افق روشن
www.ofros.com

با احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه مقابله کنیم

.با تدارک اعتصاب سراسری به احکام زندان همزنجیران خود اعتراض کنیم

کارگران ضد سرمایه داری                                                                                دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۹ سپتامبر ۲۰۱۹


با احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه مقابله کنیم

رژیم درنده اسلامی سرمایه داری، کارگران مبارز هفت تپه و همسنگران آن ها را به زندان های سنگین محکوم کرده است. دستمزدهای محقر کارگران هفت تپه ماهها به تعویق افتاده بود، کارگران در مرگبارترین اوضاع، کار کردند و به هنگام مطالبه مزد خود، هدف یورش وحشیانه سپاه پاسداران و سایر نیروهای سرکوب رژیم اسلامی سرمایه قرار گرفتند، دستگیر شدند، ماههای متمادی ضرب و شتم و شکنجه و تهدید به مرگ شدند و حال به دنبال همه اینها، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی و محمد خنیفر هر کدام به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم گردیده اند!!
سرمایه داری ایران در بحران اقتصادی غوطه ور است و چرخه سودآوری آن مختل است. فقر، بیکاری، جنایت علیه زنان، آلودگی های زیست محیطی، بی داروئی، فحشا و اعتیاد زندگی ما را در خود غرق کرده است. طوفان خشم، اعتصاب، اعتراض و شورش توده های کارگر از همه سو در حال طغیان است. رژیم اسلامی سرمایه، برای زهر چشم گرفتن از کارگران با صدور احکام ضد بشری بیدادگاه های خود در صدد است تا فضای وحشت، سکوت، تسلیم و نومیدی را در میان کارگران ایجاد نماید. سرمایه و دولتش همواره چنین نموده و در تنگناهای امروز خود، وحشیانه تر به این جنایات متوسل شده اند. قدرت سرکوب و توحش سرمایه را فقط با قدرت رهائی بخش شورائی و سرمایه ستیز توده کارگر می توان عقب راند و در هم شکست. اعتصاب سراسری سلاح نیرومند جنگ طبقاتی ما در پهنه جنگ با سرمایه و دولت سرمایه داری است. روز هفتم دیماه، سالگرد شورش سراسری سال ۹٦، کل چرخه کار سرمایه داری را از سرخس تا اهواز و از چاه بهار تا بازرگان از کار اندازیم. کل حمل و نقل را در زمین و هوا و دریا فلج سازیم. کلیه مدارس را در تعطیلی فرو بریم. آب و برق تمامی مراکز کار و نهادهای قدرت سرمایه را قطع کنیم.
از همین لحظه حاضر در هر کجا که هستیم با همه توان دست به کار شویم، راه خانه همدیگر را پیش گیریم، به شور و مشورت پردازیم، پروسه اجرای طرح را برنامه ریزی کنیم. برای رهائی بدون هیچ قید و شرط کارگران زندانی، آماده اعتصاب سراسری در کلیه حوزه های کار شویم.

