افق روشن
www.ofros.com

((زندانی سیاسی آزاد باید گردد))


کمیته پیگیری                                                                                                سه شنبه ٢٦ مرداد ١٣٨٩

بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری که در ٢٢ خرداد دستگیر شده است ،تا کنون ملاقات نداشته وپاسخی از مسولین به خانواده اشداده نمی شود .
همچنین رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد پس از ماه ها دستگیری خانواده اش خبری از وی ندارند و علاوه بر آن همسرش نیز به دادگاه احضار می شود .
کارگران عضو سندیکای شرکت واحد یکی پس از دیگری به بهانه های پوچ اخراج می شوند و دیگر اعضاءنیز تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرند .
اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه نیز به سرنوشت شرکت واحد دچار می شوند .
مهدی فراخی شاندیز عضو کمیته پیگیری پس از دو ماه با وثیقه ۵٠ میلیونی آزاد می شود .
تمامی دستگیر شدگان کارگری و یا غیره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار ،ما ه هاست زندانی و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند ،یک مطالبه انسانی دارند (( آزادی )) ........آزادی برای اعتصاب ، آزادی برای حقوق های معوقه ، برای حق زندگی ، برای خواندن و نوشتن ، برای آموزش و بهداشت کودکان ((کار )) کف خیابان .
خلاصه تامین رفاه اجتماعی و یک زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما انسانهاست . برای بدست آوردن آن متحد شویم و آزادی زندانی سیاسی را همه جا فریاد بکشیم .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٢٠/۵/١٣٨٩