افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برگزاری سمینار حول

اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" در پاریس"


کمیته سمینار                                                                                               سه شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۹٢

برای پیشبرد گفتمان نظری و راهکارهای عملی در چارچوب نیروی بالنده ی اجتماعی یعنی طبقه ی کارگر، کمیته ی پاریس اینبار به تشکیل سمینار ی در چارچوب "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" می پردازد و در آن از فعالین کارگری دعوت به عمل آورده است تا به سهم خود قادر باشد در خدمت به جنبش کارگری جهانی، به ویژه طبقه ی کارگر ایران قرار گیرد. این سمینار همچنین از طریق پالتاک عمومی پخش میشود تا همگان بتوانند در بحث ها ی آزاد نیز مستقیما شرکت جویند. سمینار در روز شنبه ١۵ فوریه برابر با ٢٦ بهمن از ساعت ١۴ تا ٢٣ تداوم خواهد داشت و برنامه های آن به قرار زیر است:

سخنرانان به ترتیب الفبا:
اکبر: نگاهی به مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و وضعیت طبقه کارگر در ایران
احمد بخردطبع: رفرمیسم و جنبش کارگری
حسن بهزاد: اوضاع سیاسی کنونی و نقش طبقه کارگر
فریدون سواد کوهی: موقعیت کنونی و آنارکوسندیکالیسم: سازمان یابی انقلابی، مستقل و آزادمنش کارگران
محمود صالحی: وضعیت جنبش کارگری ایران در شرایط موجود

این سمینار با سخنان محمود صالحی، فعال کارگری داخل کشور، از ساعت ١۴ گشایش خواهد یافت و زمانی که بحث سخنرانان به پایان می رسد، پرسش و پاسخ صورت می گیرد و از ساعت ١٨ تا ١٩ موزیک هنرمندان ایرانی همراه با صرف شام خواهد بود.
در بخش دوم از ساعت ١٩ تا ٢٣ نوبت به بحث آزاد میرسد و همه ی دوستان و رفقا میتوانند از طریق پالتاک نیز در آن شرکت جویند. آدرس پالتاک به قرار زیر است:

IRANcomiteparis

category: Europe

Sub category: France

محل سمینار:

75Boulevard Vincent Auriol , Paris 13ème. Métro Chevaleret. ligne 6

......................................................................

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته سمینار "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" ـ پاریس

comiteparis@gmail.com

١٩ بهمن ١٣٩٢ ـ ٨ فوریه ٢٠١۴