کارگران ضد سرمایه داری - شهریور ۱۳۹۸

**********

با تدارک اعتصاب سراسری به احکام زندان همزنجیران خود اعتراض کنیم

رژیم اسلامی سرمایه، با بسیج کل نیروها و دستیازی به همه ترفندها و تاکتیکها جنگی سراسری را در همه عرصه های زندگی علیه ما آغاز کرده است و این جنگ را لحظه به لحظه مشتعل تر می سازد. گرسنگی، قحطی، آوارگی، فلاکت، بی داروئی، آلودگی های مرگ آفرین زیست محیطی، بیکاری، عدم پرداخت مزدهای محقر، شبیخون های رعب انگیز به کومه های مسکونی، سبعیت های قرون وسطائی علیه زنان، خفه کردن هر نفس انتقاد آمیز، سرکوب باز هم حادتر ابتدائی ترین اعتراض ها، همه و همه را سیل آسا به جان ما انداخته است و هر روز بیشتر و کوبنده تر می اندازد. یک بروز عادی این بربریت ها و انسان ستیزیها احکام ددمنشانه و هول انگیزی است که بیدادگاههای جنایت آفرین بورژوازی اسلامی علیه همزنجیران ما صادر کرده است. رژیم هفت همسنگر زندانی ما، هفت کارگر معترض هفت تپه را هر کدام به ۱۸ سال زندان، شکنجه، شلاق، فرسایش و هلاکت سریع یا تدریجی محکوم ساخته است و با این کار کل طبقه و جنبش ما را به وحشیانه ترین مجازات ها اخطار داده است !!. جرم این کارگران آن بوده است که دستمزد معوقه خود را خواسته اند!! و دولت اسلامی سرمایه به همین جرم!! آنها را زیر فشار مرگبارترین شکنجه ها قرار داده، به زندان انداخته و در ادامه این سبعیت ها هر یک را به تحمل ۱۸ سال زجر، آزار، فرسودگی، ضرب و شتم در موحش ترین سیاهچال ها محکوم کرده است. رژیم به این توحش دست می یازد زیرا بنیاد هستی خود یعنی چرخه ارزش افزائی سرمایه، نظام بردگی مزدی را از همه سو اسیر گردباد می بیند. شیرازه اقتصاد سرمایه زیر تازیانه بحران و تحریم ها از هم پاشیده است. فساد و تباهی و دزدی و ارتشاء و گندیدگی سلول، سلول وجودش را از تک و تا انداخته است. جنگ با رقیبان بر سر سهام سود و قدرت سرمایه نفسهایش را بند آورده است. ازهمه اینها مهمتر، بنیادی تر، تعیین کننده تر و سرنوشت سازتر، آتشفشان قهر طبقاتی و ضد سرمایه داری ما پنجاه میلیون نفوس توده های کارگر گرسنه و آواره و بی دارو و سیه روز را در حال اشتعال، سرکشی و طغیان می یابد. رژیم خوب می داند که ما خالق کل سرمایه ها، حفار واقعی سرچشمه کل قدرت ها هستیم. کاملا آگاه است که در غیاب طوفان قهر ما قادر به چالش همه مشکلاتش، همه معضلات سرمایه داری است. مثل روز می داند که ما در صورت عروج آگاه طبقاتی، یگانه قدرت شکست ناپذیر تاریخیم. سرمایه و دولتش این ها را خوب از حفظ هستند، آنها از ما و خیزش طبقه ما عظیم ترین وحشت ها را دارند. اگر برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی و محمد خنیفر حکم زندانهای دهشت زا صادر می کنند، دقیقا به همین دلیل است که از قدرت ما می ترسند. همه توان خود را در تیر می کنند تا این قدرت از صف آرائی، توفش و اشتعال ضد سرمایه داری باز ماند. فضای زندگی ما را آکنده از رعب و هراس می نمایند تا از توسعه و تعمیق و شکوفائی و توفندگی پیکار فرو مانیم، رژیم اسلامی بورژوازی در ماههای اخیر برای بستن سد بر سر راه عروج قهرآمیز قدرت ما به همه راهکارها آویخته است، تمامی ترفندها را به کار گرفته است، به لایه بسیار نازکی از آحاد طبقه ما افزایش مزد ناچیزی پرداخته است تا آنها را از ما جدا سازد و در باتلاق سازش و تسلیم و خیانت غرق کند. مزدهای معوقه یک قشر بسیار نازکتر را پرداخت نموده است تا آنها را نیز به سکوت کشاند و از همسنگری با ما باز دارد. حاکمان سرمایه همه این راهها را رفته و کل این کارها را انجام داده اند اما آنها بهتر و ژرف تر از همه می دانند که طوفان کارزار ما در راه است. طوفانی که از اعماق استثمار، ستمکشی، گرسنگی، فلاکت، آوارگی، بی داروئی و فاجعه های زیست محیطی مستولی بر ما می توفد و خروش بر می دارد. رژیم اسلامی سهمگین ترین احکام زندان و شکنجه و مردن در سیاهچال را برای همزنجیران مبارز ما صادر می کند تا بر گرده ما وحشت اندازد و طوفان قهر ما را از توفیدن باز دارد. این رسم دولت سرمایه است و پاسخ ما تدارک اعتصاب سراسری، تعطیل چرخه کار و تولید در سراسر جهنم سرمایه داری در سالگرد شورش دیماه است. از آحاد طبقه خود می خواهیم که آماده این کارزار شویم، دست به دست هم دهیم، سازماندهی اعتصاب سراسری را دستور کار کنیم. با همه قوا وارد میدان شویم. اعلام داریم که در اعتراض به احکام بشرستیزانه بیدادگاههای اسلامی بورژوازی، در هفته نخست دی ماه امسال، چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه را در نقطه، نقطه این جهنم از چرخش فرو می اندازیم.

کارگران ضد سرمایه داری - شهریور ۱۳۹۸