبارزه با بیماری سرطان دیروز درگذشته است.
رفیق سعید از کادرهای هسته اقلیت و از مسئولان شورای استکهلم بود.
ما به این وسیله همدردی خود را با فرزندان، نزدیکان و همرزمان رفیق سعید اعلام کرده و از صمیم قلب برایشان آرزوی شکیبایی و بردباری فراوان داریم.

یاد رفیق سعید سهرابی را گرامی می‌داریم.

با احترام

بهرام رحمانی، بیژن هدایت، فرهاد بشارت، محبوبه مشکین، جعفر رسا، سوسن بهار

سه‌شنبه هجدهم ژانویه ۲۰۲۲

*************

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق سعید نصیری( سهرابی)

با کمال تاسف باخبرشدیم که رفیق سعید نصیری( سهرابی) ازسلاله فدائی ویکی ازفعالین باسابقه جنبش کمونیستی وکارگری ایران بعدازیک دوره مبارزه با بیماری سرطان، روز ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ دراستکهلم سوئد چشم ازجهان فروبسته است.
سعید سهرابی مبارزه علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب را ازهنگام دانشجوئی دردانشکده هنرهای دراماتیک آغاز کردوسپس باسازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوند یافت ودرانشعاب بزرگ درون این سازمان به صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیوست ودرپی تحولات بعدی دراین سازمان باهسته اقلیت همراه شد.
رفیق سعید سهرابی ازچهره های آشنای جنبش کمونیستی وکارگری وازفعالین این عرصه بود. سعید درشکل دهی به همکاریها واتحادعمل ها میان نیروهای انقلابی وسوسیالیستی نقش فعالی داشت وازسازماندهندگان “شورای دفاع ازمبارزات مردم ایران” درشهراستکهلم وسازمانده و نیروی ثابت قدم تجمعات و تظاهرات متعدد سالهای گذشته دردفاع ازمبارزات کارگران وزحمتکشان ایران بود ودرسخت ترین دوره بیماری نیزسعی میکرد دراین تظاهرات وگردهمائی ها حضورداشته باشد وازانجام وظیفه انقلابی خود بازنماند. سعید آثاری نیزدردفاع ازسوسیالیسم وجنبش کارگری ازخود برجای گذاشته است.
فقدان رفیق سعید سهرابی ضایعه ای است که تنها باادامه راه وی وتشدید مبارزه برای ازادی وسوسیالیسم قابل جبران است.
ما درسازمان فدائیان کمونیست درگذشت رفیق سعید سهرابی را به خانواده محترم وی،علی الخصوص فرزندان اش، مارال وطلایه عزیزوحمید ورفیق لیلاوهمرزم اش رفیق مهرنوش شفیعی که درروزهای سخت بیماری سعیدهمیشه یارویاوراوبودونیزرفقای هسته اقلیت وسایرهمرزمان اش ازصمیم قلب تسلیت گفته وخودرادرغم واندوه آنها شریک میدانیم.

یاد و خاطره رفیق سعید سهرابی که زندگی اش

را وقف مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم کرد، گرامی وجاودان باد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

بیست وهشتم دیماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ژانویه ۲۰۲۲

*************

با نهایت اندوه و تاثر

سعید سهرابی مبارزی از تبار فدائی، قلب مهربانش از تپش بازایستاد

سعید سهرابی مبارزی از تبار فدائی، رزمنده ای پرشور و انقلابی که تمام توان اش را به عمر سالهای زندگی صرف مبارزه در راه انقلاب کارگران و زحمتکشان نمود، شامگاه روز دوشنبه هفدهم ژانویه ۲۰۲۲ قلب مهربانش از تپش بازایستاد.
سعید سهرابی علاوه بر فعالیت در هسته اقلیت و شورای استکهلم، همواره از پیشاهنگان و سازمان دهندگان اعتراضات در دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم و استثمار در مبارزه علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی بود.
فقدان این رفیق عزیز را به فرزندان اش، رفیق مهرنوش شفیعی، تمام خانواده و بازماندگان، همرزمانش در هسته اقلیت و دیگر رفقایش تسلیت می گوییم.

یادش سرخ و گرامی

روزبه کوراغلی